2019-06-28 - València

null 2019-06-28

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
28-06-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 28 DE JUNIO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió constitutiva que va tindre lloc el dia 21 de juny de 2019.
Aprovat
0002 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar retribucions entre el lloc de personal subaltern (PH-N1-F1), referència núm. 846, i el lloc de personal subaltern (PH-N1-F3) en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2017-001020-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar retribucions entre el lloc de personal subaltern (PH-N1-F1), referència núm. 3300, i el lloc de personal subaltern (PH-N1-F3) en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2017-001019-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar retribucions entre el lloc de personal subaltern (PH-N1-F1), referència núm. 3732, i el lloc de personal subaltern (PH-N1-F3) en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2017-001021-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 6222, en el Servici Economicopressupostari.
Expediente: E-01101-2019-000987-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació d'una psicòloga per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-002684-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa d'atenció al públic per al Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2019-002722-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar en situació de segona activitat per edat un agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-002784-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el subministrament de quatre-cents cinquanta vestits d'intervenció, amb les seues corresponents bosses de transport i arnés, amb destinació al Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000174-00 - Aprovat
0010 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació de dos ajudes i acceptar el reintegrament parcial d'una ajuda concedides per a la realització de projectes d'innovació social 2017.
Expediente: E-00202-2017-000039-00 - Aprovat
0011 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'equips multifunció de propietat municipal.
Expediente: E-01201-2019-000372-00 - Aprovat
0012 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació derivada de la factura emesa en concepte de revisió de preus corresponent als mesos de juny, juliol, agost i setembre de 2018 del contracte de gestió de l'enllumenat públic, zona Nord.
Expediente: E-01201-2019-000410-00 - Aprovat
0013 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el pla de seguretat i salut de les obres de reparació del tancament de la façana del pavelló poliesportiu de Petxina.
Expediente: E-01903-2019-000142-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera.
Expediente: E-01904-2019-000402-00 - Aprovat
0015 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la segona anualitat del conveni amb la Universitat de València per a l'estudi del sistema educatiu en el seu conjunt a la ciutat de València i abonar part del seu import.
Expediente: E-02101-2016-000363-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa ratificar la justificació de la segona pròrroga del conveni de col·laboració per a l'execució del programa d'intervenció social amb població gitana immigrant procedent de països de l'Est.
Expediente: E-02201-2015-000357-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundación Proyecto Senior dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
Expediente: E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'associació Arca de Noé relativa al conveni de col·laboració firmat per al desenvolupament d'un programa d'intervenció comunitària amb menors i famílies al barri de la Punta.
Expediente: E-02201-2018-000209-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-02310-2018-000078-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici d'impressió de mupis per al circuit Avifauna.
Expediente: E-02401-2019-001612-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019-3502.
Expediente: E-02610-2019-000394-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Desdoblament canonada xarxa arterial entre Pinedo i el Perellonet (València). Tram Pinedo' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2018-000653-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Nova canonada DN 600 per avinguda de les Balears' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2019-000216-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-02701-2019-000246-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-02801-2019-001019-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. CP-403, de 9 d'abril de 2019.
Expediente: E-02901-2017-000251-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-7112, de 15 d'octubre de 2018.
Expediente: E-02901-2018-000030-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-3933, de 25 de maig de 2018.
Expediente: E-02901-2018-001019-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-3126, de 10 d'abril de 2019.
Expediente: E-02901-2019-000285-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar a LABORA Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades (Avalem Joves) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2018-2019).
Expediente: E-02902-2018-002325-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-02902-2019-001270-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Martínez Báguena (compositor).
Expediente: E-03103-2012-000006-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'execució de les obres de rehabilitació integral d'uns edificis municipals situats als carrers de la Reina i del Doctor Lluch.
Expediente: E-03910-2018-000060-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa reconéixer el dret a la subrogació en l'arrendament d'una vivenda municipal situada a la plaça del Portal Nou.
Expediente: E-05302-2019-000026-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la direcció facultativa de les obres d'enjardinament al carrer de Rubén Darío confluència amb el carrer del Palància.
Expediente: E-04001-2018-000533-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'INSPECCIÓ DE TRIBUTS I RENDES. Proposa aprovar la 29a modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-H4979-2019-500005-00 - Aprovat
0039 - PRECS I PREGUNTES
0040 - ALCALDIA. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de juny de 2019.
Expediente: E-00601-2019-000026-00 - Aprovat
0041 - ALCALDIA. Proposa la delegació provisional de la facultat d'aprovar factures i certificacions.
Expediente: E-00601-2019-000031-00 - Aprovat
0042 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E-00201-2019-000021-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa acceptar la modificació de la Resolució de concessió d'un préstec reembossable de l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia.
Expediente: E-01201-2017-000327-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el pla de seguretat i salut de les obres d'instal·lació d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum a les oficines del Servici de Cementeris.
Expediente: E-01201-2019-000483-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa acceptar les condicions de la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València per a finançar les inversions en la millora de les condicions d'habitabilitat i eficiència energètica en diversos centres d'educació.
Expediente: E-01201-2019-000054-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa acceptar les condicions de la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València per a finançar les inversions en la millora del funcionament d'espais educatius municipals.
Expediente: E-01201-2019-000055-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa adjudicar el contracte d'obres de millora de l'escoleta infantil municipal 'Pardalets'.
Expediente: E-01201-2019-000325-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa adjudicar el contracte d'obres de millora de l'escoleta infantil municipal 'Quatre Carreres'.
Expediente: E-01201-2019-000326-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3469.
Expediente: O-01201-2019-000139-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3567.
Expediente: O-01201-2019-000142-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3590.
Expediente: O-01201-2019-000140-00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3681.
Expediente: E-01201-2019-000220-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3689.
Expediente: E-01201-2019-000222-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 12 d'abril de 2019.
Expediente: E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'autorització d'ocupació del domini públic municipal per a realitzar activitats falleres sol·licitada per la Falla Plaça Mare de Déu de la Cabeça-José Mª. Mortes Lerma.
Expediente: E-01904-2019-000748-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'autorització d'ocupació del domini públic municipal per a realitzar activitats falleres sol·licitada per la Falla Sant Pere-Mare de Déu de Vallivana.
Expediente: E-01904-2019-000753-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'autorització d'ocupació del domini públic municipal per a realitzar activitats falleres sol·licitada per la Falla Plaça Mare de Déu de Lepant.
Expediente: E-01904-2019-000764-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'autorització d'ocupació del domini públic municipal per a realitzar activitats falleres sol·licitada per la Falla Borrull-Túria.
Expediente: E-01904-2019-000775-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'autorització d'ocupació del domini públic municipal per a realitzar activitats falleres sol·licitada per la Falla Plaça Mare de Déu de Lepant.
Expediente: E-01904-2019-000776-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
Expediente: E-01905-2019-000324-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la cessió d'ús de l'Almoina per a la presentació de la nova camiseta del Valencia CF.
Expediente: E-02001-2019-000713-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als gastos arrendaticis d'un local situat al carrer del Pare Muedra.
Expediente: E-02101-2018-000490-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació de la Comunitat Valenciana 'Cent Anys' Levante UD.
Expediente: E-02201-2017-000357-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació del primer pagament de la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb l'associació Arca de Noé per al desenvolupament d'un programa d'intervenció comunitària amb menors i famílies al barri de la Punta.
Expediente: E-02201-2018-000209-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2019-000020-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2017.
Expediente: E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3649.
Expediente: E-02610-2019-000414-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció anual concedida a l'Associació de Venedors del Mercat Central per ocupació de parades corresponent a l'exercici 2018.
Expediente: E-02901-2017-001073-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa donar la conformitat a la concessió d'ajudes destinades a associacions de comerciants per a la realització d'actuacions de promoció comercial i foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02901-2019-000308-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar la realització d'obres en diverses parades del mercat de Russafa.
Expediente: E-02901-2019-001443-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la 37a modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02901-2019-001339-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3639.
Expediente: E-02901-2019-000031-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3641.
Expediente: E-02901-2019-000030-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3642.
Expediente: E-02901-2018-000301-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3647.
Expediente: E-02901-2018-000867-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3652.
Expediente: E-02901-2018-002935-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3749.
Expediente: E-02901-2018-002927-00 - Aprovat
0078 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3487.
Expediente: E-02902-2019-000071-00 - Aprovat
0079 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3584.
Expediente: E-02902-2019-000966-00 - Aprovat
0080 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3739.
Expediente: E-02902-2019-000041-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa suspendre temporalment l'execució de les obres del projecte d'infraestructura d'urbanització i equipament sociocultural a la plaça del Pilar, connexió amb Guillem de Castro.
Expediente: E-03201-2017-000051-00 - Aprovat
0082 - SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa concedir autorització per a la celebració d'un concert a l'esplanada Marina Sud de la Marina Reial Juan Carlos I.
Expediente: E-03901-2019-001092-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer del Rosari.
Expediente: E-03910-2019-001319-00 - Aprovat
0084 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la pròrroga del contracte de servicis de fotoperiodisme institucional per a la cobertura gràfica dels actes de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-04103-2017-000054-00 - Aprovat
0085 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa denegar una sol·licitud de tràmit de llicència o autorització per a la rèplica de resums de premsa i abonament de cànon.
Expediente: E-04103-2019-000024-00 - Aprovat
0086 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la renovació de les subscripcions a premsa digital mitjançant accés a bases de dades.
Expediente: E-04103-2019-000032-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de servici de transport per a les persones usuàries dels centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-04101-2018-000120-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació d'un servici d'implantació d'un sistema de gestió economicofinancer amb tecnologia SAP S/4 HANA, un Sistema d'Informació i Gestió de Recursos Humans i Personal amb tecnologia SAP HCM on HANA i de dos Oficines Tècniques d'Impuls a la Transformació Digital (4 lots), convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000058-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de demolició i construcció d'un centre cívic al carrer de Josep de Saragossa, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000078-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball 2019.
Expediente: E-01101-2019-002702-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de personal eventual.
Expediente: E-01101-2019-002816-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar interessos legals en execució de sentència.
Expediente: E-01101-2017-001339-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de personal funcionari de carrera en plaça de tècnic/a de gestió d'administració general.
Expediente: E-01101-2017-001090-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de gestió d'administració general.
Expediente: E-01101-2019-002612-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació de tres docents d'anglés per al programa València Activa Exprés.
Expediente: E-01101-2019-001930-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció mitjana (TD), referència núm. 1093, en el Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
Expediente: E-01101-2019-002703-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la supressió de la Coordinació General de Projectes Europeus.
Expediente: E-01101-2019-002872-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la supressió de la Coordinació General d'Espai Públic, Inspecció i Control Ambiental.
Expediente: E-01101-2019-002873-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat de la celebració de la festa de la Mare de Déu del Rosari a Cases de Bàrcena.
Expediente: E-02310-2019-000227-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar els recursos d'alçada interposats contra un acte d'exclusió de la Mesa de Contractació.
Expediente: E-04101-2018-000155-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar els recursos d'alçada interposats contra un acte d'exclusió de la Mesa de Contractació.
Expediente: E-04101-2018-000113-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa adjudicar el contracte de direcció d'obra i seguretat i salut del projecte de reconversió de font abeurador a font ornamental a Massarrojos.
Expediente: E-02701-2019-000335-00 - Aprovat