2019-05-10 - València

null 2019-05-10

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
10-05-2019
Hora:
11:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 10 DE MAYO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 3 de maig de 2019.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 420/18, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000139-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 251/18, interposat contra la Resolució que va fixar els interessos de demora a abonar per l'expropiació d'una parcel·la.
Expediente: E-00501-2019-000143-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar les bases de la convocatòria per a proveir en propietat cinquanta places d'agent Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-001104-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de determinat personal de les quantitats corresponents a gratificacions per servicis extròrdinaris.
Expediente: E-01101-2019-001316-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs de treball vacants de març de 2019.
Expediente: E-01101-2019-002196-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a professor de banda-clarinet.
Expediente: E-01101-2019-002351-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-002357-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa deixar sense efecte un nomenament de personal eventual.
Expediente: E-01101-2019-002390-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra l'acte de la Mesa de Contractació d'entendre retirada l'oferta d'una mercantil i de requeriment a la següent empresa licitadora en el procediment obert simplificat per a contractar la prestació dels servicis de direcció facultativa i coordinació en matèria de seguretat i salut en les obres del projecte bàsic i d'execució d'obra completa a la Universitat Popular de Benicalap.
Expediente: E-04101-2018-000075-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa la suspensió del procediment obert simplificat per a contractar l'execució de les obres del 'Projecte de reurbanització del carrer de Sant Pere (inclou carrer del Llavador)'.
Expediente: E-04101-2018-000155-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de construcció d'un equipament sociocultural en una parcel·la del barri de Torrefiel, situada al carrer de Cambrils, confluència amb la plaça del Bisbe Laguarda, en la qual es desenvoluparà un programa complex que inclourà una seu de la Universitat Popular, un centre infantil i juvenil, una societat musical, un local d'assajos i sales polivalents per a ús compartit per associacions municipals i/o veïnals, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000205-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a atorgar en règim de concurrència les autoritzacions municipals per a l'explotació dels servicis de temporada de les platges del terme municipal de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2019-000033-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar l'atorgament de la concessió demanial per a l'explotació del servici de bar cafeteria de l'edifici de Joventut, de propietat municipal, situat al carrer de Campoamor.
Expediente: E-04101-2019-000069-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'apartat P de l'annex I del plec de clàusules administratives particulars relatiu a la classificació de les obres de rehabilitació de l'edifici situat al carrer de la Reina, número 121 per a usos culturals, actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
Expediente: E-04101-2019-000014-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar les obres de rehabilitació del Cobert número 2 de la Marina del Port de València (Fase 2), cofinançades per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000059-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa no admetre a tràmit la sol·licitud de suspensió del procediment per a contractar en règim de concurrència l'atorgament de les autoritzacions municipals (ús comú especial) per a l'explotació dels servicis de temporada de les platges del terme municipal de València.
Expediente: E-04101-2019-000033-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adjudicar directament la concessió administrativa de subsòl públic per a aparcament privat annex a una construcció privada situada al carrer de Juan Ramón Jiménez.
Expediente: E-05304-2017-000050-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de José Ballester Gozalvo (antic carrer de Pavia).
Expediente: E-05307-2016-000033-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del contracte per a la prestació dels servicis de manteniment correctiu del software Adabas-Natural.
Expediente: E-00801-2018-000042-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte de primes de l'assegurança de responsabilitat civil/patrimonial, danys materials i de responsabilitat civil i d'accidents pels actes festius organitzats per l'Ajuntament.
Expediente: E-01201-2019-000226-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diverses empreses per subministraments efectuats en 2018.
Expediente: E-01201-2019-000258-00 - Aprovat
0023 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 88775.
Expediente: E-01305-2015-000369-00 - Aprovat
0024 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 106799.
Expediente: E-01305-2015-000485-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides dins del programa de suport a entitats que realitzen activitats dirigides a la infància i a la joventut de la ciutat de València l'any 2018.
Expediente: E-01902-2018-000024-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al contracte per a la prestació del servici de redacció del projecte d'execució de l'espai públic d'ús lúdic esportiu Marítim (EDUSI).
Expediente: E-01903-2017-000347-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de treballs realitzats amb motiu de la fira d'Expojove.
Expediente: E-01904-2017-000576-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar les bases reguladores del règim jurídic per a la concessió de subvencions directes a entitats sense ànim de lucre de 2019.
Expediente: E-02000-2019-000029-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'addenda 2019 al conveni de col·laboració amb el Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02000-2019-000034-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa resoldre la convocatòria d'ajudes de material escolar per al segon cicle d'educació infantil, curs 2018/2019.
Expediente: E-02101-2018-000333-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement de drets i la liquidació d'interessos pel reintegrament parcial de la subvenció concedida en virtut del conveni de col·laboració amb Sant Joan de Déu Serveis Socials València per al desenvolupament d'un programa d'atenció social a persones sense sostre.
Expediente: E-02201-2016-000472-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
Expediente: E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per la Fundación Secretariado Gitano dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
Expediente: E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
Expediente: E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de menjador dels centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2017-000323-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual del contracte de teleassistència domiciliària.
Expediente: E-02201-2017-000367-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de novembre de 2008, pel qual es va aprovar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de la Mare de Déu de Campanar, i autoritzar i disposar el gasto per a 2019.
Expediente: E-02201-2018-000187-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Coinfer, Milar-Comelsa, Comerç Moble i Grecotex per a l'equipament de tres viviendes municipals.
Expediente: E-02201-2019-000092-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa concedir una subvenció a favor de Cultural Proted.
Expediente: E-02224-2019-000231-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de l'anualitat 2018 corresponent a la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Asociación de Amas de Casa y Consumidores Tyrius.
Expediente: E-02201-2016-000423-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació per la Coeducació.
Expediente: E-02230-2018-000068-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de desembre de 2018, de concessió d'ajudes per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció directa concedida a la Residencia Religiosa Esclavas de María Inmaculada.
Expediente: E-02250-2018-000326-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa d'una subvenció a favor de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado-CEAR-PV, per al desenvolupament del 'Programa de protecció integral i d'acolliment de defensors i defensores de drets humans'.
Expediente: E-02250-2019-000073-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió dels premis del concurs de Relat Curt organitzat per la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2018-000142-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de l'associació Iniciatives Solidàries.
Expediente: E-02301-2018-000217-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal d'Abastos per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2018-000217-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal d'Exposició per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2018-000219-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación de Comerciantes y Profesionales de Benimaclet (ASCOBE) per al desenvolupament d'un projecte de participació ciutadana dirigit al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2018-000219-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal de Marítim per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2018-000220-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de dos entitats de la Junta Municipal de Marítim per al desenvolupament en comú d'un projecte de participació ciutadana dirigit al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2018-000220-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa reconéixer drets pel reintegrament parcial de la subvenció concedida a una entitat ciutadana per al desenvolupament d'un projecte de participació ciutadana dirigit al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2018-000223-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Relat Curt 2019 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2019-000129-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Curts 2019 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2019-000157-00 - Aprovat
0055 - CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural amb motiu de la creació del Centre Mundial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible.
Expediente: E-02350-2019-000001-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar noves unitats d'obra i preus del projecte 'Rehabilitació dels filtres de la planta potabilitzadora del Realó. 3a fase'.
Expediente: E-02701-2017-000203-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar l'actualització dels preus tarifes del tanatori-crematori municipal 'Ciutat de València' per a l'anualitat 2019.
Expediente: E-02802-2018-000440-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar les condicions per a participar en els patrocinis privats de la campanya de promoció comercial Bonic/a Fest 2019.
Expediente: E-02901-2019-000822-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de prestació de servicis de docència.
Expediente: E-02902-2018-000377-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Sociedad Unipersonal.
Expediente: E-03201-2018-000021-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una certificació de les obres de renovació d'infraestructura i obertura del carrer de l'Hort d'en Cendra.
Expediente: E-03301-2018-000062-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'execució de les obres de reedificació d'un edifici municipal situat al carrer del Progrés.
Expediente: E-03910-2018-000061-00 - Aprovat
0062 - PRECS I PREGUNTES
0063 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici d'impressió, acabat i trasllat a Correus d'impresos relatius a cartes ordinàries i notificacions administratives dirigides a població d'estrangers (comunitaris i extracomunitaris).
Expediente: E-00910-2019-000007-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la contractació d'una avaluació dels condicionats i restriccions hidràuliques del nou llit del riu Túria.
Expediente: E-01201-2019-000311-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents al servici de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-01401-2019-001847-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000171-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als 'Balls al carrer'.
Expediente: E-01904-2018-001416-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de la celebració del segon aniversari de les Falles com a patrimoni immaterial de la UNESCO.
Expediente: E-01904-2018-001456-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb la Fundació Amics de la Gent Major de la Comunitat Valenciana (Fundació AGM).
Expediente: E-02224-2017-000001-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per ATELIER d'ampliació del termini de justificació del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2017.
Expediente: E-02250-2017-000006-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Instituto Social del Trabajo (ISO).
Expediente: E-02250-2019-000050-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Unió de Pobles Solidaris.
Expediente: E-02250-2019-000076-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic aplicable a la concessió directa de subvencions dirigides a organitzacions no governamentals per a finançar actuacions en matèria d'acció humanitària.
Expediente: E-02250-2019-000101-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal de Russafa per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2018-000222-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'Instituto Médico Valenciano per a la dotació de la beca-ajuda 'Dr. Juan Peset Aleixandre de l'Excm. Ajuntament de València', exercicis 2016, 2017 i 2018.
Expediente: E-02401-2018-002357-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2019-000299-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions del programa 'Intervenció en barris' 2019.
Expediente: E-02501-2019-000021-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la continuïtat del contracte de prestació dels servicis de manteniment i llavat de les papereres de la ciutat.
Expediente: E-02801-2012-000044-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. VZ-650, de 28 de gener de 2019, relativa a una relació de liquidació d'ingressos pel concepte de neteja de solars.
Expediente: E-02801-2017-001035-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública l'estudi de detall de l'àrea edificable núm. 12 del Campus de Vera (Universitat Politècnica de València).
Expediente: E-03001-2019-000026-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa concedir una ampliació del termini en l'execució de les obres del 'Projecte parcial de demolició, fitació i conservació de façana i estabilització parcial d'estructura dels edificis protegits Entorn Llotja de la Seda, plaça del Doctor Collado, 2 i 3, barri del Mercat', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03201-2018-000035-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del proppassat mes de febrer.
Expediente: E-04909-2019-000101-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar el projecte d'execució modificat corresponent a la concessió administrativa de subsol públic per a aparcament d'ús privat situat al carrer del Canonge Tàrrega, cantó amb el carrer de la Borrasca.
Expediente: E-05304-2017-000048-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de prestació dels servicis de manteniment d'equips i dispositius informàtics municipals.
Expediente: E-04101-2018-000086-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa la suspensió del procediment obert per a contractar l'execució de les obres de construcció de carrils bici seleccionats en consultes ciutadanes d'inversions en barri 2017 i 2018, dividit en quatre lots.
Expediente: E-04101-2018-000113-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar les obres d'execució del projecte d'adequació a ús escènic de la nau 3 del Parc Central i execució d'instal·lacions addicionals, actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000053-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de rehabilitació del Cobert número 4 de la Marina del Port de València, Fase 1, actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000070-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de rehabilitació del Cobert número 5 de la Marina del Port de València, Fase 1, actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000064-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error de fet contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 26 d'abril de 2019.
Expediente: E-01101-2018-001898-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la reincorporació per finalització de comissió de servicis al lloc de treball d'auxiliar administrativa, referència núm. 624.
Expediente: E-01101-2018-003820-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar la permuta entre un agent de la Policia Local d'este Ajuntament i una agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Moncofa.
Expediente: E-01101-2019-000551-00 - Aprovat
0093 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Agricultura, Horta i Pobles de València. Proposa instar a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori en relació a la pacificació del trànsit i la connexió al Port del Saler.
Expediente: E-C1504-2019-000004-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. FT-1469, de 20 de desembre de 2018.
Expediente: E-01904-2019-000505-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar les diferències retributives de personal subaltern delegat grup polític o habilitat, referència núm. 713, en la Delegació de Participació, Drets i Innovació Democràtica.
Expediente: E-01101-2016-001779-00 - Aprovat
0096 - SERVICI FINANCER. Proposa aprovar l'adjudicació del procediment per a la contractació d'operacions de crèdit a llarg termini destinades a finançar gastos de capital en l'exercici 2019.
Expediente: E-05201-2019-000009-00 - Aprovat
0097 - MOCIÓ conjunta de l'Alcaldia Presidència i de la coordinadora general de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible. Proposen donar suport a la candidatura de València com a ciutat sede del Webit Festival Europe 2020-2022.
Expediente: E-01909-2019-000067-00 - Aprovat