2021-03-31 - València

null 2021-03-31

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
31-03-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 31 DE MARZO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 26 de març de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima l'apel·lació seguida per l'Ajuntament i revoca la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 en el Procediment de Drets Fonamentals núm. 509/17, interposat contra la desestimació de la reclamació de protecció dels drets reconeguts en els arts. 15 i 18 de la CE, per transmissió de sorolls i vibracions en una vivenda.
Expediente: E-00501-2021-000105-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 258/20, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000108-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 303/20, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000107-00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida en el marc de les ajudes per a la realització de projectes d'innovació social i urbana 2019.
Expediente: E-00202-2019-000009-00 - Aprovat
0006 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la tercera modificació de crèdits per incorporació de romanents al Pressupost 2021.
Expediente: E-05501-2021-000010-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0007 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Millora de l'accessibilitat al carrer de la Democràcia'.
Expediente: E-03301-2019-000107-00 - Aprovat
0008 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament l'estudi denominat 'Estudi d'adaptació del Palmar per al pas de persones amb mobilitat reduïda'.
Expediente: E-03301-2020-000028-00 - Aprovat
0009 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte per a l'execució del servici de redacció del projecte denominat 'Urbanització en carrer d'Ausiàs March, núm. 113'.
Expediente: E-03301-2020-000079-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-457, de 29 de gener de 2019, per la qual es declara la clandestinitat d'una tanca publicitària.
Expediente: E-03701-2018-001131-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0011 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de la 17a revisió de preus corresponent a les obres d'execució de la xarxa arterial i obres d'execució de la xarxa de distribució de canalitzacions per a abastiment d'aigua.
Expediente: E-02701-2016-000035-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Dona compte de la Resolució núm. RA-73, de 16 de març de 2021, sobre adopció de mesures addicionals relacionades amb la COVID-19.
Expediente: E-02802-2020-000107-00 - Quedar assabentat
0013 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'associació 'Ciutat Vella Batega'.
Expediente: E-04001-2019-000352-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar el projecte 'Una València més verda II. Més arbres per a una València verda'.
Expediente: E-04001-2020-000296-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0015 - SERVICI DEL PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS DE VALÈNCIA I BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA. Proposa un contracte d'arrendament amb Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01601-2021-000011-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DEL PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS DE VALÈNCIA I BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al pagament de la cessió d'ús d'espais al Palau de les Arts Reina Sofia.
Expediente: E-01601-2021-000018-00 - Aprovat
0017 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Gym-Val 77.
Expediente: E-01903-2019-000205-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a quatre entitats sense ànim de lucre per a projectes esportius de la temporada 2018-2019.
Expediente: O-01903-2021-000007-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022.
Expediente: E-01903-2021-000400-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa rectificar els errors materials continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2020, de justificació de les ajudes concedides per a la construcció dels monuments fallers 2020 i de les ajudes addicionals a determinades comissions falleres per a minimitzar l'impacte negatiu de l'ajornament de la festa de les Falles 2020.
Expediente: E-01904-2019-000925-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a la Junta Central Vicentina.
Expediente: E-01904-2020-000981-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pels servicis de disseny, lloguer, muntatge, decoració, personal i desmuntatge d'estands en diversos punts de la ciutat de València amb motiu de la campanya de Nadal.
Expediente: E-01904-2020-001049-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar Bulevar del Arte y la Cultura, SA, adjudicatària de la concessió administrativa d'obra pública per a la construcció i explotació del Centre Cultural la Rambleta, per a la pignoració del cànon.
Expediente: E-01905-2005-000194-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'Associació Valenciana d'Empreses Productores de Teatre i Dansa (AVETID).
Expediente: E-01905-2020-000312-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la programació del segon trimestre de 2021 del Centre Cultural la Rambleta.
Expediente: E-01905-2020-000711-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de lloguer de material amb servici de transport per a diversos espectacles.
Expediente: E-01905-2021-000345-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a drets d'autor derivats d'espectacles realitzats a novembre al Festival Dansa València-Moviments Urbans 2020.
Expediente: E-01905-2021-000349-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Ateneo Mercantil de Valencia.
Expediente: E-02000-2020-000026-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 26 de febrer de 2021, pel qual es va aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Societat Coral El Micalet.
Expediente: E-02000-2020-000034-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir una subvenció a favor de Mostra Viva Cinema del Mediterrani.
Expediente: E-02000-2021-000015-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de març de 2021, pel qual es va aprovar la convocatòria de subvencions per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València 2021.
Expediente: E-02000-2021-000016-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa ampliar el termini d'execució de les obres de rehabilitació de l'edifici situat al carrer de la Reina, número 121 per a usos culturals, actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
Expediente: E-02001-2019-000132-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa ampliar el termini d'execució de les obres d'instal·lació de càmeres de videovigilància als edificis BIC adscrits a la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals.
Expediente: E-02001-2019-000853-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament d'una placa commemorativa.
Expediente: E-02001-2020-000965-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a residències artístiques en col·legis del municipi de València.
Expediente: E-02101-2019-000321-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar l'abonament de les quantitats pendents de l'any 2020 per l'arrendament d'uns locals situats a l'avinguda de la Malva-rosa.
Expediente: E-02101-2019-000355-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa declarar noves persones beneficiàries del xec escolar 2020/2021 i retirar la condició de persona beneficiària en haver comunicat la baixa a l'escola infantil.
Expediente: E-02101-2020-000037-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0038 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar el règim jurídic aplicable a la concessió d'una subvenció a favor de Cámara Valencia.
Expediente: E-01911-2021-002039-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació d'una factura corresponent a la certificació núm. 3 i final del contracte d'obres de consolidació i connexió de la barraca Cotofio o Tio Tonet.
Expediente: E-02310-2019-000403-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0040 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Diputació de València.
Expediente: E-01902-2021-000021-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa declarar la resolució del contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer del Pare Lluís Navarro.
Expediente: E-02201-2010-001338-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa declarar la resolució del contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer dels Teixedors.
Expediente: E-02201-2013-000810-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la segona pròrroga del conveni de col·laboració amb l'associació Arca de Noé.
Expediente: E-02201-2018-000209-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019. (Proposta núm. 38)
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019. (Proposta núm. 39)
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019. (Proposta núm. 40)
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019. (Proposta núm. 41)
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2019. (Proposta núm. 41)
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2019. (Proposta núm. 42)
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació presentada per Psicólogos sin Fronteras del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2020.
Expediente: E-02201-2020-000029-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Clínica de Podología de la Universidad Católica de Valencia.
Expediente: E-02201-2020-000065-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2021-000016-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Nosotras Deportistas.
Expediente: E-02230-2019-000083-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació de Dones Progressistes.
Expediente: E-02230-2020-000098-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per l'associació Entrepueblos d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2019.
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud d'Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional de reformulació tècnica i econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2019.
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió diària de recursos propis de l'Ajuntament.
Expediente: E-02250-2021-000129-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un conveni de cooperació educativa amb la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Expediente: E-02401-2021-000348-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0060 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar tres convenis administratius per a la posada a disposició de cans per a la seua adscripció a la Unitat Canina de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2021-000014-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar dos substitucions en la contractació laboral de personal amb destinació al taller d'ocupació 'Gastronomia i restauració'.
Expediente: E-01101-2020-003078-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de març de 2021, pel qual es va aprovar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció mitjana (TD), referència núm. 8184, en el Servici de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic.
Expediente: E-01101-2020-003462-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de març de 2021, pel qual es va aprovar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció mitjana (TD) en el Servici de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic.
Expediente: E-01101-2020-003463-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra les bases de la borsa de treball de millora d'ocupació per a comandaments de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-000806-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra les bases de la convocatòria per a constituir una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana de treball social.
Expediente: E-01101-2021-001065-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de personal tècnic superior AE (Direcció CMSS) (MD) en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2021-000539-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació de tres psicòlogues per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2021-001043-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica mitjana de servicis socials per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2021-001090-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos auxiliars administratius per als Servicis de Personal i de Gestió d'Emissions i Recaptació.
Expediente: E-01101-2021-001042-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una oficiala de servicis per al Servici de Sanitat i Consum.
Expediente: E-01101-2021-001005-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de les obres d'execució de l'espai públic d'ús lúdic esportiu Marítim (EDUSI 3C).
Expediente: E-04101-2020-000216-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici de vint places en vivendes semitutelades per a immigrants, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2020-000082-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el subministrament (adquisició) de peces d'uniformitat amb destinació al personal de la Policia Local de València (dividit en 9 lots), convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000211-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici 'Oficina pel dret a la vivenda', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000003-00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I PERSONES I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa reconéixer la proposta de millora presentada pel Servici de Sanitat i Consum.
Expediente: E-00209-2021-000006-00 - Aprovat
0076 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I PERSONES I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa reconéixer les propostes de millora presentades pel Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-00209-2021-000007-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000016-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000017-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000021-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000032-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000033-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000034-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000035-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000036-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000049-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000050-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000055-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000056-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000057-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000058-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000059-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de març de 2020, pel qual es van resoldre diversos recursos de reposició sobre assignació de GDP.
Expediente: E-00210-2019-000003-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de març de 2021, pel qual es va desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000342-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud d'augment de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000648-00 - Aprovat
0095 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa autoritzar i disposar un major gasto del contracte de prestació dels servicis d'assegurances per a la cobertura dels riscos de responsabilitat civil i patrimonial; responsabilitat d'autoritats i personal; responsabilitat civil professional dels tècnics; danys materials; responsabilitat civil i accidents pels actes festius organitzats per l'Ajuntament.
Expediente: E-01201-2018-000038-00 - Aprovat
0096 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de març de 2021, pel qual es va aprovar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Quevedo per a la ubicació de les seues oficines.
Expediente: E-01305-2020-000307-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0097 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions a projectes d'educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert 2021.
Expediente: E-00703-2021-000004-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'impartició del curs de formació digital EDUSI 3C.
Expediente: E-02301-2018-000127-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a activitats culturals realitzades en diverses juntes municipals.
Expediente: E-02301-2021-000035-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Unió de Consumidors de València.
Expediente: E-02301-2020-000417-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a COCEMFE.
Expediente: E-02301-2020-000418-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa reconéixer drets pel reintegrament de la subvenció concedida a una entitat ciutadana per al desenvolupament d'un projecte de participació ciutadana dirigit al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2020-000424-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la segona ampliació del termini per a l'execució de les obres de rehabilitació d'un edifici municipal situat al carrer de la Barraca.
Expediente: E-02301-2020-000466-00 - Aprovat
0103 - PRECS I PREGUNTES
0104 - MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència. Proposa destinar el Monestir de Sant Vicent de la Roqueta com a edifici municipal de servicis culturals.
Expediente: E-00201-2021-000021-00 - Aprovat
0105 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda sobre el superàvit de l'exercici pressupostari 2020 de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms.
Expediente: E-C1904-2021-000004-00 - Aprovat
0106 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-04302-2021-000003-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa prorrogar el contracte del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera de València.
Expediente: E-03602-2016-000065-00 - Aprovat
0108 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de trenta-dos subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per als sectors econòmics tradicionals valencians.
Expediente: E-01911-2021-002755-00 - Aprovat