2021-01-21 - València

null 2021-01-21

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
21-01-2021
Hora:
08:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 21 DE ENERO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 15 de gener de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació seguit per l'Ajuntament, revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 i desestima el Recurs PO núm. 450/17, interposat contra l'anunci de licitació de contractació de la redacció del projecte bàsic d'obres del Parc de Coves Carolines de Benimàmet.
Expediente: E-00501-2021-000001-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria dels Recursos PO núm. 407/16 i acumulat PO núm. 425/16, interposats contra l'aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució núm. 4 del PEPRI del barri de Velluters.
Expediente: E-00501-2020-000373-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que declara acabat el Recurs PA núm. 31/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2021-000012-00 - Quedar assabentat
0005 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de desembre de 2020.
Expediente: E-04906-2021-000002-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa esmenar l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de gener de 2021, pel qual es va aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
Expediente: E-H4969-2021-000002-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0007 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar la retaxació de càrregues i el compte de liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació corresponent al programa d'actuació aïllada als carrers de Mendizábal i del Riu Jiloca.
Expediente: E-03105-2020-000015-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0008 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa aprovar una aportació econòmica a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana Observatori Valencià del Canvi Climàtic.
Expediente: E-08001-2021-000001-00 - Aprovat
0009 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa aprovar una aportació econòmica a favor del Consell Agrari Municipal.
Expediente: E-08001-2021-000002-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0010 - SERVICI DEL PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS DE VALÈNCIA I BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA. Proposa aprovar una transferència corrent a favor de l'organisme autònom municipal Palau de la Música i Congressos de València.
Expediente: E-01601-2021-000001-00 - Aprovat
0011 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Rugby Club València.
Expediente: E-01903-2019-000185-00 - Aprovat
0012 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al club de Esquí Sierra de Gúdar.
Expediente: E-01903-2019-000206-00 - Aprovat
0013 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Rugby San Roque.
Expediente: E-01903-2019-000210-00 - Aprovat
0014 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Real Club Naútico València.
Expediente: E-01903-2019-000253-00 - Aprovat
0015 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a quatre entitats sense ànim de lucre per a projectes esportius de la temporada 2018-2019.
Expediente: O-01903-2021-000001-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a dos entitats sense ànim de lucre per a projectes esportius de la temporada 2018-2019.
Expediente: O-01903-2021-000002-00 - Aprovat
0017 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a l'Asociación para el Fomento del A-Ball en España (AFAE).
Expediente: E-01903-2020-000289-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa revocar parcialment la subvenció concedida a la Falla Matías Perelló-Luis Santángel per a la construcció de monuments amb motiu de les festes falleres 2020 i elevar a definitiu el reintegrament.
Expediente: E-01904-2019-000925-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 20 de novembre de 2020, pel qual es va revocar parcialment la subvenció concedida a l'Associació Cultural Hellín-Pere de Lluna per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres de 2020.
Expediente: E-01904-2019-000979-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'organització i celebració d'esdeveniments i festivitats de l'any 2021 i part de l'any 2022.
Expediente: E-01904-2021-000006-00 - Sobre la mesa
0021 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a projectes artístics d'especial interés 2020.
Expediente: E-01905-2020-000101-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la concessió d'ajudes als sectors de les arts escèniques i de l'audiovisual 'IMPULSART' 2020.
Expediente: E-01905-2020-000314-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la concessió d'ajudes als espais culturals privats de caràcter escènic de la ciutat de València per a l'adaptació als nous requeriments sanitaris derivats de la COVID-19.
Expediente: E-01905-2020-000329-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el gasto per la participació de tres professionals en la Comissió Avaluadora de les sol·licituds presentades a les diverses convocatòries d'ajudes a les arts escèniques 2020.
Expediente: E-01905-2020-000272-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01905-2020-000737-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa resoldre la convocatòria d'ajudes extraordinàries per a donar suport a associacions culturals i a empreses i autònoms del sector cultural de la ciutat de València (excepte arts escèniques).
Expediente: E-02000-2020-000082-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0027 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni de col·laboració amb Encom Games, SL.
Expediente: E-01909-2019-000011-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar el calendari de pagaments 2021 de l'aportació municipal a favor de la Fundació Visit València de la Comunitat Valenciana i autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto.
Expediente: E-01909-2021-000002-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar el calendari de pagaments 2021 de l'aportació municipal a favor del Palau de Congressos de València i autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto.
Expediente: E-01909-2021-000003-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra el plec que regix la licitació per a la contractació del servici d'auditories promogut per la Gerència del Palau de Congressos de València.
Expediente: E-01909-2021-000005-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02902-2021-000004-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0032 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'associació Iniciatives Solidàries.
Expediente: E-01902-2020-000030-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2020, de concessió de subvencions del programa de residències artístiques i culturals per a joves.
Expediente: E-01902-2020-000078-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia.
Expediente: E-02224-2020-000075-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud del Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional (CERAI) d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2019.
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de l'Asociación para la Cooperación entre Comunidades (ACOEC) d'ampliació del termini de justificació del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2019.
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per CIM-BURKINA-Colaboración con la Infancia y la Mujer en Burkina Faso de reformulació econòmica i tècnica del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2019.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions a projectes de cooperació internacional al desenvolupament 2020.
Expediente: E-02250-2020-000064-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa ratificar la pròrroga del contracte de servicis, adjudicat mitjançant el procediment d'emergència, per a l'acolliment, allotjament, manutenció i atenció eventual de persones usuàries derivades pel Servici, aprovada per Resolució núm. IG-763, de 16 de desembre de 2020.
Expediente: E-02250-2020-000481-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0041 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a tècnica d'integració social.
Expediente: E-01101-2021-000143-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a tècnic mitjà d'informàtica.
Expediente: E-01101-2021-000093-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-768, d'1 d'abril de 2020, per la qual es va desestimar una sol·licitud de prima de jubilació anticipada de l'article 61 del vigent Acord laboral.
Expediente: E-01101-2019-005616-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-769, d'1 d'abril de 2020, per la qual es va desestimar una sol·licitud de prima de jubilació anticipada de l'article 61 del vigent Acord laboral.
Expediente: E-01101-2019-005615-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-770, d'1 d'abril de 2020, per la qual es va desestimar una sol·licitud de prima de jubilació anticipada de l'article 61 del vigent Acord laboral.
Expediente: E-01101-2019-005612-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-772, d'1 d'abril de 2020, per la qual es va desestimar una sol·licitud de prima de jubilació anticipada de l'article 61 del vigent Acord laboral.
Expediente: E-01101-2019-005599-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-773, d'1 d'abril de 2020, per la qual es va desestimar una sol·licitud de prima de jubilació anticipada de l'article 61 del vigent Acord laboral.
Expediente: E-01101-2019-005610-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-774, d'1 d'abril de 2020, per la qual es va desestimar una sol·licitud de prima de jubilació anticipada de l'article 61 del vigent Acord laboral.
Expediente: E-01101-2019-005613-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-790, de 2 d'abril de 2020, per la qual es va desestimar una sol·licitud de prima de jubilació anticipada de l'article 61 del vigent Acord laboral.
Expediente: E-01101-2019-005633-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-792, de 2 d'abril de 2020, per la qual es va desestimar una sol·licitud de prima de jubilació anticipada de l'article 61 del vigent Acord laboral.
Expediente: E-01101-2019-005631-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-793, de 2 d'abril de 2020, per la qual es va desestimar una sol·licitud de prima de jubilació anticipada de l'article 61 del vigent Acord laboral.
Expediente: E-01101-2019-005630-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-795, de 2 d'abril de 2020, per la qual es va desestimar una sol·licitud de prima de jubilació anticipada de l'article 61 del vigent Acord laboral.
Expediente: E-01101-2019-005626-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-801, de 2 d'abril de 2020, per la qual es va desestimar una sol·licitud de prima de jubilació anticipada de l'article 61 del vigent Acord laboral.
Expediente: E-01101-2020-000087-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-804, de 2 d'abril de 2020, per la qual es va desestimar una sol·licitud de prima de jubilació anticipada de l'article 61 del vigent Acord laboral.
Expediente: E-01101-2020-000029-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-806, de 2 d'abril de 2020, per la qual es va desestimar una sol·licitud de prima de jubilació anticipada de l'article 61 del vigent Acord laboral.
Expediente: E-01101-2020-000083-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-807, de 2 d'abril de 2020, per la qual es va desestimar una sol·licitud de prima de jubilació anticipada de l'article 61 del vigent Acord laboral.
Expediente: E-01101-2020-000037-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-808, de 2 d'abril de 2020, per la qual es va desestimar una sol·licitud de prima de jubilació anticipada de l'article 61 del vigent Acord laboral.
Expediente: E-01101-2020-000039-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-810, de 2 d'abril de 2020, per la qual es va desestimar una sol·licitud de prima de jubilació anticipada de l'article 61 del vigent Acord laboral.
Expediente: E-01101-2020-000038-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-814, de 2 d'abril de 2020, per la qual es va desestimar una sol·licitud de prima de jubilació anticipada de l'article 61 del vigent Acord laboral.
Expediente: E-01101-2020-000086-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-816, de 2 d'abril de 2020, per la qual es va desestimar una sol·licitud de prima de jubilació anticipada de l'article 61 del vigent Acord laboral.
Expediente: E-01101-2020-001311-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-817, de 2 d'abril de 2020, per la qual es va desestimar una sol·licitud de prima de jubilació anticipada de l'article 61 del vigent Acord laboral.
Expediente: E-01101-2020-000708-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs vacants d'agost de 2020.
Expediente: E-01101-2020-002434-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la declaració d'excepcionalitat exigida per l'article 19.Quatre de la Llei 11/2020, de Pressupostos Generals de l'Estat 2021, per a dos supòsits legals de nomenaments interins i de millora d'ocupació.
Expediente: E-01101-2021-000322-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment obert per a contractar la prestació del servici d'orientació i informació a les famílies en situació de vulnerabilitat en el marc de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat del barri Cabanyal-Canyamelar-Cap de França (Edusi 3C València), cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER en el marc del Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya 2014-2020, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000204-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa determinar la procedència de desestimar el recurs extraordinari de revisió interposat contra la rectificació operada en el plec de prescripcions tècniques que regix la licitació de l'execució de les obres de remodelació de les instal·lacions infantils de la plaça de Vinatea i remetre l'expedient al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2020-000114-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol de 2015, relatiu a l'alienació, per raó de contigüitat, d'una parcel·la municipal situada al passeig de Neptú.
Expediente: E-05301-1994-000062-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa modificar l'adscripció de la parcel·la denominada 'Trilladora del Tocayo' i adscriure la part de parcel·la dels camps d'arròs al Consell Agrari Municipal.
Expediente: E-05301-2020-000062-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per a l'obertura de buits en la paret mitgera entre el solar de propietat de la Generalitat situat al carrer de Joaquim Ballester i la parcel·la de propietat municipal situada al carrer del Falutx.
Expediente: E-05301-2020-000343-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa convalidar la Resolució núm. NV-3955, de 10 desembre de 2020, per la qual es va aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del contracte de subministrament de combustible del Parc Mòbil.
Expediente: E-01201-2016-000062-00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reajustament definitiu del gasto plurianual del contracte dels servicis gestionats d'impressió en la modalitat de pagament per ús a l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01201-2018-000631-00 - Aprovat
0071 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa no admetre la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00104 2020 1325.
Expediente: E-01305-2020-000299-00 - Aprovat
0072 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2018 66530.
Expediente: E-01305-2018-000432-00 - Aprovat
0073 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2016 42552.
Expediente: E-01305-2016-000225-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0074 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el projecte d'obra de 'Millora d'itinerari per als vianants i carril bici en carrer de José María Haro i carrer de José Aguilar'.
Expediente: E-01801-2019-003265-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar una transferència de capital a favor de l'Empresa Municipal de Transports SAU, Mitjà Propi.
Expediente: E-01801-2019-004485-00 - Aprovat
0076 - SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. BV-2020, de 28 d'octubre de 2020, per la qual no es va autoritzar la instal·lació i posada en funcionament d'una xurreria.
Expediente: E-03530-2020-003308-00 - Aprovat
MOCIONS
0077 - MOCIÓ del regidor delegat d'Agenda Digital i Administració Electrònica. Proposa aprovar la contractació per emergència dels gastos necessaris per a mantenir el teletreball i l'administració electrónica.
Expediente: E-00801-2021-000008-00 - Aprovat
0078 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació de l'Auditori 'la Mutant' per als mesos de febrer a juny de 2021.
Expediente: E-01905-2021-000002-00 - Aprovat
0078 - PRECS I PREGUNTES
0079 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Dona compte de la formalització de l'adhesió de l'Ajuntament de València a la Declaració de París d'11 de desembre de 2020.
Expediente: E-08001-2021-000006-00 - Quedar assabentat
0080 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la concessió de subvencions a entitats que realitzen projectes dirigits a la joventut de la ciutat de València 2020.
Expediente: E-01902-2020-000030-00 - Aprovat
0081 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació del Teatre el Musical per als mesos de febrer a juny de 2021.
Expediente: E-01905-2021-000013-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ. Proposa autoritzar la comptabilització en l'exercici 2020 del contingut de la Resolució núm. SR-774, de 20 de gener de 2021.
Expediente: E-H4980-2020-503877-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de la segona anualitat de subvencions per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament 2019, Modalitat II-Biennal.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0084 - MOCIÓ conjunta del vicealcalde i del tercer tinent d'alcalde. Proposen aprovar la participació de l'Ajuntament en el projecte SCARCE.
Expediente: E-00202-2021-000001-00 - Aprovat
0085 - MOCIÓ conjunta del tercer tinent d'alcalde i de l'octava tinenta d'alcalde. Proposen aprovar la participació de l'Ajuntament en el projecte PARTICIPAR-TE.
Expediente: E-00202-2021-000002-00 - Aprovat
0086 - MOCIÓ conjunta de la vicealcaldessa i del tercer tinent d'alcalde. Proposen aprovar la participació de l'Ajuntament en el projecte LEIA.
Expediente: E-00202-2021-000003-00 - Aprovat