2021-05-07 - València

null 2021-05-07

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
07-05-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 7 DE MAYO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 30 d'abril de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis d'assistència tècnica en matèria de Compliance i Whistleblowing Penal.
Expediente: E-00400-2020-000006-00 - Aprovat
0003 - VICESECRETARIA GENERAL. Dona compte de la Resolució d'Alcaldia núm. Z-72, de 28 d'abril de 2021, per la qual es van aprovar les bases i convocatòria per a proveir el lloc de treball de Secretaria d'Àrea II de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00413-2021-000002-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació seguit per l'Ajuntament, revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 i desestima el Recurs PO núm. 256/17, interposat contra una ordre de restauració de la legalitat urbanística vulnerada.
Expediente: E-00501-2021-000143-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 479/16, interposat contra un acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just d'una finca registral.
Expediente: E-00501-2021-000144-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 318/16, interposat contra la desestimació de la sol·licitud d'expropiació d'una parcel·la.
Expediente: E-00501-2021-000145-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 402/18, interposat contra la no admissió de la sol·licitud d'inici d'un procediment de programació mitjançant gestió per la propietat.
Expediente: E-00501-2021-000137-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 337/20, sobre no admissió de l'acció de nul·litat interposada contra un procediment sancionador per realització d'obres sense llicència.
Expediente: E-00501-2021-000142-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PO núm. 46/19, interposat contra la legalització i executabilitat d'unes obres en vestíbul.
Expediente: E-00501-2021-000112-00 - Quedar assabentat
0010 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dona compte dels informes de fiscalització posterior relatius a les nòmines de l'exercici 2020.
Expediente: E-04404-2021-000012-00 - Quedar assabentat
0011 - GABINET DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per a la promoció del valencià als comerços del terme municipal de València 2021.
Expediente: E-01304-2021-000003-00 - Aprovat
0012 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació de tres subvencions concedides en el marc de les ajudes per a la realització de projectes d'innovació social i urbana 2019.
Expediente: E-00202-2019-000009-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per servicis prestats a l'Ajuntament en concepte de gestió de cobrament de la taxa de clavegueram durant el passat mes de març i compensar els drets reconeguts.
Expediente: E-H4962-2021-000007-00 - Aprovat
0014 - SERVICI D'INSPECCIÓ, TRIBUTS I RENDES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL.
Expediente: E-H4970-2021-000002-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0015 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució favorable de l'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada corresponent a la modificació puntual de l'article 5.20.3 de les Normes Urbanístiques del Pla Parcial del Sector PRR-14 'Beniferri'.
Expediente: E-03001-2020-000213-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora meritats en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Quart.
Expediente: E-03103-2013-000041-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora meritats en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Sant Miquel de Soternes.
Expediente: E-03103-2013-000058-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Benicàssim.
Expediente: E-03103-2016-000069-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Benicàssim.
Expediente: E-03103-2016-000070-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar preus contradictoris i encarregar l'execució de la fase 1 del projecte denominat 'Condicionament d'itineraris paisatgístics a l'entorn de l'Horta de Sant Miquel 2018' a Pavasal Empresa Constructotra, SA.
Expediente: E-03301-2021-000019-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar el projecte 'Repavimentació de diversos carrers de la ciutat de València any 2021' i encarregar-ne l'execució a Pavasal, Empresa Constructora SA.
Expediente: E-03401-2021-000189-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la demolició d'un edifici situat al carrer de Sant Vicent.
Expediente: E-03801-2021-000178-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la demolició de les restes d'una edificació al carrer de Sant Pere.
Expediente: E-03801-2021-000229-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la societat Plan Cabanyal-Canyamelar, SA.
Expediente: E-03910-2016-000022-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de Montroy.
Expediente: E-03910-2021-000033-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa modificar el programa municipal de reforma i lloguer de vivenda buida denominat 'Programa Reviure' i aprovar la convocatòria 2021 de les ajudes destinades a este programa.
Expediente: E-03910-2021-000231-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0027 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la retirada i incineració de dos dofins encallats a la platja.
Expediente: E-02410-2021-000024-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Inserció vàlvula DN 1000 en la canonada d'impulsió del bombament nocturn a la planta potabilitzadora del Realó' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2020-000263-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Canonada arterial DN 450/600 per pont Àngel Custodi i Eduard Boscà' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2021-000012-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar i disposar el gasto centralitzat referit al subministrament d'aigua a servicis i dependències municipals.
Expediente: E-02701-2021-000026-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pels servicis d'assessorament en la gestió de l'apiari municipal.
Expediente: E-04001-2020-000571-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0032 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Ciclista Escapada.
Expediente: E-01903-2020-000064-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Sociedad Deportiva Correcaminos.
Expediente: E-01903-2020-000228-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación Prociclismo.
Expediente: E-01903-2020-000231-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federación de Padel de la Comunidad Valenciana.
Expediente: E-01903-2020-000232-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2020-000233-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el projecte d'execució de les obres d'ampliació del camp de futbol 11 de Torrefiel.
Expediente: E-01903-2020-000094-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa tindre per desistida a la mercantil López Mateo Basilio José, SL, de la seua sol·licitud de restabliment de l'equilibri economicofinancer de la relació contractual pel període de suspensió del contracte d'arrendament de les instal·lacions de l'edifici residencia i cafeteria Petxina.
Expediente: E-01903-2020-000267-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera.
Expediente: E-01904-2020-000180-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a la Reial Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats.
Expediente: E-01904-2020-000976-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida al Gremi Artesà d'Artistes Fallers de València.
Expediente: E-01904-2020-000980-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el model de contracte artístic de caràcter privat per a espectacles i activitats al Teatre el Musical i a l'Auditori 'la Mutant'.
Expediente: E-01905-2020-000154-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria de la XVIII edició de la beca de catalogació i informatització dels fons de la Biblioteca Històrica Municipal i Hemeroteca Municipal.
Expediente: E-01905-2021-000012-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajudes a festivals i circuits escènics 2021.
Expediente: E-01905-2021-000382-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajudes a projectes d'especial interés 2021.
Expediente: E-01905-2021-000383-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajudes a les associacions professionals del sector de les arts escèniques 2021.
Expediente: E-01905-2021-000386-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa concedir una subvenció nomitativa a favor de la productora La Nit Produccions, SL.
Expediente: E-01905-2021-000390-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el règim jurídic i la concessió d'una subvenció directa per a donar suport a la celebració del congrés internacional 'Biblioteques en igualtat. Pensar el feminisme. Una mirada global'.
Expediente: E-01905-2021-000399-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa acceptar la donació de diversos exemplars de revistes de geografia per a l'Hemeroteca Municipal.
Expediente: E-01905-2021-000420-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2021 al conveni de col·laboració amb l'Ateneo Mercantil de Valencia.
Expediente: E-02000-2021-000231-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'informe sobre els treballs de manteniment necessaris i recomanables al conjunt monumental de la Llotja.
Expediente: E-02001-2020-000986-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació del servici de seguretat en museus durant el passat mes de febrer.
Expediente: E-02001-2021-000248-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de seguretat en museus durant el passat mes de març.
Expediente: E-02001-2021-000399-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la convocatòria de la 'Beca d'Arqueologia 2021'.
Expediente: E-02001-2021-000173-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0055 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Fundació Visit València de la Comunitat Valenciana en concepte de subvenció per a fomentar la reactivació del turisme a la ciutat de València.
Expediente: E-01909-2020-000054-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar l'abonament de la quota anual 2021 al Consorci Consell de l'Horta de València.
Expediente: E-02310-2018-000449-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-3250, de 10 de setembre de 2020, per la qual es va resoldre no eximir o si és el cas no practicar cap mena de compensació a les persones venedores del Mercat Central per les tarifes abonades a l'Associació de Venedors del Mercat Central durant l'estat d'alarma.
Expediente: E-02901-2020-000765-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a UGT-PV, CCOO-PV, USO-CV i CEV.
Expediente: E-02902-2020-000077-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament de la quota anual de participació en la Red de Entidades para el Desarrollo Local (REDEL) corresponent a l'exercici 2021.
Expediente: E-02902-2021-000605-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0060 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar el plec de condicions de la concessió demanial per a l'explotació del servici de bar-cafeteria de l'edifici de Joventut.
Expediente: E-01902-2021-000020-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa la resolució del procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida a l'associació Joventut Precària.
Expediente: E-01902-2021-000028-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa declarar la resolució del contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer d'Ifac.
Expediente: E-02201-2010-001415-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa declarar la resolució del contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer del Comte de Torrefiel.
Expediente: E-02210-2015-000463-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa declarar la resolució del contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer del Castell de Pop.
Expediente: E-02215-2015-001249-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació i abonament de prestacions econòmiques per protecció de menors pendents de l'any 2020.
Expediente: E-02201-2020-000020-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la instal·lació i adaptació de tòtems informatius a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2020-000144-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2021-000016-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'AA.VV. Torrefiel del projecte subvencionat en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2019. (Proposta núm. 46)
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2019. (Proposta núm. 49)
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'Asociación Natania.
Expediente: E-02201-2020-000149-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Clínica Odontológica de la Universidad Católica de Valencia.
Expediente: E-02201-2020-000066-00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa concedir una subvenció a favor de l'associació Jovesólides.
Expediente: E-02224-2021-000025-00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Lambda, Col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar.
Expediente: E-02230-2020-000024-00 - Aprovat
0076 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Dona i Cinema.
Expediente: E-02230-2020-000089-00 - Aprovat
0077 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Unió de Consumidors de València.
Expediente: E-02230-2020-000106-00 - Aprovat
0078 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la convocatòria de la I edició dels Premis per a la Igualtat.
Expediente: E-02230-2021-000040-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per a la realitzacio de projectes d'educació per al desenvolupament i ciutadania global 2021.
Expediente: E-02250-2021-000541-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni marc de col·laboració amb la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02401-2019-001044-00 - Aprovat
0081 - ORGANISME AUTÒNOM UNIVERSITAT POPULAR. Proposa el nomenament de director de l'organisme autònom municipal Universitat Popular.
Expediente: E-70008-2021-000059-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0082 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici de retirada de vehicles de la via pública i el seu dipòsit a la ciutat de València.
Expediente: E-01401-2021-001690-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2021-000035-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies d'IT de gener de 2021.
Expediente: E-01101-2021-001434-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici de Disciplina Urbanística.
Expediente: E-01101-2021-001027-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa per al Gabinet de Normalització Lingüística.
Expediente: E-01101-2021-001502-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en el Servici de Gestió Tributària Integral.
Expediente: E-01101-2021-001047-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un auxiliar administratiu en el Servici de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic.
Expediente: E-01101-2021-001048-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en el Servici de Disciplina Urbanística (referència núm. 7673).
Expediente: E-01101-2021-001050-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en el Servici de Disciplina Urbanística (referència núm. 8795).
Expediente: E-01101-2021-001050-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc d'auxiliar administratiu/iva mobilitat/disponibilitat referència núm. 8093.
Expediente: E-01101-2021-001239-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc d'auxiliar administratiu/iva mobilitat/disponibilitat referència núm. 8796.
Expediente: E-01101-2021-001238-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc d'auxiliar administratiu/iva mobilitat/disponibilitat referència núm. 8804.
Expediente: E-01101-2021-001236-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc d'auxiliar administratiu/iva mobilitat/disponibilitat referència núm. 8805.
Expediente: E-01101-2021-001237-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació d'una tècnica de gestió d'administració general per al Servici de Tecnologies de la Informació i Comunicació.
Expediente: E-01101-2021-001328-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un enginyer tècnic d'obres públiques per al Servici de Mobilitat Sostenible.
Expediente: E-01101-2021-001511-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'onze auxiliars administratius/ives amb destinació en diversos servicis municipals.
Expediente: E-01101-2021-001120-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa per al Servici de Planejament.
Expediente: E-01101-2021-001544-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a operador de comunicacions.
Expediente: E-01101-2021-001590-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a operador de comunicacions.
Expediente: E-01101-2021-001594-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a operadora de comunicacions.
Expediente: E-01101-2021-001598-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a tècnica mitjana d'infermeria.
Expediente: E-01101-2021-001494-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tres operadors/ores de comunicacions per al Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2021-001415-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-581, de 15 de març de 2021, sobre reconeixement de servicis.
Expediente: E-01101-2020-002100-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa tindre per desistit un agent de la Policia Local de la seua sol·licitud de permuta.
Expediente: E-01101-2020-002846-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud de permuta d'un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-000821-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud de permuta d'un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-000823-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud de permuta d'un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-000930-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud de permuta d'un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-000949-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud de permuta d'un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-001021-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud de permuta d'un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-001109-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud de permuta d'un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-001534-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament com a funcionària de carrera o quasi funcionària de carrera.
Expediente: E-01101-2021-001542-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un funcionari.
Expediente: E-01101-2021-001588-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici d'orientació i informació a les famílies en situació de vulnerabilitat en el marc de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat del barri Cabanyal-Canyamelar-Cap de França (Edusi 3C València), cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER en el marc del Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya 2014-2020.
Expediente: E-04101-2018-000204-00 - Aprovat
0116 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici de neteja de col·legis i escoles infantils públiques dependents de l'Ajuntament de València, dividit en cinc lots.
Expediente: E-04101-2020-000148-00 - Aprovat
0117 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de clavegueram a la zona del camí del Tremolar, camí de l'Alter i entorn de la carretera de la Font de Masiá de Castellar, dividit en tres lots.
Expediente: E-04101-2020-000219-00 - Aprovat
0118 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis de vigilància i seguretat als museus i monuments dependents de la Delegació de Patrimoni i Recursos Culturals, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000040-00 - Aprovat
0119 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de rehabilitació de la Sala de les Roques del Museu del Corpus de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000044-00 - Aprovat
0120 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dona compte de l'escissió de branca d'activitat de Urbyagri, SL, a favor de Condujere, SLU.
Expediente: E-04101-2013-000054-00 - Quedar assabentat
0121 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'adscripció del Palau de la Música a l'OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
Expediente: E-05301-2021-000062-00 - Aprovat
0122 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I PERSONES I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa aprovar la Carta de Servicis de la Biblioteca Històrica Municipal i de l'Hemeroteca.
Expediente: E-00209-2021-000012-00 - Aprovat
0123 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000022-00 - Aprovat
0124 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2021-000025-00 - Aprovat
0125 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa declarar disponible part de la reserva de crèdit per a la primera pròrroga del lot 1 del contracte de prestació de servicis externs de manteniment i reparació de vehicles i equips mòbils adscrits al parc mòbil de l'Ajuntament.
Expediente: E-01201-2016-000445-00 - Aprovat
0126 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reajustament definitiu del gasto plurianual del contracte del servici de neteja dels edificis municipals.
Expediente: E-01201-2020-000189-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0127 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-00703-2019-000010-00 - Aprovat
0128 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Domus Pacis Casal de la Pau.
Expediente: E-02301-2020-000420-00 - Aprovat
0129 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de dos premis del Concurs de Fotografia Francisco Jarque 2020 de la Junta Municipal de Ciutat Vella.
Expediente: E-02301-2020-000518-00 - Aprovat
0130 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió dels premis dels Concursos de Fotografia, Cientificotècnic i de Turisme Sostenible i Responsable organitzats per la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2021-000114-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0131 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2021-001859-00 - Aprovat
0131 - PRECS I PREGUNTES
0132 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar el projecte 'Actuacions provisionals de recuperació d'espai públic a l'avinguda de Giorgeta i de Pérez Galdós'.
Expediente: E-03401-2021-000180-00 - Aprovat
0133 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar la participació en la convocatòria del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destins 2021, edició ordinària.
Expediente: E-01909-2021-000033-00 - Aprovat
0134 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una tècnica d'administració general en l'Oficina d'Ajuda Tècnica per a Projectes Europeus.
Expediente: E-01101-2021-001653-00 - Aprovat
0135 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació d'una persona comissionada per a la commemoració de l'Any Berlanga'.
Expediente: E-01101-2021-001620-00 - Aprovat amb esmenes
0136 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la programació de concerts de Vivers de la Gran Fira de València 2021.
Expediente: E-01904-2021-000381-00 - Aprovat
0137 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar a Dornier, SA, a mantindre l'ús de l'aplicació mòbil Telpark per al cobrament de la taxa d'estacionament regulat a la via pública de la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2021-005851-00 - Aprovat
0138 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de set-centes cinquanta-quatre subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector del taxi.
Expediente: E-01911-2021-004692-00 - Aprovat
0139 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de cent quatre subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector de la cultura.
Expediente: E-01911-2021-004744-00 - Aprovat
0140 - MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència. Proposa aprovar el text dels contractes de cessió gratuïta de determinats béns amb motiu de la celebració a la ciutat de València de la Capitalitat Mundial del Disseny durant l'any 2022.
Expediente: E-00400-2021-000003-00 - Aprovat