2021-06-11 - València

null 2021-06-11

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
11-06-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 11 DE JUNIO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 4 de juny de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PO núm. 38/20, interposat contra acord del Jurat Tributari que va estimar parcialment una reclamació contra liquidació de l'impost sobre béns immobles, exercici 2013.
Expediente: E-00501-2021-000187-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, desestimatòria del Recurs PA núm. 67/20, sobre denegació d'ocupació del domini públic municipal amb una terrassa.
Expediente: E-00501-2021-000191-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 321/20, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000186-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 336/20, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000196-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 209/18, interposat contra acord per la qual es va tindre a la recurrent per desistida de la llicència d'edificació sol·licitada.
Expediente: E-00501-2021-000195-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 34/21, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000189-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara acabat el Recurs PA núm. 105/21, interposat contra providències d'apremi per impagament de l'impost sobre béns immobles, exercicis 2015 a 2018.
Expediente: E-00501-2021-000188-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del cobrament dels crèdits ostentats per l'Ajuntament en els Procediments Concursals tramitats pels Jutjats de 1a Instància i Mercantils de València respecte de diversos concursats.
Expediente: E-00501-2021-000169-00 - Quedar assabentat
0010 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes d'abril.
Expediente: E-04909-2021-000601-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0011 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa resoldre favorablement l'avaluació ambiental i territorial estratègica de la proposta de Pla de Reforma Interior per a l'illa de cases delimitada pel carrer del Mestre Aguilar i altres.
Expediente: E-03001-2021-000072-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa resoldre favorablement l'avaluació ambiental i territorial estratègica de la proposta de Pla de Reforma Interior 'Moncayo'.
Expediente: E-03001-2021-000073-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer l'obligació de crèdit al fet que ascendix el preu just per l'expropiació d'una parcel·la situada al camí fondo del Grau.
Expediente: E-03103-2013-000048-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Riu Bidasoa.
Expediente: E-03103-2015-000061-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Marià Alapont.
Expediente: E-03103-2019-000039-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE GESTIÓ DE CENTRE HISTÒRIC. Proposa aprovar el projecte de reparcel·lació econòmica modificat presentat per Aumsa en execució del programa d'actuació aïllada per a l'edificació d'unes parcel·les situades al carrer de Ripalda.
Expediente: E-03502-2009-000149-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar el reintegrament de part de la subvenció d'ajudes al lloguer 2019.
Expediente: E-03910-2019-000166-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar el reintegrament de part de la subvenció d'ajudes al lloguer 2020.
Expediente: E-03910-2020-000126-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa acceptar diverses renúncies a les ajudes municipals al lloguer 2020.
Expediente: E-03910-2020-000126-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0020 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa l'adopció de mesures a les platges de València per a la nit de Sant Joan.
Expediente: E-02410-2021-000048-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Modificat ampliació i reforma de la instal·lació de mitjana i baixa tensió al Centre d'Operacions de Vara de Quart' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2019-000256-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Nova canonada arterial DN450 per carrer de la Fusta-de Manuela Estellés' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2021-000133-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de maig de 2021, pel qual es va aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02802-2021-000138-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0024 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa rectificar els errors materials continguts en l'Annex I de l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de febrer de 2021.
Expediente: E-01904-2019-000925-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa declarar béns municipals els retrats de les Falleres Majors de València des de 1995 fins a l'actualitat.
Expediente: E-01904-2021-000372-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament en concepte de quota anual 2021 per pertinença a l'Asociación de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores (ACAMFE).
Expediente: E-02001-2018-000299-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar l'aportació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al manteniment amb fons públics dels centres docents de titularitat municipal.
Expediente: E-02101-2020-000066-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa concedir el premi per a estudis a l'estranger destinat a l'alumnat del Conservatori Municipal de Música José Iturbi.
Expediente: E-02101-2021-000006-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0029 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni per a la implementació d'una línia de producció ecològica en la tira de comptar de Mercavalència.
Expediente: E-02310-2018-000414-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar una modificació de crèdits generats per ingressos i el projecte de gasto plurianual denominat 'Conveni ambulatoris'.
Expediente: E-02310-2020-000097-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el VII Pacte per a l'Ocupació a la ciutat de València 2021-2024 entre l'Ajuntament de València i la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Comisiones Obreras del País Valencià (CCOO-PV), Unión General de Trabajadores del País Valencià (UGT-PV), Unión Sindical Obrera de la Comunitat Valenciana (USOCV) i Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
Expediente: E-02902-2021-000672-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0032 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-tres beques concedides en virtut del conveni de col·laboració subscrit amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al passat mes de maig.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019. (Proposta núm. 48)
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019. (Proposta núm. 49)
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'associació Domus Pacis Casal de la Pau.
Expediente: E-02201-2020-000142-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de l'informe de control financer i proposa convalidar les actuacions de la Resolució núm. BG-329, de 10 de maig de 2021, de modificació de projecte de gasto.
Expediente: E-02224-2021-000034-00 - Quedar assabentat
0037 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions a associacions i entitats per a projectes que promoguen la igualtat de les persones LGTBI a la ciutat de València per a l'any 2021.
Expediente: E-02230-2021-000041-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la convocatòria de la III edició dels premis CALIU a les falles grans i infantils pel seu caràcter igualitari i divers.
Expediente: E-02230-2021-000068-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad de reformulació tècnica i econòmica i d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2019.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per la fundació INTERED de reformulació tècnica i econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2020.
Expediente: E-02250-2020-000045-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció a favor de l'associació Al-Adala.
Expediente: E-02250-2021-000834-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte tramitat per emergència per a la prestació del servici de desinfecció per COVID-19 en edificis, locals i altres dependències municipals.
Expediente: E-02401-2020-000762-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0043 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos veterinaris.
Expediente: E-01401-2021-002314-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització d'anàlisi de substàncies estupefaents.
Expediente: E-01401-2021-002464-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2021-000045-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0046 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de febrer de 2021.
Expediente: E-01101-2021-001254-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de treball de personal tècnic mitjà, referència núm. 2991, en el Servici de Mobilitat Sostenible.
Expediente: E-01101-2021-001327-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva atenció al públic, referència núm. 628, després de l'adscripció temporal en el Servici de Cultura Festiva.
Expediente: E-01101-2021-001170-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra les bases de la convocatòria per a proveir en propietat quatre places d'agent d'igualtat.
Expediente: E-01101-2021-001988-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar els errors de fet continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de maig de 2021, de nomenament interí de tres arquitectes tècnics/tècniques per als Servicis d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics i de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2021-001326-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de maig de 2021, de nomenament interí de quatre informàtics/informàtiques per al Servici de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Expediente: E-01101-2021-001614-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa per al Servici d'Inspecció Municipal.
Expediente: E-01101-2021-001809-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2021-002003-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001226-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001261-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre oficials de la Policia Local de València i Godella.
Expediente: E-01101-2020-002338-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre oficials de la Policia Local de València i Quart de Poblet.
Expediente: E-01101-2020-002951-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Paterna.
Expediente: E-01101-2020-002153-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte al personal amb destinació al programa ET FORMEM 'Suport a l'Administració'.
Expediente: E-01101-2020-003062-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte al personal amb destinació al programa ECOVID 2020.
Expediente: E-01101-2020-003307-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar les sol·licituds de revisió de diversos nomenaments interins en la categoria de 'Veterinari/ària' derivats del llistat cedit per la Generalitat Valenciana.
Expediente: E-01101-2021-001781-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament com a funcionari de carrera.
Expediente: E-01101-2021-002076-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament com a funcionària de carrera o quasi funcionària de carrera.
Expediente: E-01101-2021-002018-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud de reconeixement de condició d'empleat públic fix.
Expediente: E-01101-2021-001965-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud de reconeixement de condició d'empleada pública fixa.
Expediente: E-01101-2021-002034-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici de gestió integral de trenta places en centres de dia per a persones majors dependents (dividit en tres lots).
Expediente: E-04101-2020-000023-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.S5.18.226, 1.S5.18.228 i 1.S5.18.230, donar d'alta el jardí situat al carrer de Santiago Calatrava (arquitecte), donar de baixa el codi 1.S3.18.410 i regularitzar el codi 1.S3.18.409.
Expediente: E-05301-2000-000309-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S5.15.46 i donar d'alta el jardí i la xarxa viària situats a la plaça dels Capitans Galàn i García Hernández.
Expediente: E-05303-2005-000107-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.S5.18.227, 1.S5.18.231 i 1.S5.18.512, regularitzar el codi 1.S3.18.774 i donar d'alta una parcel·la situada al carrer del Campament i la xarxa viària situada al carrer de l'Ave Maria al costat del jardí.
Expediente: E-05303-2013-000211-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa estimar l'oferiment de permuta formulat per Planas 37 Elite, SL, per a l'adquisició per la seua part d'una parcel·la municipal situada al carrer de Planas y l'adquisició per part de l'Ajuntament d'una parcel·la privada situada al mateix emplaçament per a la regularització de totes dues per a constituir parcel·la mínima edificable.
Expediente: E-05305-2018-000068-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa l'alienació directa de sòl situat al carrer d'Eugènia Viñes.
Expediente: E-05307-2016-000016-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-848, de 4 de d'abril de 2021, sobre progresió GDP 4.
Expediente: E-00208-2020-000032-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-00801-2021-000189-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis informàtics.
Expediente: E-00801-2021-000190-00 - Aprovat
0075 - OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa la participació de l'Ajuntament de València com a amfitrió en el Primer Congrés de la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents.
Expediente: E-00805-2021-000015-00 - Aprovat
0076 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la neteja de col·legis municipals.
Expediente: E-01201-2021-000163-00 - Aprovat
0077 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de l'alta de l'assegurança d'aviació d'un dron per al Servici de Policia Local.
Expediente: E-01201-2021-000242-00 - Aprovat
0078 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la neteja de les dependències municipals.
Expediente: E-01201-2021-000331-00 - Aprovat
0079 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de maig de 2021, pel qual es va estimar parcialment una reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-01305-2017-000357-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0080 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a tres entitats de la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2020-000417-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a diverses associacions de la Junta Municipal de Patraix.
Expediente: E-02301-2020-000419-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Implantados Cocleares CV.
Expediente: E-02301-2020-000420-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides al Consell de la Joventut de València i a l'Asociación de Profesionales de Terapias con Caballos.
Expediente: E-02301-2020-000423-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0084 - SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. BV-420, de 25 de març de 2021, d'adaptació de terrassa.
Expediente: E-03530-2020-003389-00 - Aprovat
MOCIONS
0085 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda. Proposa aprovar la modificació del Manual de Procediments EDUSI i el nomenament de la Responsable de Comunicació d'EDUSI3C.
Expediente: E-00630-2021-000001-00 - Aprovat
0085 - PRECS I PREGUNTES
0086 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa encarregar a AUMSA que efectue les actuacions tècniques i jurídiques necessàries per a l'elaboració del 'Document d'estratègia de renovació urbana del polígon industrial Vara de Quart com a districte innovador de València'.
Expediente: E-03001-2021-000200-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar l'ampliació del termini per a la presentació de sol·licituds de les ajudes destinades a la reforma de vivendes de propietat privada incorporades al programa municipal de reforma i lloguer vivenda buida 'Programa Reviure' per a l'any 2021.
Expediente: E-03910-2021-000231-00 - Aprovat
0088 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport una subvenció destinada a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular en els col·legis municipals per al curs 2021-2022.
Expediente: E-02101-2021-000154-00 - Aprovat
0089 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de nou subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi'.
Expediente: E-01911-2021-000011-00 - Aprovat
0090 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de dos-centes setanta-quatre subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector de cerimònies i celebracions.
Expediente: E-01911-2021-006549-00 - Aprovat
0091 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa acceptar el desistiment d'una sol·licitud, concedir, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de set subvencions, desestimar onze sol·licituds i acordar el reintegrament de huit subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per als sectors econòmics tradicionals valencians.
Expediente: E-01911-2021-002755-00 - Aprovat
0092 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa alliberar crèdit de la convocatòria del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per als sectors econòmics tradicionals valencians.
Expediente: E-01911-2021-002755-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa acceptar la subvenció destinada al programa 'EPlaya 2021', declarar l'excepcionalitat a les contractacions laborals derivades d'este, aprovar les modificacions de crèdits generats per ingressos i per transferència al Capítol I i crear el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-02902-2021-000680-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la supressió de l'Oficina de Coordinació Tècnica del Servici Devesa-Albufera i Pedanies i l'adscripció al lloc de treball referència núm. 4209.
Expediente: E-01101-2021-001144-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació de la Comissió de Valoració per a la contractació d'una persona comissionada per a la commemoració de l'Any Berlanga'.
Expediente: E-01101-2021-001620-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa determinar la procedència de resoldre el contracte d'execució de les obres del projecte bàsic i d'execució per a la construcció d'un centre cívic al Cabanyal, carrers de Sant Pere i de Lluís Despuig (EDUSI 3C València), remetre l'expedient al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i acordar la suspensió del procediment.
Expediente: E-04101-2021-000092-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000215-00 - Aprovat
0098 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa declarar l'exclusivitat, contractar el patrocini de l'Eurobasket Femení FIBA 2021 i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-01903-2021-000503-00 - Aprovat
0099 - MOCIÓ 'in voce' de l'alcalde-president sobre nomenament de representant de l'Ajuntament en la Fundació de la Comunitat Valenciana Birlanga-Fuster.
Aprovat
0100 - ALCALDIA PRESIDÈNCIA. Proposa modificar el règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local de 18 i 25 de juny de 2021.
Aprovat