2019-06-07 - València

null 2019-06-07

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
07-06-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 7 DE JUNIO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 31 de maig de 2019.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a favor d'Aspaym Comunidad Valenciana.
Expediente: E-00201-2019-000009-00 - Aprovat
0003 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E-00201-2019-000021-00 - Aprovat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, i Interlocutòria que la completa, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que desestima el recurs d'apel·lació seguit per l'Ajuntament i estima l'adhesió al recurs de les demandants amb estimació del recurs contenciós administratiu PO núm. 329/15, interposat contra denegació d'una autorització d'activitat d'allotjament turístic.
Expediente: E-00501-2019-000178-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 4/388/14, interposat contra acords del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que van fixar el preu just d'una parcel·la expropiada.
Expediente: E-00501-2019-000175-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial de l'apel·lació seguida contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm 2 que no admet el Recurs PO núm. 324/16, interposat contra desestimació presumpta de la sol·licitud de restitució o indemnització per ocupació en via de fet d'una parcel·la.
Expediente: E-00501-2019-000179-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que declara acabat el recurs contenciós administratiu PO núm. 4/107/17, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va fixar un preu just per expropiació.
Expediente: E-00501-2019-000180-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 75/19, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000170-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 274/15, interposat contra l'aprovació del programa d'actuació aïllada, projecte d'urbanització i projecte de reparcel·lació per a la rehabilitació d'uns immobles situats a la plaça del Doctor Collado i acorda la modificació del compte de liquidació.
Expediente: E-00501-2019-000191-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 495/18, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000192-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PA núm. 542/18, interposat contra desestimació de la sol·licitud d'anul·lació d'una liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2019-000184-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara acabat el Recurs PA núm. 65/19, interposat contra desestimació de la reclamació seguida contra una liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2019-000172-00 - Quedar assabentat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar les retribucions i abonar les diferències entre el lloc de personal subaltern (PH-N1-F1), referència núm. 1201, i el de personal subaltern (PH-N1-F3) en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2017-001023-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar les retribucions i abonar les diferències entre el lloc de personal subaltern (PH-N1-F1), referència núm. 6511, i el de personal subaltern (PH-N1-F3) en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2017-001022-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar les retribucions i abonar les diferències entre el lloc de personal subaltern (PH-N1-F1), referència núm. 6658, i el de personal subaltern (PH-N1-F3) en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2017-001018-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació del Tribunal Selectiu de la convocatòria per a proveir en propietat sis places de tècnic/a de gestió ambiental.
Expediente: E-01101-2018-000047-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral de personal amb destinació al taller d'ocupació 'Activitats per a la ciutadania'.
Expediente: E-01101-2018-004399-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a la retenció inicial complementària per regularització del cost addicional dels policies locals.
Expediente: E-01101-2019-000309-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball d'Inspecció Obres i Servicis, referència núm. 1587, en lloc d'Inspecció Tributs, Rendes i Recaptació (MD).
Expediente: E-01101-2019-000957-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies d'IT de febrer i març de 2019.
Expediente: E-01101-2019-002699-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-002708-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis de suport integral amb famílies integrants del cens de vivenda precària i aquelles altres que presenten situació de vulnerabilitat i siguen derivades al programa des dels centres municipals de servicis socials, que accedixen a una vivenda; la gestió i actualització del cens de vivenda precària de la ciutat de València dins del Programa Marc d'Inserció Social i Laboral; i les gestions relacionades amb situacions d'empadronament especial, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000177-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici integral de huitanta-cinc places en el centre de dia municipal de Tres Forques per a persones majors dependents a la ciutat de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000178-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis de manteniment correctiu i conservació del parc de cent onze vivendes assignades al Programa d'Accés a la Vivenda Municipal, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000189-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns part de la propietat d'una parcel·la edificable situada al carrer de Sant Pere.
Expediente: E-05303-2019-000100-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de José Ballester Gozalvo (antic carrer de Pavia).
Expediente: E-05307-2017-000008-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa donar la conformitat per a tramitar una subvenció a favor de la Universitat de València.
Expediente: E-00202-2019-000064-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'equips multifunció de propietat municipal.
Expediente: E-01201-2019-000308-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de treballs de muntatge i manteniment de la il·luminació nadalenca dels carrers de la ciutat.
Expediente: E-01201-2019-000432-00 - Aprovat
0030 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00102 2016 6611.
Expediente: E-01305-2016-000484-00 - Aprovat
0031 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2018 49431.
Expediente: E-01305-2018-000311-00 - Aprovat
0032 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el Recurs d'Apel·lació núm. 309/17.
Expediente: E-01305-2014-000381-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'adquisició de gorres i pantalons bielàstics per als components del Cos de Policia Local.
Expediente: E-01401-2019-002969-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la quinta revisió de preus del contracte de gestió intel·ligent del trànsit de la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2013-001595-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2019-002069-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la pròrroga dels convenis de col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-cinc beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al passat mes de maig.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar un gasto i reconéixer l'obligació a favor de l'organisme autònom Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2019-000132-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació derivada del reintegrament de les subvencions concedides a favor de determinades entitats organitzadores de festes de caràcter tradicional, singular o popular.
Expediente: E-01904-2018-001211-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de treballs de hosting, emmagatzemament i manteniment de la pàgina web de la Delegació de Cultura Festiva.
Expediente: E-01904-2018-000572-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació amb motiu de la celebració del segon aniversari de les Falles com a patrimoni immaterial de la UNESCO.
Expediente: E-01904-2018-001456-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'organització i celebració de diversos esdeveniments i festivitats de l'any 2019.
Expediente: E-01904-2019-000305-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. FT-463, de 6 de març de 2019.
Expediente: E-01904-2019-000508-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el major gasto produït per l'increment del cànon d'explotació del centre cultural 'la Rambleta'.
Expediente: E-01905-2019-000253-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de visites guiades al refugi del carrer dels Serrans.
Expediente: E-02001-2018-000442-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de servici de monitors per a la prevenció, detecció i tractament de l'absentisme escolar a la ciutat de València.
Expediente: E-02101-2016-000469-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa minorar el compromís d'ingrés de la subvenció destinada a l'escola infantil municipal de Pinedo.
Expediente: E-02101-2017-000251-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa declarar noves beneficiàries i nous beneficiaris i aprovar renúncies i caducitats del xec escolar 2018-2019.
Expediente: E-02101-2018-000061-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per ASIEM del projecte subvencionat en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
Expediente: E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb l'associació Iniciatives Solidàries.
Expediente: E-02201-2018-000048-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa resoldre el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer dels Carters.
Expediente: E-02201-2018-000186-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. CP-144, de 14 de febrer de 2019.
Expediente: E-02201-2018-000375-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2019-000020-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la concessió dels premis CALIU 2019 a les falles grans i infantils que tinguen un caràcter igualitari i divers.
Expediente: E-02230-2018-000095-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2017.
Expediente: E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació a favor de l'associació Ciutat de l'Esperança.
Expediente: E-02250-2018-000029-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció a favor d'España con Acnur per al desenvolupament d'un projecte d'ajuda humanitària d'emergència a Indonèsia.
Expediente: E-02250-2018-000311-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Residencia Religiosa Esclavas de María Inmaculada.
Expediente: E-02250-2019-000049-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Asociación Valenciana de Caridad.
Expediente: E-02250-2019-000052-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto en concepte de costos derivats de l'allotjament, manutenció i bugaderia de setanta-dos persones allotjades a l'hostal la Barraca de la ciutat de València.
Expediente: E-02250-2019-000143-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar el reintegrament parcial de la subvenció concedida en 2018 a l'AVV Favara.
Expediente: E-02301-2018-000221-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un conveni marc de col·laboració amb la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02401-2019-001044-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el Protocol de comunicació i coordinació en cas d'onada de calor del municipi de València 2019.
Expediente: E-02401-2019-001516-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa modificar a la baixa l'import corresponent a l'any 2019 i autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les Comunitats de Regants.
Expediente: E-02701-2010-000218-00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés pendent de realitzar de l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció destinada a l'acció formativa 'Cuina, modalitat formació i inserció 2017'.
Expediente: E-02902-2017-001369-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés pendent de realitzar de l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció del programa EMCUJU 2018-2019.
Expediente: E-02902-2018-000358-00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa d'una subvenció instrumentada per mitjà de conveni de col·laboració a favor de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia.
Expediente: E-02902-2019-000087-00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Crea 2018'.
Expediente: E-02902-2019-000295-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2018'.
Expediente: E-02902-2019-000306-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa elevar a definitiu el compte de liquidació provisional corresponent al projecte de reparcel·lació forçosa del PAI de la unitat d'execució 'Carrer del Brasil-de Navarro Cabanes'.
Expediente: E-03102-2017-000008-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el compte de liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució 'Alqueria de Benet' i imposar una quota d'urbanització extraordinària.
Expediente: E-03107-2016-000003-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb Cruz Roja Española per a impulsar la conservació i recuperació dels espais naturals del municipi de València.
Expediente: E-03602-2016-000121-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-466, de 30 de gener de 2019.
Expediente: E-03803-2018-002939-00 - Aprovat
0074 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-8273, de 24 d'octubre de 2018.
Expediente: E-04103-2018-000070-00 - Aprovat
0075 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a treballs de publicitat.
Expediente: E-04103-2019-000025-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de prestació del servici de col·laboració en la gestió integral administrativa dels expedients sancionadors per infraccions de les normes reguladores de trànsit en les vies públiques urbanes i de l'ORA, així com la col·laboració en la gestió de cobrament de la sanció corresponent.
Expediente: E-04909-2019-000207-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer d'Ernest Anastasio.
Expediente: E-03910-2019-001147-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa renovar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer del Portal de la Valldigna.
Expediente: E-05302-2019-000059-00 - Aprovat
0078 - PRECS I PREGUNTES
0079 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PA núm. 636/18, interposat contra la imposició d'una sanció de suspensió de funcions.
Expediente: E-00501-2019-000176-00 - Quedar assabentat
0080 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Servicis Socials l'identificat com a antic 'Menjador social' situat al carrer de Santa Cruz de Tenerife.
Expediente: E-05304-2019-000035-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del contracte de subministrament i implantació d'un sistema informàtic en modo 'on premise' que implemente una vertadera plataforma única de gestió per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-00801-2018-000068-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis de manteniment d'equips informàtics.
Expediente: E-00801-2019-000073-00 - Aprovat
0083 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la segona pròrroga del lot 3 (neteja de mercats) del contracte de prestació del servici de neteja de centres i dependències municipals.
Expediente: E-01201-2016-000001-00 - Aprovat
0084 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa declarar disponible part de la reserva de crèdit del contracte de prestació del servici de neteja dels col·legis públics i escoles infantils dependents de l'Ajuntament.
Expediente: E-01201-2018-000316-00 - Aprovat
0085 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents a la reparació dels danys ocasionats als vehicles de lloguer del personal laboral contractat del programa EMPUJU.
Expediente: E-01201-2019-000338-00 - Aprovat
0086 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reajustament provisional del gasto plurianual del contracte de prestació dels servicis de manteniment de la instal·lació de l'enllumenat públic de la ciutat.
Expediente: E-01201-2019-000393-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000075-00 - Aprovat
0088 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la designació d'un nou responsable del contracte de subministrament i instal·lació del sistema de climatització de les naus del Centre Esportiu-Cultural la Petxina.
Expediente: E-01903-2018-000190-00 - Aprovat
0089 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la convocatòria de la XIX edició dels Premis al Mèrit Esportiu de la ciutat de València.
Expediente: E-01903-2019-000134-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de determinades entitats organitzadores de festes de caràcter tradicional, singular o popular.
Expediente: E-01904-2018-001211-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu a una actuació amb motiu de les festes de Nadal.
Expediente: E-01904-2018-001719-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra les Resolucions núm. FT-1 i núm. FT-2, de 3 de gener de 2019.
Expediente: E-01904-2019-000498-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats organitzadores de festes de caràcter tradicional, singular o popular.
Expediente: E-01904-2019-000542-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions a entitats culturals sense ànim de lucre que duen a terme activitats culturals i artístiques que contribuïsquen a la conservació, recuperació, investigació, difusió, dinamització i expressió d'aspectes de la cultura i el patrimoni festius.
Expediente: E-01904-2019-000543-00 - Aprovat
0095 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria de la XVI edició de la Beca de catalogació i informatització dels fons de la Biblioteca Històrica Municipal i Hemeroteca Municipal.
Expediente: E-01905-2019-000304-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reajustar el gasto plurianual del contracte de prestació del servici de vigilància i seguretat de les instal·lacions i continguts, inclosos els fons museístics, dels museus i monuments dependents de la Delegació de Cultura.
Expediente: E-02001-2015-000932-00 - Aprovat
0097 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de tres impressores multifunció per a les escoles infantils municipals.
Expediente: E-02101-2019-000125-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació València Activa del Pacte per l'Ocupació de la Ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000376-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents al servici de tallers d'habilitats i competències bàsiques.
Expediente: E-02201-2018-000183-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici d'elaboració de l'estudi diagnòstic participat de les necessitats formatives i ocupacionals de la població en exclusió o risc d'exclusió social al barri del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França.
Expediente: E-02201-2018-000298-00 - Aprovat
0101 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'edició de cartelleria per a la difusió de la campanya de joguets no sexistes.
Expediente: E-02230-2017-000067-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar les sol·licituds de reformulació econòmica i tècnica de dos projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la celebració del 'Dia d'Àfrica'.
Expediente: E-02250-2019-000146-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa concedir una subvenció nominativa a favor de la Comunidad de Pescadores de El Palmar.
Expediente: E-02310-2019-000159-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2019-000299-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE SANITAT. Proposa concedir una subvenció nominativa a favor de la Unió de Consumidors de València-UCV.
Expediente: E-02401-2019-001367-00 - Aprovat
0107 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa minorar el compromís d'ingrés pendent de realitzar de l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció de l'acció formativa 'Arreglaments i adaptacions de peces de roba i articles en tèxtil i pell'.
Expediente: E-02902-2017-001357-00 - Aprovat
0108 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa modificar les bases per a la selecció de personal tècnic per a programes d'ocupació i formació.
Expediente: E-02902-2018-000772-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una reserva d'aprofitament urbanístic d'una parcel·la situada a la plaça de l'Urbanista Antonino Sancho.
Expediente: E-03103-2014-000068-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de la Sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA, com a aportació de fons realitzada per l'Ajuntament en concepte de comissió de l'1 % per amortització anticipada i pagament d'interessos.
Expediente: E-03201-2016-000016-00 - Aprovat
0111 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una certificació de les obres de renovació d'infraestructura i obertura del carrer de l'Hort d'en Cendra.
Expediente: E-03301-2018-000062-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-1818, de 3 d'abril de 2019.
Expediente: E-03801-2000-000056-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa deixar sense efecte l'adscripció a la Delegació de Benestar Social i Integració d'una vivenda municipal situada al carrer de Llíria i adscriure-la a la Delegació d'Inserció Sociolaboral.
Expediente: E-05302-2019-000293-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals desestimatòria del recurs especial en matèria de contractació núm. 382/19.
Expediente: E-04101-2018-000080-00 - Quedar assabentat
0115 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals desestimatòria del recurs especial en matèria de contractació núm. 489/19.
Expediente: E-04101-2018-000193-00 - Quedar assabentat
0116 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'execució de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de la Sentència recaiguda en el Procediment Abreviat núm. 423/16 (peça núm. 51/18).
Expediente: E-01001-2018-000403-00 - Aprovat
0117 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'execució de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de la Sentència recaiguda en el Procediment Abreviat núm. 423/16 (peça núm. 56/18).
Expediente: E-01001-2016-000186-00 - Aprovat
0118 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'execució de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de la Sentència recaiguda en el Procediment Abreviat núm. 423/16 (peça núm. 75/18).
Expediente: E-01001-2018-000423-00 - Aprovat
0119 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 456, en lloc d'auxiliar administratiu/iva mobilitat/disponibilitat.
Expediente: E-01101-2019-000969-00 - Aprovat
0120 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa suspendre la tramitació d'un expedient de diligències prèvies.
Expediente: E-01101-2019-002581-00 - Aprovat
0121 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del Capítol I.
Expediente: E-01101-2019-002697-00 - Aprovat
0122 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les baixes del personal eventual.
Expediente: E-01101-2019-002727-00 - Aprovat
0123 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar l'Organigrama del Servici de Pobles de València.
Expediente: E-01101-2019-002744-00 - Aprovat
0124 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional a lloc de cap de secció (TD), referència núm. 3165, en el Servici Coordinació Obra Via Pública i Manteniment Infraestructures.
Expediente: E-01101-2019-002382-00 - Aprovat
0125 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-002730-00 - Aprovat
0126 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-002675-00 - Aprovat
0127 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la concessió dels premis del 7é concurs 'K em contes' amb la temàtica: 'Ús responsable de les noves tecnologies'.
Expediente: E-02501-2018-000030-00 - Aprovat
0128 - SERVICI PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS. Proposa aprovar el nomenament del titular del màxim òrgan de direcció de l'organisme autònom municipal Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
Expediente: E-8RE02-2019-000001-00 - Aprovat
0129 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar una petició de reconeixement de diferències retributives.
Expediente: E-01101-2017-001939-00 - Aprovat
0130 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a auxiliar administratiu atenció al públic en el Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2019-002721-00 - Aprovat
0131 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia del comissionat especial de l'Ajuntament al CEMAS (Centre Mundial per a l'Alimentació Sostenible).
Expediente: E-01101-2019-002757-00 - Aprovat
0132 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un manament de pagament a justificar dels diferents espectacles que tindran lloc a l'Auditori la Mutant dins de les Jornades Internacionals d'Arts Vives i Camp Social.
Expediente: E-01905-2019-000319-00 - Aprovat
0133 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a treballs de publicitat i subministrament de subscripcions.
Expediente: E-04103-2019-000029-00 - Aprovat
0134 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
Expediente: E-04103-2019-000030-00 - Aprovat
0135 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2019-000200-00 - Aprovat
0136 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió diària del casal d'acolliment a Rocafort.
Expediente: E-02250-2019-000018-00 - Aprovat
0137 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió demanial d'un immoble municipal situat al carrer de Santa Cruz de Tenerife a favor de Cruz Roja Española.
Expediente: E-02202-2019-000074-00 - Aprovat