2019-07-12 - València

null 2019-07-12

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
12-07-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 12 DE JULIO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 5 de juliol de 2019.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E-00201-2019-000021-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que té a l'Ajuntament per apartat del Recurs PO núm. 4/91/17, interposat contra Resolució de la directora general de Comerç i Consum que declarava zones de gran afluència turística al municipi de València.
Expediente: E-00501-2019-000228-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 495/17, interposat contra la declaració de clandestinitat i ordre de retirada d'uns suports publicitaris.
Expediente: E-00501-2019-000213-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 50/18, interposat contra la declaració de clandestinitat i ordre de retirada de dos suports publicitaris.
Expediente: E-00501-2019-000212-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 418/14, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000220-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 130/18, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000224-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 13/19, de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000218-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 81/19, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000216-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 495/18, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000217-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 513/18, de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000215-00 - Quedar assabentat
0012 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de juny de 2019.
Expediente: E-04302-2019-000008-00 - Quedar assabentat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament com a personal funcionari de carrera en plaça d'oficial/a Policia Local.
Expediente: E-01101-2016-000302-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a una funcionària en concepte d'ajuda d'estudis.
Expediente: E-01101-2018-001154-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a una funcionària en concepte d'ajuda d'estudis.
Expediente: E-01101-2018-003983-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda d'estudis.
Expediente: E-01101-2018-003439-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a una funcionària en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
Expediente: E-01101-2019-000222-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
Expediente: E-01101-2019-000234-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar al personal adscrit al Servici Devesa-Albufera una quantitat en concepte de plus de desplaçament corresponent als mesos d'octubre a desembre de 2018.
Expediente: E-01101-2019-000283-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar al personal adscrit al Servici Devesa-Albufera una quantitat en concepte de plus de desplaçament corresponent als mesos de gener a abril de 2019.
Expediente: E-01101-2019-001043-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar al personal adscrit als casals d'esplai del Saler y l'Horta de Rocafort una quantitat en concepte de plus de desplaçament corresponent al tercer trimestre de 2018.
Expediente: E-01101-2019-000326-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar al personal adscrit als casals d'esplai del Saler y l'Horta de Rocafort una quantitat en concepte de plus de desplaçament corresponent al primer trimestre de 2019.
Expediente: E-01101-2019-002801-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar a personal adscrit al Servici de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil una quantitat en concepte de plus de desplaçament al Saler corresponent al quart trimestre de 2018.
Expediente: E-01101-2019-000337-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar a personal adscrit al Servici de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil una quantitat en concepte de plus de desplaçament al Saler corresponent al primer trimestre de 2019.
Expediente: E-01101-2019-002643-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar a personal adscrit al Servicio de Policia Local una quantitat en concepte de plus de desplaçament a la 'Casa forestal del Saler' corresponent a setembre de 2018.
Expediente: E-01101-2019-000335-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar a personal adscrit al Servicio de Pobles de València una quantitat en concepte de plus de desplaçament corresponent als mesos de setembre a desembre de 2018.
Expediente: E-01101-2019-000288-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar a personal adscrit al Servicio de Pobles de València una quantitat en concepte de plus de desplaçament corresponent als mesos de gener a abril de 2019.
Expediente: E-01101-2019-002644-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de maig i juny de 2019.
Expediente: E-01101-2019-002783-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar el grau de desenvolupament professional (GDP) d'un bomber.
Expediente: E-01101-2018-002253-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar el grau de desenvolupament professional (GDP) d'un professor de banda saxofon alt.
Expediente: E-01101-2018-002676-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar el grau de desenvolupament professional (GDP) i autoritzar i disposar el gasto dels imports mensuals corresponents a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-003295-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer a un agent de la Policia Local el venciment del sisé trienni del subgrup C1 de titulació i la regularització del grau de desenvolupament professional (GDP).
Expediente: E-01101-2019-000248-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament interí d'una auxiliar administrativa en el lloc de treball referència núm. 358, en el Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2019-002867-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-002920-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-002927-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar en situació administrativa d'excedència voluntària per interés particular un professor de música piano.
Expediente: E-01101-2019-002889-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte de personal del programa EMCORD 2018-2019.
Expediente: E-01101-2018-004952-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte de personal del programa EMCORP 2018-2019.
Expediente: E-01101-2018-004953-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la finalització de la comissió de servicis a la Diputació de València i declarar l'interessat en situació de servicis especials en plaça de tècnic de gestió de patrimoni històric i cultura.
Expediente: E-01101-2019-002768-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de construcció de carrils bici seleccionats en consultes ciutadanes d'inversions en barri 2017 i 2018, dividit en 4 lots, acceptar la proposta formulada per la Mesa de Contractació, classificar les proposicions i requerir la millor oferta respecte de cadascun dels lots, prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000113-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de reforma i adequació de la instal·lació de climatització del Museu Faller.
Expediente: E-04101-2018-000196-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució núm. 733/19, de 4 de juliol, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Expediente: E-04101-2019-000003-00 - Quedar assabentat
0043 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar un error material contingut en el plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació de la prestació dels servicis d'impressió en modalitat de pagament per còpia a l'Ajuntament de València.
Expediente: E-04101-2019-000048-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/003557.
Expediente: E-05305-2019-000030-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de José Ballester Gozalvo (antic carrer de Pavia).
Expediente: E-05307-2017-000101-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de l'import corresponent a l'impost de béns immobles de l'exercici 2019 d'un local arrendat situat a l'avinguda del General Avilés.
Expediente: E-05307-2019-000084-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar preus contradictoris del contracte d'obres de millora de fusteria exterior i vidres a la futura alcaldia de Cases de Bàrcena.
Expediente: E-01201-2018-000719-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa ampliar el termini d'execució de les obres de millora de fusteria exterior i vidres a la futura alcaldia de Cases de Bàrcena.
Expediente: E-01201-2018-000719-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa ampliar el termini d'execució de les obres de 'la Punta: reconversió de font en el xalet de Bartual'.
Expediente: E-01201-2019-000086-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa ampliar el termini d'execució de les obres de restauració i rehabilitació de l'Alqueria dels Moros.
Expediente: E-01201-2017-000528-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la certificació núm 6-final de les obres de reordenació i rehabilitació de l'Alcaldia de Massarrojos.
Expediente: E-01201-2019-000465-00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa adjudicar el contracte d'obres de millora al CEIP 'Gent menuda' de Natzaret.
Expediente: E-01201-2019-000327-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el pla de seguretat i salut de les obres de millora a l'escoleta infantil municipal 'Pardalets'.
Expediente: E-01201-2019-000510-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el pla de seguretat i salut de les obres de millora a l'escoleta infantil municipal 'Quatre Carreres'.
Expediente: E-01201-2019-000511-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa concedir un fraccionament de pagament.
Expediente: E-01309-2019-000576-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa concedir un fraccionament de pagament.
Expediente: E-01309-2019-000889-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa concedir un fraccionament de pagament.
Expediente: E-01309-2019-001502-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa concedir un fraccionament de deute.
Expediente: E-01309-2019-001711-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa suspendre el cobrament del preu públic per a visitar el Museu Faller de València fins a l'1 d'octubre de 2019.
Expediente: E-01904-2019-000795-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures derivades de la prestació de diversos servicis.
Expediente: E-01905-2019-000323-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de l'aportació de 2018 a favor de la Fundació Chirivella Soriano de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02000-2018-000022-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació per al segon pagament de la pròrroga del conveni de col·laboració amb la Fundación Secretariado Gitano per a l'execució del programa de promoció social i laboral de la dona gitana 'Opre Romnia'.
Expediente: E-02201-2016-000222-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Acción Contra el Paro del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de les ajudes de servicis socials per a sufragar els gastos de menjador escolar del curs 2018-2019 corresponents al passat mes d'abril.
Expediente: E-02201-2018-000079-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de les ajudes de servicis socials per a sufragar els gastos de menjador escolar per protecció durant el curs 2018-2019 corresponents al passat mes d'abril.
Expediente: E-02201-2018-000146-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per Servitec Tecnics Associats del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de subministrament de climatització al Centre Municipal de Servicis Socials Quatre Carreres.
Expediente: E-02201-2019-000140-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de subministrament d'equipament per al Centre d'Atenció a Persones sense Sostre.
Expediente: E-02201-2019-000150-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de diverses targetes d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda.
Expediente: O-02221-2019-000063-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió i renovació de diverses targetes d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda.
Expediente: O-02221-2019-000064-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió i renovació de diverses targetes d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda.
Expediente: O-02221-2019-000065-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa denegar la concessió de diverses targetes d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda.
Expediente: O-02221-2019-000066-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa denegar la renovació de la targeta d'estacionament per a un vehicle que transporta persona amb discapacitat que presenta mobilitat reduïda.
Expediente: E-02221-2017-000597-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació de la renovació d'una targeta europea d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
Expediente: E-02201-2019-000144-00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la primera anualitat del conveni de col·laboració amb Médicos del Mundo per a dur a terme el programa d'atenció sociosanitària 'Bus solidari' amb població que exercix la prostitució a la ciutat de València.
Expediente: E-02230-2017-000033-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament 2019.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa concedir els premis del Concurs d'Art Floral 2019 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2019-000088-00 - Aprovat
0078 - CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa adjudicar el contracte de subministrament de material d'oficina personalitzat al CEMAS.
Expediente: E-02350-2019-000013-00 - Aprovat
0079 - CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa adjudicar el contracte del servici de creació i manteniment tècnic inicial d'una web per al CEMAS.
Expediente: E-02350-2019-000017-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar noves unitats d'obra i preus del projecte 'Renovació canonada DN 350 des del carrer de la Blanqueria fins a la plaça de Tetuan per canonada FD DN 600 València'.
Expediente: E-02701-2015-000773-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Edifici de vigilància i control d'accés a la planta potabilitzadora de la Presa (Manises)' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2018-000523-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar l'abocament d'aigua procedent del nivell freàtic com a conseqüència d'una obra a l'avinguda d'Antonio Ferrandis.
Expediente: E-02701-2019-000288-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar la relació de liquidació d'ingrés núm. 3763 i les factures derivades d'esta.
Expediente: E-02701-2019-000347-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el reconeixement de drets i les relacions de liquidacions d'ingressos derivats de la tarifa especial d'inversions de proveïment d'aigua, dels ingressos totals del servici i de la recaptació en concepte de tarifa d'aportació per extensió de xarxa corresponents al passat mes de maig.
Expediente: E-02701-2019-000359-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3575.
Expediente: E-02801-2018-001496-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3633.
Expediente: E-02801-2019-000995-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3634.
Expediente: E-02801-2019-000996-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3658.
Expediente: E-02801-2019-000997-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3659.
Expediente: E-02801-2019-000990-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3660.
Expediente: E-02801-2019-000998-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3664.
Expediente: E-02801-2019-000999-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3668.
Expediente: E-02801-2019-001000-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3757.
Expediente: E-02801-2019-001002-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3758.
Expediente: E-02801-2019-001003-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3759.
Expediente: E-02801-2019-001004-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3878.
Expediente: E-02801-2019-001006-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3898.
Expediente: E-02801-2019-001007-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3939.
Expediente: E-02801-2019-001114-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa arxivar l'expedient d'extinció del dret de concessió de diverses parades del mercat de Jesús-Patraix per fraccionament de pagament.
Expediente: E-02901-2019-000457-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa arxivar l'expedient d'extinció del dret de concessió de diverses parades dels mercats de Jesús-Patraix i de Russafa per fraccionament de pagament.
Expediente: E-02901-2019-000458-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa arxivar l'expedient d'extinció del dret de concessió d'una parada del mercat de Castella per fraccionament de pagament.
Expediente: E-02901-2019-000468-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa arxivar l'expedient d'extinció del dret de concessió d'una parada del mercat de Russafa per fraccionament de pagament.
Expediente: E-02901-2019-000471-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar un epígraf en una parada del mercat de Castella.
Expediente: E-02901-2019-000063-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar un epígraf en una parada del mercat de Castella.
Expediente: E-02901-2019-000171-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar la sol·licitud d'epígraf en una parada del mercat de Castella.
Expediente: E-02901-2019-000172-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar una sol·licitud d'activitat d'orxateria i venda de sucs en diverses parades del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2019-000564-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar l'ampliació d'epígraf en una parada del mercat de Mossen Sorell.
Expediente: E-02901-2019-001053-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar l'ampliació d'epígraf en diverses parades del mercat de Rojas Clemente.
Expediente: E-02901-2019-001366-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar la sol·licitud de creació d'un epígraf de productes alimentaris internacionals.
Expediente: E-02901-2019-001492-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar la realització d'obres en diverses parades del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2019-000384-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar la realització d'obres en diverses parades del mercat de Russafa.
Expediente: E-02901-2019-001429-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar la realització d'obres en diverses parades del mercat de Castella.
Expediente: E-02901-2019-001508-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar el traspàs d'una parada del mercat del Cabanyal.
Expediente: E-02901-2019-001502-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa acceptar la renúncia a diverses parades del mercat de Rojas Clemente.
Expediente: E-02901-2019-001519-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa acceptar la renúncia a diverses parades del mercat de Benicalap.
Expediente: E-02901-2019-001529-00 - Aprovat
0116 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa acceptar la renúncia a diverses parades del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2019-001551-00 - Aprovat
0117 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa arxivar l'expedient incoat per l'abandó de l'activitat de venda de diverses parades del mercat de Russafa.
Expediente: E-02901-2019-000191-00 - Aprovat
0118 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa arxivar l'expedient incoat per l'abandó de l'activitat de venda de diverses parades del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2019-000755-00 - Aprovat
0119 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa arxivar l'expedient incoat per l'abandó de l'activitat de venda de diverses parades del mercat de Russafa.
Expediente: E-02901-2019-000941-00 - Aprovat
0120 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa arxivar l'expedient incoat per l'abandó de l'activitat de venda de diverses parades del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2019-001313-00 - Aprovat
0121 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa extingir el dret de concessió de diverses parades del mercat de Russafa.
Expediente: E-02901-2019-000619-00 - Aprovat
0122 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa extingir el dret de concessió de diverses parades del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2019-001052-00 - Aprovat
0123 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa comunicar el resultat favorable del procediment de comprovació dels requisits necessaris per a mantindre la titularitat de l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
Expediente: E-02901-2019-001388-00 - Aprovat
0124 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa comunicar el resultat favorable del procediment de comprovació dels requisits necessaris per a mantindre la titularitat de l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
Expediente: E-02901-2019-001407-00 - Aprovat
0125 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa comunicar el resultat favorable del procediment de comprovació dels requisits necessaris per a mantindre la titularitat de l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
Expediente: E-02901-2019-001420-00 - Aprovat
0126 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa comunicar el resultat favorable del procediment de comprovació dels requisits necessaris per a mantindre la titularitat de l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
Expediente: E-02901-2019-001450-00 - Aprovat
0127 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa comunicar el resultat favorable del procediment de comprovació dels requisits necessaris per a mantindre la titularitat de l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
Expediente: E-02901-2019-001449-00 - Aprovat
0128 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa comunicar el resultat favorable del procediment de comprovació dels requisits necessaris per a mantindre la titularitat de l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
Expediente: E-02901-2019-001311-00 - Aprovat
0129 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa comunicar el resultat favorable del procediment de comprovació dels requisits necessaris per a mantindre la titularitat de l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
Expediente: E-02901-2019-001451-00 - Aprovat
0130 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa comunicar el resultat favorable del procediment de comprovació dels requisits necessaris per a mantindre la titularitat de l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
Expediente: E-02901-2019-001310-00 - Aprovat
0131 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa comunicar el resultat favorable del procediment de comprovació dels requisits necessaris per a mantindre la titularitat de l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
Expediente: E-02901-2019-001409-00 - Aprovat
0132 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar un dependent en diverses parades del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2019-001563-00 - Aprovat
0133 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar una sol·licitud d'autorització d'un venedor familiar en diverses parades del mercat del Cabanyal.
Expediente: E-02901-2019-001269-00 - Aprovat
0134 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa extingir una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
Expediente: E-02901-2019-001345-00 - Aprovat
0135 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar a LABORA Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades (Avalem Joves) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2018-2019).
Expediente: E-02902-2018-002325-00 - Aprovat
0136 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa resoldre l'adjudicació de l'ús temporal d'un despatx situat al Centre de Recursos Empresarials i d'Emprenedoria 'Petxina'.
Expediente: E-02902-2019-000069-00 - Aprovat
0137 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2018'.
Expediente: E-02902-2019-001368-00 - Aprovat
0138 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa adjudicar el contracte de subministrament de llibres d'anglés per a cursos intensius.
Expediente: E-02902-2019-001406-00 - Aprovat
0139 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada de la modificació puntual del PGOU per a canvi de qualificació d'una parcel·la situada al carrer de Joaquín Marín (Benimàmet).
Expediente: E-03001-2019-000200-00 - Aprovat
0140 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Bétera (Benimàmet).
Expediente: E-03103-2018-000013-00 - Aprovat
0141 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa rebre formalment les obres denominades 'Ampliació de vorera al carrer de Santa Cruz de Tenerife entre el carrer del Músic Ayllón i la plaça de Magúncia' i aprovar la certificació final de les referides obres.
Expediente: E-03301-2018-000135-00 - Aprovat
0142 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa nomenar director d'obres i coordinador de seguretat i salut i aprovar el pla de seguretat i salut en les obres denominades 'Adaptació per a vianants del carrer de l'Arquebisbe Olaechea encreuament amb carrer de Sant Marcel·lí'.
Expediente: E-03301-2018-000140-00 - Aprovat
0143 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa adjudicar el contracte menor del servici de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut durant el subministrament i instal·lació de bancs al barri d'Extramurs.
Expediente: E-03401-2019-000297-00 - Aprovat
0144 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència de modificació de la rasant de la vorera per a la supressió de la barrera arquitectònica en un local situat a l'avinguda d'Aragó.
Expediente: E-03401-2019-000298-00 - Aprovat
0145 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa acceptar la renúncia presentada per la interessada i concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
Expediente: E-03701-2019-000220-00 - Aprovat
0146 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
Expediente: E-03701-2019-001021-00 - Aprovat
0147 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
Expediente: E-03701-2019-001137-00 - Aprovat
0148 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
Expediente: E-03701-2019-001217-00 - Aprovat
0149 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar l'actualització de la renda d'una vivenda municipal situada al carrer de Dalt.
Expediente: E-05302-2019-000071-00 - Aprovat
0150 - SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar la proposta de gasto 2019/4046 i alliberar el crèdit de l'ítem 2019/107550 de la proposta de gasto 2019/3349.
Expediente: E-08001-2019-000028-00 - Aprovat
0151 - SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació en concepte de quota de l'exercici 2019 per pertinença a la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament Sostenible.
Expediente: E-08001-2019-000039-00 - Aprovat
0151 - PRECS I PREGUNTES
0152 - ALCALDIA. Proposa que l'Alcaldia assumisca determinades facultats en matèria d'Hisenda.
Expediente: E-00601-2019-000039-00 - Aprovat
0153 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de juny de 2019.
Expediente: E-04906-2019-000027-00 - Aprovat
0154 - OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa aprovar les condicions que regiran els patrocinis privats de la 9a Setmana de les Normes Verdes.
Expediente: E-00805-2019-000014-00 - Aprovat
0155 - BANDA MUNICIPAL. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de juliol de 2019.
Expediente: E-01601-2019-000022-00 - Aprovat
0156 - BANDA MUNICIPAL. Proposa adjudicar diversos contractes relatius al Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València', 2019.
Expediente: E-01601-2019-000025-00 - Aprovat
0157 - BANDA MUNICIPAL. Proposa adjudicar diversos contractes relatius al Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València', 2019.
Expediente: E-01601-2019-000026-00 - Aprovat
0158 - BANDA MUNICIPAL. Proposa adjudicar diversos contractes relatius al Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València', 2019.
Expediente: E-01601-2019-000029-00 - Aprovat
0159 - BANDA MUNICIPAL. Proposa adjudicar un contracte relatiu al Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València', 2019.
Expediente: E-01601-2019-000030-00 - Aprovat
0160 - BANDA MUNICIPAL. Proposa adjudicar un contracte relatiu al Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València', 2019.
Expediente: E-01601-2019-000031-00 - Aprovat
0161 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'autorització d'ocupació del domini públic municipal per a realitzar activitats falleres sol·licitada per la Falla Plaça Lope de Vega.
Expediente: E-01904-2019-000816-00 - Aprovat
0162 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'autorització d'ocupació del domini públic municipal per a realitzar activitats falleres sol·licitada per la Falla Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel·lí.
Expediente: E-01904-2019-000817-00 - Aprovat
0163 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'autorització d'ocupació del domini públic municipal per a realitzar activitats falleres sol·licitada per la Falla Josep Benlliure-Vicent Guillot.
Expediente: E-01904-2019-000818-00 - Aprovat
0164 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2019-000299-00 - Aprovat
0165 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa rectificar les titularitats en una parcel·la del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució A-Sector 1 d'Ademús.
Expediente: E-03102-2018-000004-00 - Aprovat
0166 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa rectificar un error material contingut en la Resolució núm. SM-3355, de 14 de juny de 2019.
Expediente: E-03201-2019-000040-00 - Aprovat
0167 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar les instruccions que s'han de seguir pels diferents servicis administratius amb vista al càlcul del cost efectiu dels servicis municipals referit a l'exercici 2018.
Expediente: E-04301-2019-000103-00 - Aprovat
0168 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar la sol·licitud de pròrroga del conveni d'autogestió del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2016-001770-00 - Aprovat
0169 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa extinguir el dret de concessió de diverses parades del mercat de la plaça Redona i ordenar el cessament de l'activitat.
Expediente: E-02901-2016-000339-00 - Aprovat
0170 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa extinguir el dret de concessió de diverses parades del mercado de Russafa.
Expediente: E-02901-2019-000620-00 - Aprovat
0171 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa tindre per justificat el no exercici de l'activitat de venda en una ubicació del mercat extraordinari fix de Jerusalem.
Expediente: E-02901-2019-000378-00 - Aprovat
0172 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa arxivar l'expedient incoat per l'abandó de l'activitat de venda en diverses parades del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2019-001283-00 - Aprovat
0173 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa comunicar el resultat favorable del procediment de comprovació dels requisits necessaris per a mantindre la titularitat de l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
Expediente: E-02901-2019-001422-00 - Aprovat
0174 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar la realització d'obres en una parada del mercat de Benicalap.
Expediente: E-02901-2019-001356-00 - Aprovat
0175 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar la realització d'obres en diverses parades del mercat de Russafa.
Expediente: E-02901-2019-001506-00 - Aprovat
0176 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar una dependenta en diverses parades del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2019-001566-00 - Aprovat
0177 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar un dependent en diverses parades del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2019-001575-00 - Aprovat
0178 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar un dependent en diverses parades del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2019-001576-00 - Aprovat
0179 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar un dependent en diverses parades del mercat d'Algirós.
Expediente: E-02901-2019-001586-00 - Aprovat
0180 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar una dependenta en diverses parades del mercat d'Algirós.
Expediente: E-02901-2019-001587-00 - Aprovat
0181 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar una venedora familiar en diverses parades del mercat de Jesús-Patraix.
Expediente: E-02901-2019-001532-00 - Aprovat
0182 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar una sol·licitud d'autorització d'una dependenta en diverses parades del mercat del Cabanyal.
Expediente: E-02901-2019-001415-00 - Aprovat
0183 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar l'acta definitiva de la comissió de valoració de les beques de formació 'La Dipu et Beca 2019' i adjudicar-les a les persones beneficiàries.
Expediente: E-02902-2019-001213-00 - Aprovat
0184 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar al Consorci Hospital General Universitari l'ocupació del passatge en el qual se situa l'accés principal al Centre de Salut de Guillem de Castro a fi de poder instal·lar cancells d'accés en ambdós extrems.
Expediente: E-05304-2017-000077-00 - Aprovat
0185 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa concedir llicència d'intervenció per a substitució d'un ascensor a la biblioteca pública del carrer de l'Hospital.
Expediente: E-03501-2018-001931-00 - Aprovat
0186 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
Expediente: E-03701-2019-000394-00 - Aprovat
0187 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
Expediente: E-03701-2019-000457-00 - Aprovat
0188 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
Expediente: E-03701-2019-000460-00 - Aprovat
0189 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
Expediente: E-03701-2019-000524-00 - Aprovat
0190 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
Expediente: E-03701-2019-000744-00 - Aprovat
0191 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
Expediente: E-03701-2019-000778-00 - Aprovat
0192 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
Expediente: E-03701-2019-000873-00 - Aprovat
0193 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
Expediente: E-03701-2019-000907-00 - Aprovat
0194 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
Expediente: E-03701-2019-000953-00 - Aprovat
0195 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
Expediente: E-03701-2019-001000-00 - Aprovat
0196 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa concedir llicència per a obertura de rases i cales a la via pública.
Expediente: E-03701-2019-001006-00 - Aprovat
0197 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a tècnica superior d'administració general.
Expediente: E-01101-2019-002921-00 - Aprovat
0198 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-003004-00 - Aprovat
0199 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2019-003013-00 - Aprovat
0200 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar a determinat personal de la Policia Local les hores extraordinàries per assistència a la pràctica de diligències judicials en 2018.
Expediente: E-01101-2019-002836-00 - Aprovat
0201 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar al personal adscrit als casals d'esplai del Saler y l'Horta de Rocafort una quantitat en concepte de plus de desplaçament corresponent al quart trimestre de 2018.
Expediente: E-01101-2019-002636-00 - Aprovat
0202 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda d'estudis.
Expediente: E-01101-2018-001151-00 - Aprovat
0203 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a una funcionària en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
Expediente: E-01101-2018-003279-00 - Aprovat
0204 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
Expediente: E-01101-2018-003288-00 - Aprovat
0205 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a una funcionària en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
Expediente: E-01101-2018-003305-00 - Aprovat
0206 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
Expediente: E-01101-2018-003612-00 - Aprovat
0207 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
Expediente: E-01101-2018-003616-00 - Aprovat
0208 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
Expediente: E-01101-2018-004357-00 - Aprovat
0209 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
Expediente: E-01101-2018-004795-00 - Aprovat
0210 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a una funcionària en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
Expediente: E-01101-2018-004797-00 - Aprovat
0211 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
Expediente: E-01101-2018-004799-00 - Aprovat
0212 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
Expediente: E-01101-2018-004801-00 - Aprovat
0213 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
Expediente: E-01101-2018-004802-00 - Aprovat
0214 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
Expediente: E-01101-2019-000223-00 - Aprovat
0215 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a una funcionària en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
Expediente: E-01101-2019-000224-00 - Aprovat
0216 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
Expediente: E-01101-2019-000242-00 - Aprovat
0217 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
Expediente: E-01101-2019-000684-00 - Aprovat
0218 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a un funcionari en concepte d'ajuda per guàrdia i custòdia de menors.
Expediente: E-01101-2019-000954-00 - Aprovat
0219 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres 'Millora de l'enllumenat públic en diverses zones de la ciutat de València, procés de participació ciutadana 2018', classificar les proposicions i requerir la millor oferta respecte de cadascun dels lots, prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000175-00 - Aprovat
0220 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa adjudicar el contracte de prestació del servici de direcció d'execució material i coordinació de seguretat i salut de les obres de rehabilitació d'un edifici municipal situat al carrer de la Barraca.
Expediente: E-03910-2019-003423-00 - Aprovat
0221 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa ampliar el termini de justificació de les subvencions del pla 'Ciutat educadora' 2018-2019.
Expediente: E-02101-2018-000301-00 - Aprovat
0222 - SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa concedir llicència d'obertura per a l'activitat de forn, pastisseria i cafeteria en un local situat al carrer de Joaquín Costa.
Expediente: E-03901-2014-001141-00 - Aprovat
0223 - SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa concedir llicència d'obertura per a l'activitat de centre d'escapisme en un local situat a l'avinguda de Blasco Ibáñez.
Expediente: E-03901-2016-001512-00 - Aprovat
0224 - SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa concedir llicència d'obres de nova planta per a la instal·lació d'una estació de servici al carrer de Campos Crespo.
Expediente: E-03901-2016-002109-00 - Aprovat
0225 - SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa concedir autorització per a la celebració d'un concert a l'esplanada Marina Sud de la Marina Reial Juan Carlos I.
Expediente: E-03901-2019-001368-00 - Aprovat
0226 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa concedir llicència d'obres per a la construcció d'una urbanització comunitària.
Expediente: E-03501-2018-000362-00 - Aprovat
0227 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa concedir llicència d'obres de reforma i ampliació.
Expediente: E-03501-2018-000889-00 - Aprovat
0228 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa concedir llicència per a la construcció de dos blocs d'edificis de nova planta.
Expediente: E-03501-2018-001061-00 - Aprovat
0229 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa concedir llicència d'intervenció d'edifici.
Expediente: E-03501-2018-001077-00 - Aprovat
0230 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa concedir llicència per a la construcció d'un edifici de nova planta.
Expediente: E-03501-2018-001271-00 - Aprovat
0231 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa concedir llicència per a la construcció d'una vivenda unifamiliar de nova planta.
Expediente: E-03501-2018-001509-00 - Aprovat
0232 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa concedir llicència per a la construcció d'un edifici de nova planta.
Expediente: E-03501-2018-001782-00 - Aprovat
0233 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa concedir llicència per a la construcció d'un edifici de nova planta.
Expediente: E-03501-2018-001936-00 - Aprovat
0234 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar en situació administrativa de servicis en altres administracions públiques un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-003005-00 - Aprovat
0235 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la situació administrativa d'excedència voluntària automàtica en plaça d'administratiu.
Expediente: E-01101-2019-003036-00 - Aprovat
0236 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la situació administrativa d'excedència voluntària automàtica en plaça d'administrativa.
Expediente: E-01101-2019-003040-00 - Aprovat
0237 - SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa concedir llicència d'ocupació de via pública amb instal·lació de tancat provisional d'obra per a demolició.
Expediente: E-03801-2018-000003-00 - Aprovat
0238 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a l'associació Academia Europea del Paisaje Urbano.
Expediente: E-00201-2019-000027-00 - Aprovat
0239 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de maig de 2019.
Expediente: E-02250-2019-000050-00 - Aprovat
0240 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de maig de 2019.
Expediente: E-02250-2019-000076-00 - Aprovat
0241 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar les normes d'elaboració del Pressupost municipal de 2020.
Expediente: E-05501-2019-000022-00 - Aprovat
0242 - ALCALDIA. Dóna compte de la proposta de designació dels grups polítics municipals del personal eventual.
Quedar assabentat