2019-05-24 - València

null 2019-05-24

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
24-05-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 24 DE MAYO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 17 de maig de 2019.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera.
Expediente: E-00201-2018-000013-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PO núm. 435/16, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que no va admetre a tràmit una sol·licitud de determinació de preu just.
Expediente: E-00501-2019-000157-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs núm. 1/320/16, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just per expropiació d'una parcel·la.
Expediente: E-00501-2019-000154-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara la satisfacció extraprocessal de les pretensions formulades en el Recurs PA núm. 46/19, interposat contra liquidació de l'impost sobre béns immobles, exercicis 2014-2018.
Expediente: E-00501-2019-000159-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 282/17, interposat contra ordre de clausura i precinte de les instal·lacions d'una estació de servici.
Expediente: E-00501-2019-000146-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 61/19, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts derivats d'autoliquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2019-000153-00 - Quedar assabentat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa finalitzar la comissió de servicis del lloc d'encarregada de servicis, referència núm. 3137, en el Servici de Comerç i Abastiment.
Expediente: E-01101-2018-000090-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament d'una indemnització per acomiadament improcedent.
Expediente: E-01101-2018-002093-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació de la Comissió de Valoració de la convocatòria per a la provisió definitiva d'un lloc de treball de cap de servici (TD) i un lloc de treball de director/a de banda (TD) (PM) pel sistema de lliure designació.
Expediente: E-01101-2019-000827-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació de la Comissió de Valoració de la convocatòria per a la provisió definitiva de tres llocs de cap de servici (TD) i un lloc de delegat/ada de protecció de dades pel sistema de lliure designació.
Expediente: E-01101-2019-001823-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'aplicació de l'increment salarial del 2,25 % en els subfactors específics N i FS de febrer de 2019.
Expediente: E-01101-2019-001458-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de personal tècnic educador infantil per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2019-002519-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa no admetre el recurs d'alçada interposat contra un acord de valoració de la Mesa de Contractació.
Expediente: E-04101-2018-000184-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa no admetre a tràmit una sol·licitud d'accés a expedient de contractació per no reunir la qualitat d'interessat.
Expediente: E-04101-2019-000034-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de remodelació del Museu Històric Municipal i de condicionament de la Sala d'Exposicions Municipal, actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000063-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa l'adquisició d'una parcel·la situada al carrer d'en Borrás per a l'execució del 'Projecte d'excavació, restauració i posada en valor de la Muralla Islàmica de València, tram plaça de l'Àngel'.
Expediente: E-05305-2017-000045-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la cessió d'ús per huit mesos a favor de Ferrocarrils de la Generalitat de part d'una parcel·la municipal situada a l'avinguda d'Amat Granell Mesado (militar) per a la ubicació d'instal·lacions necessàries per a les obres de la Línia 10 del Metre de València.
Expediente: E-05307-2019-000045-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar l'aportació municipal a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana (Les Naus) per a l'exercici 2019.
Expediente: E-00202-2019-000015-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa prorrogar l'acord marc per a la contractació dels servicis de telecomunicacions de telefonia mòbil de l'Ajuntament de València, Fundació Esportiva Municipal i Universitat Popular.
Expediente: E-01201-2015-000018-00 - Aprovat
0021 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00113 2015 26325.
Expediente: E-01305-2015-000322-00 - Aprovat
0022 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 85599.
Expediente: E-01305-2015-000364-00 - Aprovat
0023 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa la suspensió temporal de l'execució del contracte per al subministrament i instal·lació del sistema de monitorització i domotització SIDEINFO® de defensa contra incendis forestals al parc natural de la Devesa del Saler.
Expediente: E-01501-2017-000144-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la quinta revisió de preus del contracte de servicis per al 'Control de la contracta de gestió del trànsit a la ciutat de València'.
Expediente: E-01801-2012-003944-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la quarta anualitat del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a l'entrega i explotació de l'aparcament subterrani situat a la plaça de la Ciutat de Bruges.
Expediente: E-01801-2016-000667-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'alimentació al casal d'esplai del Saler.
Expediente: E-01902-2016-000047-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la certificació final del contracte d'obres de construcció d'una IDE Soternes al districte de l'Olivereta.
Expediente: E-01903-2017-000090-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la certificació final del contracte d'obres de construcció d'una IDE al barri de Jesús.
Expediente: E-01903-2017-000102-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Náutico Un Mar Sin Barreras.
Expediente: E-01903-2018-000319-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Deportivo Yoshinkai.
Expediente: E-01903-2018-000322-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación Valenciana de Apoyo al Superdotado y Talentoso (AVAST).
Expediente: E-01903-2018-000332-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de febrer de 2019, relatiu a la justificació de la subvenció concedida al Gremi Artesà d'Artistes Fallers de València.
Expediente: E-01904-2018-001324-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a l'any 2019.
Expediente: E-01905-2019-000157-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Encom Games SL, per a desenvolupar les actuacions corresponents a la realització del Festival Dreamhack a València durant els anys 2019, 2020 i 2021.
Expediente: E-01909-2019-000011-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el nomenament del jurat de la Beca Velázquez 2019-2020.
Expediente: E-02001-2019-000327-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa resoldre la convocatòria del pla de subvencions 'Ciutat educadora' per al curs 2018-2019.
Expediente: E-02101-2018-000301-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa per raons d'interés públic i social d'una subvenció a favor de l'Associació Institut Joan Lluís Vives.
Expediente: E-02101-2018-000415-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte de prestació del servici d'atenció a urgències socials i col·laboració en emergències.
Expediente: E-02201-2015-000498-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 3 de maig de 2019.
Expediente: E-02224-2018-000271-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Hogares Compartidos.
Expediente: E-02224-2018-000300-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la concessió de subvencions a favor dels centres municipals d'activitats per a persones majors corresponents a l'exercici 2019.
Expediente: E-02224-2019-000096-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Tres Forques'.
Expediente: E-02224-2019-000218-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
Expediente: E-02224-2019-000291-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte per a la prestació del servici de vint places de vivendes semitutelades per a persones immigrants.
Expediente: E-02201-2015-000358-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de la Federació d'Associacions de Solidaritat amb el Poble Saharaui del País Valencià de reformulació tècnica i econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de març de 2019.
Expediente: E-02250-2018-000332-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura de prestació del servici de gestió diària de recursos durant el passat mes d'abril.
Expediente: E-02250-2019-000047-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió directa d'una subvenció nominativa a favor de Servicio Jesuita a Migrantes.
Expediente: E-02250-2019-000118-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció nominativa a favor de la Fundación por la Justicia.
Expediente: E-02250-2019-000121-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar el reintegrament parcial de la subvenció concedida a l'asociación CANDOMBE.
Expediente: E-02301-2018-000217-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Plataforma Intercultural de España per al desenvolupament d'un projecte de participació ciutadana dirigit al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2018-000217-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE SANITAT. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte de quota de l'exercici 2019 per pertinença a la Red Española de Ciudades Saludables.
Expediente: E-02401-2019-000988-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar la continuïtat del contracte de prestació dels servicis de salvament, socorrisme, assistència sanitària i ajuda al bany a les platges de València.
Expediente: E-02410-2019-000040-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa prorrogar el contracte de conservació i neteja de les fonts abeurador, dutxes, llavapeus, canalitzacions i passarel·les de platja de la ciutat de València.
Expediente: E-02701-2012-000045-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa prorrogar el contracte de conservació, manteniment i reparació de fonts ornamentals de la ciutat de València.
Expediente: E-03303-2014-000052-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Renovació canonada DN 350 des del carrer de la Blanqueria fins a la plaça de Tetuan per canonada FD DN 600. València'.
Expediente: E-02701-2015-000773-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar i disposar un major gasto en l'aplicació pressupostària FU290 16000 21000.
Expediente: E-02701-2019-000229-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-3547, de 15 de maig de 2018.
Expediente: E-02901-2018-001657-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés pendent de realitzar de l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció per a desenvolupar el projecte denominat T'Avalem 'Esport i Salut'.
Expediente: E-02902-2016-001013-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a UGT-PV, CCOO-PV, USO-CV i CEV en concepte d'aportació municipal 2018 al conveni del VI Pacte per l'Ocupació a la ciutat de València.
Expediente: E-02902-2018-000590-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la modificació del conveni de col·laboració entre LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i el VI Pacte per a l'Ocupació a la Ciutat de València per a la realització de fòrums d'ocupació en el marc del pla 'Avalem Territori'.
Expediente: E-02902-2019-000067-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament en concepte de quota anual de participació en la Red de Entidades para el Desarrollo Local (REDEL) corresponent a l'exercici 2019.
Expediente: E-02902-2019-000273-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució de l'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació núm. 2 del pla parcial 'Font de Sant Lluís'.
Expediente: E-03001-2019-000010-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la subscripció a una revista de dret urbanístic.
Expediente: O-03101-2019-000002-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa l'aprovació de factures de 'pagament en espècie' corresponents al projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució única del sector de SUPN 'Font de Sant Lluís'.
Expediente: E-03102-2012-000010-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al costat de la plaça de Segòvia.
Expediente: E-03103-2012-000027-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa no acceptar la renúncia a una ajuda municipal al lloguer social 2018.
Expediente: E-03910-2018-002607-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar la 21ª modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-04001-2019-000263-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'INSPECCIÓ DE TRIBUTS I RENDES. Proposa prorrogar el contracte d'assistència i col·laboració en matèria de gestió i inspecció tributària de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-H4979-2016-000001-00 - Aprovat
0072 - SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació en concepte de quota de l'exercici 2019 per pertinença a la Xarxa de Ciutats pel Clima.
Expediente: E-08001-2019-000024-00 - Aprovat
0072 - PRECS I PREGUNTES
0073 - VICESECRETARIA GENERAL. Proposa modificar i completar el contingut de l'acord pel qual es va aprovar el Pla-Programa d'Harmonització i Homologació de les Entitats del Sector Públic Local de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00613-2019-000005-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE SECRETARIA GENERAL. Proposa aprovar les normes de funcionament del registre electrònic de convenis de l'Ajuntament de València, així com els criteris de coordinació de l'activitat convencional.
Expediente: E-00601-2017-000022-00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures emeses per diversos proveïdors.
Expediente: E-01201-2019-000340-00 - Aprovat
0076 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Balonmano Algirós.
Expediente: E-01903-2017-000227-00 - Aprovat
0077 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-01903-2019-000092-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió de subvencions a determinades comissions falleres per canvi de denominació de carrers i places de la ciutat.
Expediente: E-01904-2018-001433-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió a determinades comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2019.
Expediente: E-01904-2018-001467-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar les condicions que regiran els patrocinis privats de la Gran Fira de València 2019.
Expediente: E-01904-2019-000675-00 - Aprovat
0081 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un manament de pagament a justificar per a atendre el gasto derivat d'una actuació a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: E-01905-2019-000168-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa acceptar la donació d'una escultura homenatge a Valentín González.
Expediente: E-02001-2017-000601-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la proposta d'activitats per al 2019 de la Fundación Centro de Estudios Vicente Blasco Ibáñez.
Expediente: E-02001-2019-000658-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dos factures del servici d'urgències socials.
Expediente: E-02201-2015-000498-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Sant Joan de Déu Serveis Socials València.
Expediente: E-02201-2019-000062-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel subministrament de menús al casal d'acolliment a Rocafort.
Expediente: E-02250-2019-000021-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Relat Curt 2019 de la Junta Municipal de Marítim.
Expediente: E-02301-2019-000171-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una actuació musical al Palmar.
Expediente: E-02310-2019-000198-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un conveni marc de col·laboració amb l'Instituto Médico Valenciano.
Expediente: E-02401-2019-001082-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de manteniment de colomers ecològics.
Expediente: E-02401-2019-001294-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la convocatòria del 7é concurs 'K em contes' amb la temàtica: 'Ús responsable de les noves tecnologies'.
Expediente: E-02501-2018-000030-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa desestimar una sol·licitud de suspensió de la rectificació d'error material en la transcripció de la delimitació de la ZAS del barri del Carme.
Expediente: E-02610-2018-000062-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2019-000167-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-539, de 27 de gener de 2017.
Expediente: E-02901-2016-001820-00 - Aprovat
0097 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar la quarta pròrroga del contracte d'obres de reparació, renovació i manteniment dels paviments dels carrers i camins de la ciutat.
Expediente: E-03401-2019-000162-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprobar un preu contradictori de les obres de remodelació de jardí a la plaça del Centenar de la Ploma.
Expediente: E-04001-2018-000473-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Agència Tributària Valenciana en matèria d'embargaments per sancions de multes de trànsit i ORA i altres ingressos de dret públic a realitzar fora del terme municipal de València.
Expediente: E-04901-2019-000157-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto de la proposta de gasto 2019/2871.
Expediente: E-H4980-2013-000036-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto de la proposta de gasto 2019/3249.
Expediente: E-H4980-2013-000036-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa l'alienació directa de sòl a favor del concessionari d'un immoble situat als carrers d'Eugènia Viñes i de José Ballester Gozalvo (antic carrer de Pavia).
Expediente: E-05307-2017-000089-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de prestació dels servicis informàtics de protecció i manteniment de llicències de software i manteniment hardware.
Expediente: E-04101-2018-000083-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa atorgar la autorització municipal per a l'explotació dels servicis de temporada de les platges del terme municipal de València.
Expediente: E-04101-2019-000033-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de rehabilitació de diversos edificis situats als carrers de Josep Benlliure, d'Escalante i d'Empar Guillem, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000074-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. CF-625, de 21 de març de 2019.
Expediente: E-01101-2018-003131-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar els errors de fet continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de maig de 2019.
Expediente: E-01101-2019-001181-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional al lloc de cap secció mitjana (TD), referència núm. 3798, en el Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Expediente: E-01101-2019-001694-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa finalitzar l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de personal tècnic mitjà (Direcció centre social) (MD), referència núm. 6731, en el Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
Expediente: E-01101-2019-001888-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva en lloc de cap de servici (TD), referència núm. 7350, en el Servici d'Innovació, pel sistema de lliure designació.
Expediente: E-01101-2018-002247-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal administratiu, referència núm. 7385, en el Servici del Cicle Integral de l'Aigua.
Expediente: E-01101-2019-002314-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció adjunta a cap servici (TD), referència núm. 4079, en el Servici de Control Financer Permanent i Intervencions Delegades.
Expediente: E-01101-2019-002538-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2019-002610-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic auxiliar, referència núm. 1549, en el Negociat de Banda.
Expediente: E-01101-2019-002625-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un funcionari.
Expediente: E-01101-2019-002633-00 - Aprovat
0116 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Dóna compte de la proposta de programació de l'Auditori 'la Mutant' per al mes de juny de 2019.
Expediente: E-01905-2018-000556-00 - Quedar assabentat
0117 - MOCIÓ de la coordinadora general de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de maig de 2019.
Expediente: E-01909-2019-000069-00 - Aprovat
0118 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre el recurs extraordinari de revisió interposat contra les qualificacions del sisé exercici de la convocatòria de cinquanta-dos places d'oficial/a Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-002524-00 - Aprovat
0119 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error de transcripció contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de maig de 2019.
Expediente: E-01101-2018-000134-00 - Aprovat
0120 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici d'impressió, acabat i trasllat a Correus d'impresos relatius a cartes ordinàries i notificacions administratives dirigides a població d'estrangers (comunitaris i extracomunitaris).
Expediente: E-00910-2019-000011-00 - Aprovat
0121 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E-02301-2019-000127-00 - Aprovat
0122 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
Expediente: E-04103-2019-000027-00 - Aprovat
0123 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-02902-2019-000788-00 - Aprovat
0124 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament de les beques del projecte Activa Jove VLC 2017-2018 corresponents a desembre de 2018.
Expediente: E-02902-2017-001374-00 - Aprovat
0125 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació artístic cultural Arketipa per al desenvolupament d'un projecte de participació ciutadana dirigit al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2018-000223-00 - Aprovat
0126 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a la gestió de l'Actuació de Regeneració i Renovació Urbana del barri del Cabanyal-Canyamelar a València i la instrumentació de la subvenció corresponent a l'exercici 2019.
Expediente: E-03910-2016-000010-00 - Aprovat