2020-05-22 - València

null 2020-05-22

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
22-05-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 22 DE MAYO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 15 de maig de 2020.
Aprovat
0002 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació derivada d'indemnització en concepte de reintegrament d'honoraris de lletrat i procurador satisfets per defensa jurídica i representació en Dret.
Expediente: E-00401-2019-000118-00 - Aprovat
0003 - JURAT TRIBUTARI. Dona compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords resolutoris de reclamacions economicoadministratives adoptades en el primer trimestre de 2020.
Expediente: E-00408-2020-000108-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal de la Policia Local corresponent a les hores extraordinàries per assistència a la pràctica de diligències judicials durant els mesos d'octubre a desembre de 2019.
Expediente: E-01101-2020-001373-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal de la Policia Local en concepte de gratificacions per servicis extraordinaris corresponents a les prolongacions de servicis operatius realitzades durant els anys 2017-2020.
Expediente: E-01101-2020-001377-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un tècnic d'administració general, referència núm. 7493, amb destinació al Servici de Patrimoni Històric i Artístic.
Expediente: E-01101-2020-001608-00 - Retirat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud d'inclusió en borsa de treball.
Expediente: E-01101-2020-001615-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte del servici de manteniment i explotació dels dos forns crematoris del Cementeri General de València i actualització del sistema de filtració de gasos així com d'equips de mesurament en continu de partícules i CO i l'obra civil necessària.
Expediente: E-04101-2018-000148-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el subministrament per a la 'Substitució del sistema de climatització del mercat de Castella', classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2019-000192-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis necessaris per a la redacció del projecte d'execució, projecte d'intervenció arqueològica, estudi geotècnic, direcció de les obres i les seues instal·lacions, direcció científica arqueològica i coordinació de seguretat i salut per a la construcció del CEIP Sant Ángel de la Guarda a la secció 12 del barri de la Raiosa, districte de Jesús, en el marc del Programa Edificant, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000047-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de maig de 2020, pel qual es va aprovar contractar l'execució de les obres del 'Projecte de reurbanització del carrer de Lluís Despuig' (ARRU).
Expediente: E-04101-2020-000093-00 - Aprovat
0012 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa ratificar la Resolució núm. NV-1218, de 12 de maig de 2020, sobre aprovació d'un reconeixement d'obligació derivat d'un contracte verbal pel procediment de tramitació d'emergència.
Expediente: E-01201-2020-000331-00 - Aprovat
0013 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les certificacions del passat mes d'abril del contracte de gestió de l'enllumenat públic.
Expediente: E-01201-2020-000348-00 - Aprovat
0014 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana dictada en apel·lació del Recurs PO núm. 155/15 del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7.
Expediente: E-01305-2012-000183-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a la Federació d'Associacions de Falles Secció Especial.
Expediente: E-01904-2019-000406-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa alçar la suspensió i continuar la tramitació de l'expedient de concesión de subvenciones a les comissions falleres per a monuments fallers amb motiu de les Falles 2020.
Expediente: E-01904-2019-000925-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa alçar la suspensió i continuar la tramitació de l'expedient de concessió de subvencions a les comissions falleres, confraries, germandats, corporacions de Setmana Santa i altars de Sant Vicent per a la celebració d'actes commemoratius del vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples 2019/2020.
Expediente: E-01904-2019-000926-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el projecte modificat de les obres de supressió de barreres arquitectòniques i de reforma i ampliació de la biblioteca municipal Carola Reig, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01905-2020-000143-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto a favor de l'associació Red Ciudades AVE en concepte de quota anual 2020.
Expediente: E-01909-2020-000034-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir una subvenció a favor de l'entitat Mostra Viva Cinema del Mediterrani.
Expediente: E-02000-2020-000022-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis d'organització, obertura, didàctica i manteniment de les instal·lacions del Museu de l'Arròs.
Expediente: E-02001-2017-000593-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis de direcció de les obres de reparació de la façana del Museu d'Història de València.
Expediente: E-02001-2017-001259-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de manteniment de la font de l'Almoina.
Expediente: E-02001-2020-000478-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa alçar la suspensió dels terminis administratius en relació al procediment de convocatòria de subvencions per al desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'acció social 2020.
Expediente: E-02201-2020-000029-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del contracte adjudicat, pel procediment d'emergència, per a prestar el servici de cent vint places d'allotjament i manutenció per a persones sense llar a la Residència del Complex d'Alt Rendiment Esportiu 'la Petxina'.
Expediente: E-02201-2020-000046-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. LL-666, de 8 de maig de 2020, per la qual s'adjudica pel procediment d'emergència el contracte de servici de teleassistència domiciliària complementària per a atendre l'impacte de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000082-00 - Quedar assabentat
0027 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de la Resolució núm. BG-321, de 7 de maig de 2020, aprovatòria del llistat de persones a les quals es prestarà el servici d'assistència a domicili per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000060-00 - Quedar assabentat
0028 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-329, de 8 de maig, BG-333 i BG-334, d'11 de maig, BG-342 i BG-345, de 13 de maig, i BG-358 i BG-359, de 15 maig de 2020, per les quals s'aproven els llistats de les persones a les quals es prestarà el servici d'ajuda a domicili per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000077-00 - Quedar assabentat
0029 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-322, de 7 de maig, BG-328, de 8 de maig, BG-335 i BG-336, d'11 de maig, BG-341 i BG-346, de 13 de maig, i BG-360 i BG-362, de 15 maig de 2020, d'aprovació dels llistats de persones beneficiaries del servici de menjar a domicili per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000078-00 - Quedar assabentat
0030 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-320, de 7 de maig, BG-331, de 8 de maig, i BG-343, BG-347 i BG-348, de 13 de maig de 2020, per les quals s'aproven els llistats de les persones beneficiàries del servici de repartiment de cistelles saludables a domicili a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02234-2020-000129-00 - Quedar assabentat
0031 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de la Resolució núm. BG-327, de 8 de maig de 2020, de correcció d'errors materials.
Expediente: E-02234-2020-000130-00 - Quedar assabentat
0032 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: E-02224-2020-000083-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'l'Amistat'.
Expediente: E-02224-2020-000084-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa ampliar, una vegada alçat l'estat d'alarma decretat per la COVID-19, el termini de justificació de la subvenció concedida a Asamblea de Cooperación por la Paz per al projecte d'ajuda humanitària d'emergència 2018.
Expediente: E-02250-2018-000259-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa modificar la Resolució núm. IG-224, de 14 d'abril de 2020, d'adjudicació mitjançant el procediment d'emergència del contracte de subministrament de tovalloles de cel·lulosa i xancletes per a la higiene personal de les persones migrants sense llar derivades des del Servici de Primer Acolliment a Migrants.
Expediente: E-02250-2020-000071-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Universitat Politècnica de València en concepte d'aportació municipal per a desenvolupar les activitats de la Càtedra Terra Ciutadana de 2019.
Expediente: E-02310-2018-000078-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents al contracte tramitat per emergència per a la prestació del servici de desinfecció per COVID-19 en edificis, locals i altres dependències municipals.
Expediente: E-02401-2020-000762-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de la 16a revisió de preus corresponent a les obres d'execució de la xarxa arterial i obres d'execució de la xarxa de distribució de canalitzacions per a abastiment d'aigua.
Expediente: E-02701-2016-000035-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa alçar la suspensió temporal total de les obres d'inversió del servici d'abastiment d'aigua potable encarregades a Emivasa.
Expediente: E-02701-2020-000166-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Dona compte de la Resolució núm. GO-1728, de 14 de maig de 2020, que modifica la Resolució núm. GO-1493, de 24 de març de 2020, en el sentit de modificar l'horari d'obertura al públic en alguns mercats, així com el d'entrada i eixida de les persones venedores, amb la consegüent adaptació del personal vigilant assignat al mercat de Mossen Sorell.
Expediente: E-02901-2020-000558-00 - Quedar assabentat
0041 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000084-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament en concepte d'interessos de demora de l'obligació principal dels honoraris reportats en execució de la Sentència núm. 774/19, de 14 d'octubre, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03001-2005-000481-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-5238, de 20 de desembre de 2016, per la qual no s'admet a tràmit la petició de desistiment de la sol·licitud per a terciarització d'unes vivendes situades a l'avinguda del Port.
Expediente: E-03501-2015-001141-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar les instruccions que s'han de seguir pels diferents servicis administratius amb vista al càlcul del cost efectiu dels servicis municipals referit a l'exercici 2019.
Expediente: E-04301-2020-000058-00 - Aprovat
0045 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la novena modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2020.
Expediente: E-05501-2020-000020-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'INSPECCIÓ, TRIBUTS I RENDES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL.
Expediente: E-H4970-2020-000001-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'INSPECCIÓ, TRIBUTS I RENDES. Proposa convalidar la Resolució núm. VZ-3446, de 23 d'abril de 2020, de reconeixement d'una obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL.
Expediente: E-H4970-2020-000003-00 - Aprovat
0048 - MOCIÓ conjunta de l'alcalde i del regidor delegat d'Hisenda. Proposen sol·licitar al Govern d'Espanya amb caràcter urgent que aprove Decret d'aplicació de romanents de superàvit de 2019 al Pressupost de 2020.
Expediente: E-C1904-2020-000011-00 - Aprovat
0048 - PRECS I PREGUNTES
0049 - SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a un servici d'impremta.
Expediente: E-8RE05-2020-000048-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2020-000040-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa contractar per tramitació d'emergència el subministrament d'equips informàtics per a fomentar l'ocupabilitat de la joventut en situació de vulnerabilitat i reduir la bretxa incrementada per la pandèmia del Coronavirus.
Expediente: E-01902-2020-000069-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el gasto corresponent a la pròrroga de diversos contractes de servicis adjudicats pel procediment d'emergència per a donar resposta a necessitats socials derivades de la crisi sanitària COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000046-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'atenció social a l'alberg temporal la Petxina II per la crisi sanitària COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000054-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa denegar l'alçament de la suspensió i la pròrroga del contracte de gestió i execució de tallers i cursos per a persones majors.
Expediente: E-02201-2015-000529-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa d'una subvenció a favor de Farmamundi (Farmacéuticos Mundi).
Expediente: E-02250-2019-000203-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa d'una subvenció a favor de la fundació MUNDUBAT.
Expediente: E-02250-2019-000206-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura corresponent a la certificació 7a i última del contracte d'obres de rehabilitació i condicionament de l'edifici municipal situat a la plaça d'Alfons el Magnànim.
Expediente: E-02301-2017-000923-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent al servici de neteja de la sala d'actes amb motiu de l'activitat cultural 'XX Mostra de Cors' de la Junta Municipal de Trànsits.
Expediente: E-02301-2019-000326-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa desistir del contracte per a la prestació dels servicis d'assistència sanitària, salvament, socorrisme, ajuda al bany de persones amb diferents capacitats i altres actuacions a les platges de València.
Expediente: E-02410-2020-000036-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Dona compte de la Resolució núm. RA-171, de 18 de maig de 2020, en aplicació de la disposició final segona de l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig.
Expediente: E-02802-2020-000107-00 - Quedar assabentat
0061 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures derivades de la campanya de promoció comercial 'Bonic/a fest'.
Expediente: E-02901-2020-000829-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GL-386, de 4 de febrer de 2020.
Expediente: E-03501-2019-000156-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la societat Plan Cabanyal-Canyamelar, SA.
Expediente: E-03910-2016-000022-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal com a conseqüència d'un accident de trànsit.
Expediente: E-04001-2018-001045-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de quaranta-huit places per a atendre persones immigrants en l'alberg Casal d'Acollida situat a Rocafort, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000194-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desistir del procediment iniciat per a contractar la prestació dels servicis d'assistència sanitària, salvament, socorrisme, ajuda al bany de persones amb diferents capacitats i altres actuacions a les platges de València.
Expediente: E-04101-2020-000008-00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'INSPECCIÓ, TRIBUTS I RENDES. Proposa convalidar la Resolució núm. VZ-3464, de 23 d'abril de 2020, de reconeixement d'una obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL.
Expediente: E-H4970-2020-000005-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia al lloc de treball amb referència núm. 6346, cap de secció (TD), en el Servici de Gestió d'Emissions i Recaptació, Secció de Gestió del Cobrament i Voluntària.
Expediente: E-01101-2019-001825-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa regular les retribucions de diversos escortes.
Expediente: E-01101-2019-003018-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de personal tècnic mitjà (Direcció centre social) (MD), referència núm. 4356, en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2020-001258-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un auxiliar administratiu, referència núm. 6583, en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2020-001609-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa, referència núm. 638, per al Servici de Personal, Oficina Tècnica Laboral.
Expediente: E-01101-2020-001665-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa, referència núm. 6424, per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2020-001666-00 - Aprovat
0074 - MOCIÓ del regidor delegat de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic. Dona compte de l'informe d'auditoria mediambiental de la Sindicatura de Comptes.
Expediente: E-C1902-2020-000011-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa nomenar un coordinador general de l'Àrea de Benestar i Drets Socials.
Expediente: E-01101-2020-001350-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa alçar la supressió temporal de les places d'estacionament regulat amb limitació horària a la ciutat de València en relació amb el contracte de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles a la via pública (ORA).
Expediente: E-01801-2005-002177-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar l'Empresa Municipal de Transports, SAU, Mitjà Propi, l'ampliació del nombre de places de residents, comerciants o treballadors que s'han d'adjudicar en la planta -5 de l'aparcament del Mercat Central-Centre Històric.
Expediente: E-01801-2019-001117-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa desestimar la sol·licitud de declaració d'impossibilitat d'execució del contracte respecte de l'aparcament públic situat als terrenys destinats al Jardí de Parcent.
Expediente: E-01801-2020-001888-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Comissió Fallera Embarcador-Historiador Betí per a la construcció dels seus monuments fallers de 2019.
Expediente: E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió de subvencions a determinades comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de 2020.
Expediente: E-01904-2020-000966-00 - Aprovat
0081 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa donar per finalitzades les actuacions administratives amb la Fundació Webit amb vista a la tramitació i formalització del contracte de Ciutat Seu del Festival Webit.
Expediente: E-01909-2019-000163-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la gratuïtat de les entrades als museus municipals fins a la instal·lació de sistemes que permeten el pagament amb targeta.
Expediente: E-02001-2020-000507-00 - Aprovat
0083 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació de Dones Progressistes de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02230-2019-000085-00 - Aprovat
0084 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación Cultural Fractals Educación Artística.
Expediente: E-02230-2019-000088-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'emergència de prestació del servici de gestió i manutenció de les persones migrants sense llar.
Expediente: E-02250-2020-000060-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación de Vecinos-as Benicalap Entrecaminos.
Expediente: E-02301-2019-000249-00 - Aprovat
0087 - SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL. Proposa aprovar la moció de la regidora delegada d'Espai Públic per a l'ampliació amb caràcter temporal del cinquanta per cent de les terrasses d'hostaleria i restauració en tant es mantinguen les mesures de limitació establides pel Ministeri de Sanitat amb motiu de la pandèmia generada per la COVID-19.
Expediente: E-03530-2020-001212-00 - Aprovat
0088 - MOCIÓ conjunta dels regidors delegats d'Innovació i Gestió del Coneixement i d'Agenda Digital i Administració Electrònica. Proposen aprovar la presentació de la candidatura de l'Ajuntament de València a la convocatòria 'Intelligent Cities Challenge'.
Expediente: E-00212-2020-000014-00 - Aprovat
0089 - MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència sobre creació de la Comissió Preparatòria de la Junta de Govern Local.
Expediente: E-00400-2020-000008-00 - Aprovat