2019-04-18 - València

null 2019-04-18

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
18-04-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 18 DE ABRIL DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 12 d'abril de 2019.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación de la Comunidad Valenciana de Esclerosis Múltiple.
Expediente: E-00201-2018-000015-00 - Aprovat
0003 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en concepte de quota anual i de quota aportació extraordinària XII Ple de la FEMP 2019.
Expediente: E-00201-2019-000019-00 - Aprovat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 232/15, interposat contra la declaració d'incompliment del deure de conservació d'un edifici.
Expediente: E-00501-2019-000127-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara caducat el Recurs PO núm. 18/18, interposat contra ordre de cessament i clausura immediata d'un local destinat a l'activitat de restaurant bar amb ambientació musical.
Expediente: E-00501-2019-000126-00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al catering per a la recepció dels convidats a l'acte d'Honors i Distincions de la Ciutat.
Expediente: E-8RE05-2018-000048-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Procediment Abreviat núm. 197/17 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01001-2018-000276-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de prestació de servicis informàtics.
Expediente: E-00801-2019-000047-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa declarar disponible la reserva de crèdit i aprovar el reajustament provisional del gasto del contracte del servici d'atenció ciutadana 010.
Expediente: E-00910-2019-000006-00 - Aprovat
0010 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures de subministrament de gas natural.
Expediente: E-01201-2019-000212-00 - Aprovat
0011 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'equips multifunció.
Expediente: E-01201-2019-000234-00 - Aprovat
0012 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament derivada de la factura corresponent al servici de senyalització i limitació de pas en l'esdeveniment esportiu '2ª Volta a Peu Runners Ciutat de València'.
Expediente: E-01903-2019-000090-00 - Aprovat
0013 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa sol·licitar una ajuda econòmica a la Presidència del Consell Superior d'Esports per a la realització de les obres de construcció d'un edifici de vestuaris amb graderies al camp d'hoquei de Tarongers vinculat al Poliesportiu Verge del Carme-Beteró.
Expediente: E-01903-2019-000102-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu a servicis d'infraestructures per a l'Expojove 2018-2019.
Expediente: E-01904-2019-000367-00 - Aprovat
0015 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a l'any 2019.
Expediente: E-01905-2019-000112-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització de tallers del programa Forma-TEM.
Expediente: E-01905-2019-000131-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar la convocatòria 2019 per a la concessió de subvencions per a la dinamització del turisme en el sector hostaler, promovent una oferta innovadora i de qualitat.
Expediente: E-01909-2019-000056-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados l'any 2018.
Expediente: E-02000-2018-000016-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2019 al conveni de col·laboració amb la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.
Expediente: E-02000-2019-000030-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de manteniment de la font de l'Almoina.
Expediente: E-02001-2019-000569-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa retirar la subvenció concedida a l'AMPA del Conservatori Municipal José Iturbi per al desenvolupament del projecte 'Escola municipal de cors'.
Expediente: E-02101-2017-000351-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions nominatives a favor de les associacions de mares i pares de l'alumnat dels centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2019-000021-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic per a la concessió d'ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de menjador escolar per protecció i el gasto per al curs 2019-2020.
Expediente: E-02201-2019-000024-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a l'aprovació d'un conveni amb la Fundación Secretariado Gitano per a l'execució d'un programa d'intervenció social amb població gitana immigrant procedent de països de l'Est i promoció social i laboral de la dona gitana 'Opre Romnia'.
Expediente: E-02201-2019-000087-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació a la ciutat de València.
Expediente: E-02230-2017-000024-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal de Patraix per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2018-000221-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar el reintegrament parcial de la subvenció concedida a l'Asociación Valenciana José Martí de Amistad con Cuba.
Expediente: E-02301-2018-000217-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar el reintegrament parcial de la subvenció concedida a l'AVV La Torre.
Expediente: E-02301-2018-000222-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar el reintegrament parcial de la subvenció concedida a l'Escola de Música 'Amparo Iturbi'.
Expediente: E-02301-2018-000222-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa reconéixer drets pel reintegrament de la subvenció concedida a una entitat ciutadana per al desenvolupament de projecte de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2018-000222-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar noves unitats d'obra i preus del projecte 'Renovació canonada DN 350 des del carrer de la Blanqueria fins a la plaça de Tetuan per canonada FD DN 600 València'.
Expediente: E-02701-2015-000773-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la continuïtat del contracte per a l'alienació del paper i cartó obtinguts mitjançant arreplegada selectiva a la ciutat de València.
Expediente: E-02801-2019-000650-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa rectificar l'anex I de l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de març de 2019, pel qual es va aprovar la convocatòria 2019 d'ajudes a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València.
Expediente: E-02901-2019-000213-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa modificar el conveni de col·laboració entre LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i el VI Pacte per a l'Ocupació a la Ciutat de València per a la realització de fòrums d'ocupació en el marc del pla 'Avalem Territori'.
Expediente: E-02902-2019-000067-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la convocatòria de les ajudes 'València Activa Ocupa 2019'.
Expediente: E-02902-2019-000217-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Crea 2018'.
Expediente: E-02902-2019-000295-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2018'.
Expediente: E-02902-2019-000306-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ. Proposa aprovar el conveni entre el Ministeri de Foment, la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, l'Ajuntament de València, Administrador d'Infraestructures Ferroviàries, Ports de l'Estat i Autoritat Portuària de València per al desenvolupament de la terminal intermodal i logística de València de Font Sant Lluís.
Expediente: E-03A01-2019-000013-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Millora de l'accessibilitat al llit vell del riu Túria a l'entorn del carrer de Velázquez'.
Expediente: E-03301-2018-000152-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament de la quota de soci de l'Associació Valenciana d'Aficionats a la Meteorologia 'Josep Peinado' (AVAMET) corresponent a l'exercici 2019.
Expediente: E-03602-2017-000038-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-04301-2019-000028-00 - Aprovat
0043 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la tercera modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2019.
Expediente: E-05501-2019-000012-00 - Aprovat
0044 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits dels sectors pressupostaris dels Servicis Economicopressupostari i Financer.
Expediente: E-05501-2019-000013-00 - Aprovat
0044 - PRECS I PREGUNTES
0045 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació presentada per la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia de l'aportació municipal per a la Finestreta Única Empresarial.
Expediente: E-00202-2015-000016-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la convocatòria d'ajudes a projectes d'educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert 2019.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a certificacions del contracte de servicis d'inspecció d'aparcaments públics subterranis en exploració propietat de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01801-2018-004045-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la celebració de la festivitat del 9 d'Octubre de 2018.
Expediente: E-01904-2018-001420-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir subvencions a determinades comissions falleres, confraries, germandats, corporacions de Setmana Santa i altars de Sant Vicent per a la celebració d'actes commemoratius del vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples.
Expediente: E-01904-2018-001451-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la contractació d'agrupacions musicals per les comissions falleres amb motiu de les festes falleres de 2019.
Expediente: E-01904-2019-000410-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures derivades de la prestació de diversos servicis.
Expediente: E-01905-2019-000159-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació a favor de la guanyadora del Premi Senyera d'Arts Visuals 2018.
Expediente: E-02001-2018-000102-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de teleassistència de l'Ajuntament.
Expediente: E-02201-2018-000076-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: E-02224-2019-000216-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Instituto Social del Trabajo (ISO).
Expediente: E-02250-2018-000223-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar tècnicament el projecte de recollida orgànica i increment de recollida selectiva i grans productors a la resta de la Zona 1 de la ciutat.
Expediente: E-02801-2019-000726-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar tècnicament el projecte de recollida orgànica i increment de recollida selectiva i grans productors a la resta de la Zona 2 de la ciutat.
Expediente: E-02801-2019-000727-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar tècnicament el projecte de recollida orgànica i increment de recollida selectiva i grans productors a la resta de la Zona 3 de la ciutat.
Expediente: E-02801-2019-000728-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc València corresponent al quart trimestre de 2018.
Expediente: E-03201-2017-000098-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al contracte per a l'execució del servici de redacció del projecte 'Obres de conversió en zona de vianants del carrer dels Fusters'.
Expediente: E-03301-2018-000153-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Renovació d'infraestructura del carrer d'Isabel la Catòlica'.
Expediente: E-03301-2018-000154-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar els acords de la Junta de Govern Local de 15 i 22 de febrer de 2019.
Expediente: E-04101-2018-000118-00 - Aprovat
0063 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
Expediente: E-04103-2019-000009-00 - Aprovat
0064 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
Expediente: E-04103-2019-000018-00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'INSPECCIÓ DE TRIBUTS I RENDES. Proposa no admetre la sol·licitud de declaració d'ofici de nul·litat de la Resolució núm. VZ-950, de 6 de febrer de 2018, de concessió de benefici fiscal.
Expediente: E-H4970-2019-500174-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa ordenar la neteja i el desallotjament d'un immoble municipal situat al carrer del Pare Lluís Navarro.
Expediente: E-05305-2019-000014-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa ordenar el desallotjament i la neteja d'un solar municipal situat al carrer de Pío Baroja, encreuament amb el camí del Cementeri.
Expediente: E-05305-2019-000017-00 - Aprovat
0068 - SERVICI FINANCER. Proposa aprovar el projecte 'València clean urban transport fleet renewal' i la seua repercussió en el Programa Anual d'Actuació, Inversió i Finançament de l'EMT 2019 (PAIF 2019) i en els projectes dels futurs PAIF dels anys 2020-2022.
Expediente: E-05201-2019-000012-00 - Aprovat
0069 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la quarta modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2019.
Expediente: E-05501-2019-000014-00 - Aprovat
0070 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el tercer expedient de modificació de crèdits per incorporació de romanents de crèdit i el seu finançament al Pressupost de 2019.
Expediente: E-05501-2019-000016-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no accedir a la sol·licitud d'autorització d'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de policia local de l'Ajuntament de Gandia.
Expediente: E-01101-2019-001648-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de servici (TD), referència núm. 5929, en el Servici de Disciplina Urbanística.
Expediente: E-01101-2019-001700-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el projecte de modificació de la plantilla 2019.
Expediente: E-01101-2019-001956-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic superior AG, referència núm. 8228, en el Gabinet de Comunicacions.
Expediente: E-01101-2019-002058-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la designació de les persones que s'integren com a membres del tribunal que ha de jutjar el procés selectiu per a proveir en propietat quatre places de tècnic/a lingüista.
Expediente: E-01101-2018-000134-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'aplicació de l'increment del 2,25 % que disposa l'article 3 del Reial Decret Llei 24/18, de 21 de desembre.
Expediente: E-01101-2019-001939-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'horari especial de les escoles infantils municipals del Servici d'Educació.
Expediente: E-01001-2017-000563-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adjudicar directament a l'entitat Levante Unión Deportiva, SAD, la concessió demanial per a ocupació parcial de l'àmbit de domini públic municipal circumdant a l'estadi esportiu Ciutat de Valéncia.
Expediente: E-05304-2019-000002-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa impulsar la tramitació de la regulació de l'arrendament de vehicles amb conductor.
Expediente: E-01801-2019-001850-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 12 d'abril de 2019.
Expediente: E-01101-2019-001825-00 - Aprovat