2021-06-18 - València

null 2021-06-18

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
18-06-2021
Hora:
08:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 18 DE JUNIO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 11 de juny de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima parcialment l'apel·lació, revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 i estima parcialment el Recurs PO núm. 224/17, interposat contra la Resolució de cessament de la utilització de qualsevol tipus d'ambientació musical en un local d'oci.
Expediente: E-00501-2021-000198-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 296/20, interposat contra la liquidació del cànon per aprofitament demanial del Bioparc, exercici 2015.
Expediente: E-00501-2021-000203-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 75/21, sobre imposició de multa per infracció de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal.
Expediente: E-00501-2021-000207-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 1, desestimatòria de la demanda seguida en el Procediment Especial en matèria de Seguretat Social núm. 537/16, en reclamació de recàrrec de prestacions per accident de treball.
Expediente: E-00501-2021-000202-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara caducat el Recurs PO núm. 64/21, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000200-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara acabat el Recurs PO núm. 217/20, interposat contra la liquidació del cànon per aprofitament demanial del Bioparc, exercici 2016.
Expediente: E-00501-2021-000205-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara acabat el Recurs PO núm. 385/20, interposat contra la liquidació corresponent a l'exercici 2017 Bioparc.
Expediente: E-00501-2021-000204-00 - Quedar assabentat
0009 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de maig de 2021.
Expediente: E-04906-2021-000009-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Expediente: E-H4969-2021-000015-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per instal·lació de quioscos a la via pública.
Expediente: E-H4969-2021-000016-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes aplicables en mercats extraordinaris, mercats ambulants, mercats de vell i qualsevol altre tipus de venda no sedentària a la ciutat de València.
Expediente: E-H4969-2021-000017-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions, edificis municipals i espais públics.
Expediente: E-H4969-2021-000018-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, parades, barracons, espectacles i altres instal·lacions anàlogues.
Expediente: E-H4969-2021-000019-00 - Aprovat
0015 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la quinta modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2021.
Expediente: E-05501-2021-000017-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0016 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el projecte d'obres d'enderrocament d'una nau situada als carrers de Fra Juníper Serra i de Campos Crespo.
Expediente: E-03107-2020-000023-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GL-65, d'11 de gener de 2021, per la qual es va resoldre tindre per desistida la sol·licitant d'una llicència d'obres de construcció d'edifici de nova planta.
Expediente: E-03501-2019-002198-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa accedir a la sol·licitud de subrogació en el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer del Micalet.
Expediente: E-05302-2019-000111-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0019 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Renovació i millora de la xarxa de distribució d'aigua potable i baixa pressió. Exercici 2017-2020'.
Expediente: E-02701-2017-000326-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Augment de la capacitat de tractament de la línia de fangs, instal·lació de cloració i altres actuacions a la planta potabilitzadora del Realó' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2021-000184-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa alliberar crèdits autoritzats i disposats a favor d'Emivasa corresponents a inversions finalitzades i rebudes.
Expediente: E-02701-2021-000225-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0022 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa acord sobre la Resolució núm. 186, de 22 de març de 2021, de l'AVAF.
Expediente: E-01903-2020-000026-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació d'Hoquei de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2020-000078-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa adjudicar el contracte privat de patrocini de l'Eurobasket Femení FIBA 2021.
Expediente: E-01903-2021-000503-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació Valenciana de Moros i Cristians.
Expediente: E-01904-2021-000364-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria dels XXIII Premis de Falles Innovadores i Experimentals per a l'any 2021.
Expediente: E-01904-2021-000449-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la programació de les activitats artístiques que s'han de realitzar al Parc Central, al Parc de Benicalap i a la Ruta del Carme incloses en la Gran Fira 2021.
Expediente: E-01904-2021-000482-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la programació del tercer trimestre de 2021 del Centre Cultural la Rambleta.
Expediente: E-01905-2020-000711-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la composició de la Comissió Qualificadora que ha d'intervindre en la concessió de la beca de catalogació i informatització de fons de la Biblioteca Històrica Municipal i Hemeroteca Municipal, XVIII edició.
Expediente: E-01905-2021-000012-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de les ajudes extraordinàries concedides a diverses entitats del sector cultural.
Expediente: E-02000-2020-000082-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar una transferència a favor del Consorci de Museus.
Expediente: E-02001-2016-001467-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar preus contradictoris del contracte d'obres de rehabilitació de l'edifici situat al carrer de la Reina, número 121 per a usos culturals, actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
Expediente: E-02001-2019-000132-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria del premi-beca 'José Iturbi' al millor expedient acadèmic, curs 2020-2021.
Expediente: E-02101-2021-000126-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la donació d'un òrgan d'estudi.
Expediente: E-02101-2021-000143-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0035 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València.
Expediente: E-01911-2021-000005-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-1525, de 22 de març de 2021, per la qual es va disposar revocar una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària al passeig marítim del Cabanyal.
Expediente: E-02901-2020-000292-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-2235, de 3 de maig de 2021, per la qual es va disposar extingir el dret de concessió d'una parada del mercat de Castella.
Expediente: E-02901-2020-002568-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets en l'estat d'ingressos i minorar la subvenció concedida per al desenvolupament del projecte 'Itineraris d'emprenedoria juvenil 2018'.
Expediente: E-02902-2017-001388-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa acord sobre resolució definitiva AVAF en relació al Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2020-000110-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa alliberar crèdit del contracte per a la prestació del servici d'allotjament i atenció social i sanitària davant l'impacte de la 'segona onada' de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000153-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic aplicable a la concessió directa de les prestacions econòmiques per protecció de menors (PEP).
Expediente: E-02201-2021-000051-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i aprovar la modificació de crèdits generats per majors ingressos i la creació del corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-02224-2021-000033-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar el reintegrament parcial de la subvenció concedida a l'entitat Por la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres-ALIA.
Expediente: E-02230-2019-000102-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats del servici de gestió diària de les vivendes situades al carrer de Dalt.
Expediente: E-02250-2021-000123-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats de la prestació del servici de vint places de vivendes semitutelades per a persones immigrants.
Expediente: E-02250-2021-000127-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió diària de recursos propis de l'Ajuntament.
Expediente: E-02250-2021-000129-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats en fase 'A' del contracte de prestació del servici de vigilància i seguretat dels centres municipals d'acolliment d'animals dependents de la Delegació de Benestar Animal.
Expediente: O-02401-2018-000104-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2021-000236-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a treballs de retirada i gestió de restes orgàniques animals en espai públic.
Expediente: E-02401-2021-001416-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0050 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos de pupil·latge i allotjament dels cavalls de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2021-002466-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària lleu.
Expediente: E-01404-2021-000031-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0052 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir a una sol·licitud de rehabilitació de la condició de funcionari com a agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-000583-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció mitjana (TD) en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2021-001165-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de bomber/a bussejador/a (DEB-PH-NFB), referència núm. 2721, en el Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2021-001535-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de bomber/a bussejador/a (DEB-PH-NFB), referència núm. 2762, en el Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2021-001535-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de treball de personal tècnic superior AG en l'Oficina d'Ajuda Tècnica per a Projectes Europeus.
Expediente: E-01101-2021-001454-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació d'un tècnic d'administració general per al Servici de Gestió Tributària Específica Cadastral.
Expediente: E-01101-2021-001617-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un veterinari per al Servici de Sanitat i Consum.
Expediente: E-01101-2021-001387-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a tècnica mitjana de treball social.
Expediente: E-01101-2021-002187-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de maig de 2021, pel qual es van aprovar les bases específiques que regiran el concurs de mèrits per a la provisió definitiva de sis llocs de direccions de centres docents públics de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01101-2021-001753-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar nomenament en la Secretaria del Grup Municipal VOX.
Expediente: E-01101-2021-001998-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis de consultoria estratègica, servicis de plataforma VLCi i oficina de projectes de transformació digital i solucions Smart (Lots 1 i 2).
Expediente: E-04101-2020-000032-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de rehabilitació de l'edifici municipal situat a la plaça de Francisco Javier Goerlich Lleó (arquitecte).
Expediente: E-04101-2021-000042-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'adjudicació del contracte per a l'execució de les obres de la primera fase de rehabilitació i consolidació de la Casa del Rellotger i construcció d'edificació de nova planta de l'illa delimitada pels carrers dels Brodadors, pujada del Toledà i del Micalet per a centre cultural, incloses en l'àmbit del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2020-000165-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra els plecs aprovats per a contractar la prestació dels servicis de direcció i coordinació de seguretat i salut de les obres de connexió ciclista i millora d'accessibilitat, mobilitat per als vianants i seguretat viària de l'avinguda del Cid, entre l'avinguda de les Tres Creus i la plaça d'Espanya.
Expediente: E-04101-2021-000064-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa iniciar actuacions amb vista a la resolució del contracte d'execució de les obres de rehabilitació dels edificis situats als carrers de Sant Pere, 33 i de Lluís Despuig, 20, dotant-los de condicions de seguretat, habitabilitat i funcionalitat per a dos vivendes dúplex que donen al carrer de Sant Pere i una vivenda dúplex que dona al carrer de Lluís Despuig, incloses en l'àmbit del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2021-000117-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure al Servici de Vivenda un solar municipal situat al carrer del Músic Chapí.
Expediente: E-05301-2021-000176-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Descentralització i Participació Ciutadana una parcel·la municipal situada al carrer de Salabert.
Expediente: E-05301-2021-000213-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI un local municipal situat al carrer del Llavador.
Expediente: E-05301-2021-000219-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'edifici destinat a camp de futbol situat a la travessera de Pinedo a la Mar, una parcel·la destinada a sistema general de transport situada al carrer de Mossén Cuenca i una parcel·la destinada a xarxa viària situada als carrers de Pascual Tatay Sanjulián (reverend), de Mossén Cuenca i camí del Canal i regularitzar el codi 1.S3.19.559.
Expediente: E-05303-2006-000028-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa una indemnització a favor del contractista pels danys i perjudicis derivats de la suspensió del contracte de servici de neteja dels col·legis públics i escoles infantils dependents de l'Ajuntament de València a conseqüència de la Covid-19.
Expediente: E-01201-2018-000316-00 - Aprovat
0072 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa donar d'alta nous articles en el contracte de subministrament de material d'oficina i papereria.
Expediente: E-01201-2019-000949-00 - Aprovat
0073 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa declarar disponible part de la reserva de crèdit del contracte de subministrament d'electricitat en alta i baixa tensió.
Expediente: E-01201-2020-000262-00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'honoraris per la redacció del projecte, direcció d'obres i coordinació de seguretat i salut de l'adequació d'una parcel·la situada al carrer d'Aben al-Abbar.
Expediente: E-01201-2019-000700-00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la prestació del servici de telefonia mòbil i servicis postals i al subministrament de combustible.
Expediente: E-01201-2021-000315-00 - Aprovat
0076 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2016 46964.
Expediente: E-01305-2016-000247-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0077 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a CANDOMBE i a Servicio Jesuita a Migrantes.
Expediente: E-02301-2020-000418-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació Ciutadania i Comunicació.
Expediente: E-02301-2020-000420-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació de Veïns i Veïnes de Campanar en concurrència amb diverses AMPAS.
Expediente: E-02301-2020-000421-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa iniciar expedient de reintegrament de les subvencions concedides a dos entitats per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-06001-2021-000025-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0081 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GG-72, de 24 de febrer de 2021, sobre imposició de penalitat per incompliment contractual.
Expediente: E-01801-2021-000411-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la sexta anualitat del conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a l'entrega i explotació de l'aparcament subterrani construït sobre l'Estació del Mercat Central de la Línia T-2 del Metro de València.
Expediente: E-01801-2016-000667-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament dels interessos meritats corresponents a la sexta anualitat del conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a l'entrega i explotació de l'aparcament subterrani construït sobre l'Estació del Mercat Central de la Línia T-2 del Metro de València.
Expediente: E-01801-2016-004436-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Empresa Municipal de Transports SAU, Mitjà Propi, corresponent als gastos ocasionats per servicis prestats pel personal de la dita empresa en les dependències municipals durant el primer trimestre de 2021.
Expediente: E-01801-2021-006494-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis per a la coordinació de seguretat i salut de la contracta de gestió intel·ligent del trànsit a la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2021-005914-00 - Aprovat
0086 - SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. BV-418, de 25 de març de 2021, d'adaptació de terrassa.
Expediente: E-03530-2020-003387-00 - Aprovat
0086 - PRECS I PREGUNTES
0087 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern local de 4 de juny de 2021, pel qual es va aprovar la programació de la Correfira i de la Gran Nit de Juliol (Gran Fira 2021).
Expediente: E-01904-2021-000457-00 - Aprovat
0088 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa acceptar el desistiment presentat i concedir, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de huit subvencions, desestimar onze sol·licituds i acordar el reintegrament de huit subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector del taxi.
Expediente: E-01911-2021-004692-00 - Aprovat
0089 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de cent vint-i-dos subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector de cerimònies i celebracions.
Expediente: E-01911-2021-006549-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament de la productivitat i del complement d'activitat professional de juny de 2021.
Expediente: E-01101-2021-001970-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació de personal amb destinació al programa 'EPLAYA 2021'.
Expediente: E-01101-2021-002207-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa denegar una sol·licitud d'accés a documentació tècnica en el contracte per a la prestació dels servicis d'assistència sanitària, salvament, socorrisme, ajuda al bany de persones amb diferents capacitats i altres actuacions a les platges de València.
Expediente: E-04101-2021-000001-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat en el segon exercici de la convocatòria per a proveir en propietat cinquanta places d'agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-001465-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat en el segon exercici de la convocatòria per a proveir en propietat cinquanta places d'agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-001466-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat en el segon exercici de la convocatòria per a proveir en propietat cinquanta places d'agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-001467-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat en el segon exercici de la convocatòria per a proveir en propietat cinquanta places d'agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-001468-00 - Aprovat