2021-03-12 - València

null 2021-03-12

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
12-03-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 12 DE MARZO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions extraordinària i urgent i ordinària que van tindre lloc els dies 3 i 5 de març de 2021, respectivament.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 454/17, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va determinar el preu just d'una finca.
Expediente: E-00501-2021-000090-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 461/17, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va determinar el preu just d'una finca.
Expediente: E-00501-2021-000091-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del Recurs PO núm. 466/17, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va determinar el preu just d'una finca.
Expediente: E-00501-2021-000089-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PO núm. 341/20, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000087-00 - Quedar assabentat
0006 - JURAT TRIBUTARI. Dona compte de la Memòria d'Activitats corresponent a l'exercici 2020.
Expediente: E-00408-2021-000061-00 - Quedar assabentat
0007 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació València Capital del Disseny.
Expediente: E-00202-2020-000005-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE FORMACIÓ I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT. Proposa aprovar el 'Pla de formació municipal de l'Ajuntament de València per a l'any 2021' i declarar-lo iniciat.
Expediente: E-00208-2021-000009-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes de gener.
Expediente: E-04909-2021-000125-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0010 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GL-4468, de 3 de novembre de 2020, per la qual es concedix un modificat de llicència i es dona conformitat a la declaració responsable de primera ocupació.
Expediente: E-03501-2017-000646-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de la Reina.
Expediente: E-03910-2020-002785-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0012 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Bombament des de la instal·lació baixa a la nova sala de bombes i adequació del seu entorn a la planta potabilitzadora de la Presa'.
Expediente: E-02701-2017-000398-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar Emivasa a realitzar ajornaments en el pagament de factures d'aigua.
Expediente: E-02701-2021-000034-00 - Retirat
0014 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal com a conseqüència d'un accident de trànsit.
Expediente: E-04001-2019-000709-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0015 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de drets d'autor i servici d'interpretació en llengua de signes amb motiu de la festivitat de Nadal-Reis 2020-2021.
Expediente: E-01904-2021-000199-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de gener de 2021, pel qual s'aprova l'adjudicació de les ajudes als espais culturals privats de caràcter escènic de la ciutat de València per a l'adaptació als nous requeriments sanitaris derivats de la COVID-19.
Expediente: E-01905-2020-000329-00 - Aprovat
0017 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures derivades de la prestació de diversos servicis.
Expediente: E-01905-2021-000217-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa autoritzar l'ocupació de la Gran Via Marqués del Túria amb motiu de la celebració de la XLIV edició de la Fira del Llibre Antic.
Expediente: E-02000-2021-000005-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir una subvenció a favor del Gremi de Llibrers de València.
Expediente: E-02000-2021-000019-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir una subvenció a favor de l'associació Espai de no Ficció Nofic Docs València.
Expediente: E-02000-2021-000020-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la seguretat en museus.
Expediente: E-02001-2018-000073-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar el trasllat del sarcòfag de Vicente Blasco Ibáñez al Cementeri Municipal.
Expediente: E-02001-2020-000133-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar l'increment del gasto del contracte de prevenció de l'absentisme escolar.
Expediente: E-02101-2016-000469-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a la realització d'activitats de suport i altres activitats extraescolars i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-02101-2020-000135-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria del premi per a estudis a l'estranger destinat a l'alumnat del Conservatori Municipal de Música José Iturbi.
Expediente: E-02101-2021-000006-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0026 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa acceptar un ingrés efectuat en concepte de reintegrament de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2020.
Expediente: E-01911-2020-000933-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa acceptar un ingrés efectuat en concepte de reintegrament parcial de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2020.
Expediente: E-01911-2020-001677-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa acceptar un ingrés efectuat en concepte de reintegrament de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2020.
Expediente: E-01911-2020-004930-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa acceptar un ingrés efectuat en concepte de reintegrament de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2020.
Expediente: E-01911-2020-004946-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa abonar les indemnitzacions a les alcaldesses i als alcaldes dels pobles de València per la realització de les funcions inherents al càrrec que ocupen.
Expediente: E-02310-2021-000014-00 - Aprovat
0031 - CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar un gasto i reconéixer l'obligació a favor del Centre Mundial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible, Fundació de la Comunitat Valenciana, en concepte de dotació fundacional.
Expediente: E-02350-2021-000005-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la justificació de diverses subvencions concedides en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2019'.
Expediente: E-02902-2019-000217-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0033 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de febrer de 2021, pel qual es va aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'educació ambiental al casal d'esplai el Saler i a l'Alqueria de Fèlix.
Expediente: E-01902-2018-000095-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Comité Ciudadano Anti-Sida del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de les associacions de mares i pares de l'alumnat dels centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2020-000017-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa ratificar la Resolució núm. LL-640, de 2 de març de 2021, de rectificació d'errors materials en l'adjudicació del contracte d'emergència per a la prestació del servici d'allotjament i atenció social i sanitària davant l'impacte de la 'segona onada' de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000153-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa ratificar la Resolució núm. LL-608, de 26 de febrer de 2021, de rectificació d'errors materials en l'adjudicació del contracte d'emergència per a la prestació del servici d'ajuda a domicili de dependència a la ciutat de València davant l'impacte de la 'segona onada' de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000165-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de l'aportació corresponent al conveni de col·laboració amb la Residencia Religiosa Esclavas de María Inmaculada.
Expediente: E-02250-2019-000049-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de Solidaridad Internacional del País Valenciano (SIPV) de reformulació tècnica i econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2019.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud d'Asamblea de Cooperación por la Paz d'ampliació del termini d'execució del projecte d'ajuda humanitària 2019.
Expediente: E-02250-2019-000208-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats de la prestació del servici de vint places de vivendes semitutelades per a persones immigrants.
Expediente: E-02250-2021-000127-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Unió de Consumidors de València (UCV).
Expediente: E-02401-2020-000777-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa aprovar les justificacions presentades per entitats beneficiàries de subvencions del programa 'Intervenció en barris' (INBAS).
Expediente: E-02501-2020-000002-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0045 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al servici de retirada de vehicles de la via pública i el seu dipòsit a la ciutat de València.
Expediente: E-01401-2021-000660-00 - Aprovat
0046 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa concedir una ampliació del termini d'execució per a la instal·lació del subministrament del sistema de monitorització i domotització SIDEINFO®.
Expediente: E-01501-2017-000144-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0047 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el desistiment formulat per un funcionari a la seua sol·licitud de reingrés al servici actiu.
Expediente: E-01101-2020-003168-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat en la convocatòria de huit places de tècnic/a de participació ciutadana i transparència.
Expediente: E-01101-2020-004256-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici del Cicle Integral de l'Aigua.
Expediente: E-01101-2020-003961-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de personal tècnic mitjà (Direcció CMSS) (MD) en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2020-003703-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un arquitecte en el Servici de Projectes Urbans.
Expediente: E-01101-2021-000642-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una inspectora d'obres i servicis en el Servici de Mobilitat Sostenible.
Expediente: E-01101-2021-000538-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en el Servici de Gestió Tributària Específica Cadastral.
Expediente: E-01101-2021-000561-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 9395, en lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva secretaria delegació, grup polític o habilitat, la incardinació en no inclosos en unitats orgàniques i aprovar l'adscripció en comissió de servicis en este lloc.
Expediente: E-01101-2021-000819-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal subaltern guarda Devesa-Albufera (PH-F3), referència núm. 3703, després de l'adscripció temporal en el Servici Devesa-Albufera.
Expediente: E-01101-2020-003151-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal subaltern guarda Devesa-Albufera (PH-F3), referència núm. 8526, després de l'adscripció temporal en el Servici Devesa-Albufera.
Expediente: E-01101-2020-003151-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal subaltern guarda Devesa-Albufera (PH-F3), referència núm. 731, després de l'adscripció temporal en el Servici Devesa-Albufera.
Expediente: E-01101-2020-003151-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació de lloc de personal subaltern (PH) en lloc de personal subaltern (PH-N1-F3).
Expediente: E-01101-2020-004213-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el reingrés al servici actiu d'una funcionària i el seu nomenament per millora d'ocupació com a tècnica de gestió d'administració general en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: E-01101-2021-000701-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament per millora d'ocupació de dos inspectors d'obres i servicis per als Servicis d'Inspecció Municipal i d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: E-01101-2021-000805-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament per millora d'ocupació en lloc de treball de personal tècnic auxiliar servicis socials (JP1) en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2021-000762-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una arquitecta per al Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: E-01101-2021-000804-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un tècnic de gestió d'administració general en el Servici de Gestió Tributària Integral.
Expediente: E-01101-2021-000981-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un tècnic mitjà d'informàtica en el Servici de Coordinació Tributària.
Expediente: E-01101-2021-000898-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament interí de cinc auxiliars administratives per a diversos Servicis.
Expediente: E-01101-2021-000680-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un oficial de servicis per al Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: E-01101-2021-000904-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un subaltern per al Servici de Comerç i Abastiment.
Expediente: E-01101-2020-004128-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar les bases específiques per a la provisió definitiva d'un lloc de treball de Coordinació de Servicis Administratius (TD), sis llocs de treball de cap de secció adjunta a cap de servici (TD) i sis llocs de treball de cap de secció (TD) pel procediment de concurs de mèrits.
Expediente: E-01101-2021-000768-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de cooperació per a futurs nomenaments interins.
Expediente: E-01101-2021-000834-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de prevenció de riscos laborals per a futurs nomenaments interins.
Expediente: E-01101-2021-000854-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a lingüista per a futurs nomenaments interins.
Expediente: E-01101-2021-000879-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acordar el número de permutes per a l'exercici 2021 i aprovar la convocatòria.
Expediente: E-01101-2021-000917-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'abonament de prolongacions horàries per servicis operatius 2020.
Expediente: E-01101-2021-000771-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar la permuta entre un bomber d'este Ajuntament i un bomber del Consorci Provincial de Bombers de València.
Expediente: E-01101-2020-001125-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Burjassot.
Expediente: E-01101-2019-004649-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Sant Antoni de Benaixeve.
Expediente: E-01101-2020-001723-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Foios.
Expediente: E-01101-2020-002019-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Sogorb.
Expediente: E-01101-2020-002192-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Sant Antoni de Benaixeve.
Expediente: E-01101-2020-002160-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desistir d'un contracte del Pla d'Ocupació Municipal 2020.
Expediente: E-01101-2021-001054-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs extraordinari de revisió interposat contra la rectificació operada en el plec de prescripcions tècniques que regix la licitació de l'execució de les obres de remodelació de les instal·lacions infantils de la plaça de Vinatea (Ciutat Vella).
Expediente: E-04101-2020-000114-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat, determinar la procedència de resoldre el contracte d'execució de les obres de construcció d'un equipament sociocultural en una parcel·la del barri de Torrefiel, situada al carrer de Cambrils, confluència amb la plaça del Bisbe Laguarda, en la qual es desenvoluparà un programa complex que inclourà una seu de la Universitat Popular, un centre infantil i juvenil, una societat musical, un local d'assajos i sales polivalents per a ús compartit per associacions municipals i/o veïnals i remetre l'expedient al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2020-000175-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Patrimoni Cultural i Recursos Culturals un quiosc municipal situat a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: E-05301-2021-000058-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa declarar el desistiment de la sol·licitud de permuta d'un solar situat al carrer dels Juristes.
Expediente: E-05307-2018-000041-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000112-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000116-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000119-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000120-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000121-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000128-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000131-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000132-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000139-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000155-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000161-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000166-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000168-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000174-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000178-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000182-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000184-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000185-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000187-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000190-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000196-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000200-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000202-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000208-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000210-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000213-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000220-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000222-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000226-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000227-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000236-00 - Aprovat
0116 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000239-00 - Aprovat
0117 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000243-00 - Aprovat
0118 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000244-00 - Aprovat
0119 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000250-00 - Aprovat
0120 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000252-00 - Aprovat
0121 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000257-00 - Aprovat
0122 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000259-00 - Aprovat
0123 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000268-00 - Aprovat
0124 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000269-00 - Aprovat
0125 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000275-00 - Aprovat
0126 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000278-00 - Aprovat
0127 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000280-00 - Aprovat
0128 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000284-00 - Aprovat
0129 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000285-00 - Aprovat
0130 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000298-00 - Aprovat
0131 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000331-00 - Aprovat
0132 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000338-00 - Aprovat
0133 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000342-00 - Aprovat
0134 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000353-00 - Aprovat
0135 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000358-00 - Aprovat
0136 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000359-00 - Aprovat
0137 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000362-00 - Aprovat
0138 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000370-00 - Aprovat
0139 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000371-00 - Aprovat
0140 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000376-00 - Aprovat
0141 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000380-00 - Aprovat
0142 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000391-00 - Aprovat
0143 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000394-00 - Aprovat
0144 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000395-00 - Aprovat
0145 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000408-00 - Aprovat
0146 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000410-00 - Aprovat
0147 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000411-00 - Aprovat
0148 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000413-00 - Aprovat
0149 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000438-00 - Aprovat
0150 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000441-00 - Aprovat
0151 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000442-00 - Aprovat
0152 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000443-00 - Aprovat
0153 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000450-00 - Aprovat
0154 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000453-00 - Aprovat
0155 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000456-00 - Aprovat
0156 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000466-00 - Aprovat
0157 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000485-00 - Aprovat
0158 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000488-00 - Aprovat
0159 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000490-00 - Aprovat
0160 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000493-00 - Aprovat
0161 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000504-00 - Aprovat
0162 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000514-00 - Aprovat
0163 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000529-00 - Aprovat
0164 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000532-00 - Aprovat
0165 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000537-00 - Aprovat
0166 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000539-00 - Aprovat
0167 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000545-00 - Aprovat
0168 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000553-00 - Aprovat
0169 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000557-00 - Aprovat
0170 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000580-00 - Aprovat
0171 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000581-00 - Aprovat
0172 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000593-00 - Aprovat
0173 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000606-00 - Aprovat
0174 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000607-00 - Aprovat
0175 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000614-00 - Aprovat
0176 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000620-00 - Aprovat
0177 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000621-00 - Aprovat
0178 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000623-00 - Aprovat
0179 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000624-00 - Aprovat
0180 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000629-00 - Aprovat
0181 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000644-00 - Aprovat
0182 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000646-00 - Aprovat
0183 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000653-00 - Aprovat
0184 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000654-00 - Aprovat
0185 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000658-00 - Aprovat
0186 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000662-00 - Aprovat
0187 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000668-00 - Aprovat
0188 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000678-00 - Aprovat
0189 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000681-00 - Aprovat
0190 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000693-00 - Aprovat
0191 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000698-00 - Aprovat
0192 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000724-00 - Aprovat
0193 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000735-00 - Aprovat
0194 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000743-00 - Aprovat
0195 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000745-00 - Aprovat
0196 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000750-00 - Aprovat
0197 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000755-00 - Aprovat
0198 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000763-00 - Aprovat
0199 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000777-00 - Aprovat
0200 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-99, de 21 de gener de 2021, per la qual se desestima una sol·licitud d'enquadrament en el GDP I en haver accedit per permuta.
Expediente: E-00210-2021-000007-00 - Aprovat
0201 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de manteniment de dispositius HW de control horari sense suport contractual.
Expediente: E-00801-2021-000057-00 - Aprovat
0202 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de febrer de 2021, pel qual es va acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a l'actuació de rehabilitació del CEIP San José de Calasanz i es va aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-01201-2021-000032-00 - Aprovat
0203 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa aprovar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Quevedo per a la ubicació de les seues oficines.
Expediente: E-01305-2020-000307-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0204 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana-Feca.
Expediente: E-02301-2020-000471-00 - Aprovat
0205 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
Expediente: E-02301-2020-000561-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0206 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa donar la conformitat a la construcció d'un tram de carril bici a l'avinguda de la Constitució, entre l'avinguda dels Germans Machado i el municipi de Tavernes Blanques.
Expediente: E-01801-2020-004417-00 - Aprovat
0207 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de pagament en concepte de prestació del servici de senyalització de trànsit a la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2021-000198-00 - Aprovat
0208 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de pagament corresponent a la prestació del servici de gestió intel·ligent del trànsit a la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2021-000586-00 - Aprovat
0208 - PRECS I PREGUNTES
0209 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de quatre-centes trenta-una subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi'.
Expediente: E-01911-2021-000011-00 - Aprovat
0210 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar ajornaments en el pagament de la taxa de clavegueram i tarifes d'inversions.
Expediente: E-02701-2021-000034-00 - Aprovat
0211 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa traslladar la celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 19 de març al dia 17 de març de 2021, per coincidir amb festiu (Sant Josep).
Aprovat