2018-07-06 - València

null 2018-07-06

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
06-07-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 6 DE JULIO DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 29 de juny de 2018.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que acorda l'arxiu provisional del Recurs PO núm. 1/182/15, interposat contra Resolució del secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic que va desestimar un recurs d'alçada contra resolució del director general de l'Aigua.
Expediente: E-00501-2018-000223-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, dictada en el Recurs PO núm. 475/15, que declara la carència sobrevinguda de l'objecte del recurs en relació a la pretensió de cessament de l'ocupació per via de fet d'uns terrenys inclosos en el PAI de la unitat d'execució A4-1 Parc Central i desestima la resta de pretensions d'indemnització.
Expediente: E-00501-2018-000230-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PO núm. 144/15, interposat contra declaració de caducitat d'una sol·licitud de llicència ambiental i clausura de bar cafeteria amb ambientació musical.
Expediente: E-00501-2018-000240-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 371/17, interposat contra la imposició de sanció per infracció de l'Ordenança sobre l'exercici de la prostitució a la via pública.
Expediente: E-00501-2018-000242-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 448/17, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2018-000231-00 - Quedar assabentat
0007 - JURAT TRIBUTARI. Proposa renovar la subscripció a la Revista Espanyola de Dret Financer per a 2018.
Expediente: E-00408-2018-000523-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball.
Expediente: E-01101-2017-000804-00 - Retirat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització corresponent per finalització de contracte al personal amb destinació al programa EMCORD.
Expediente: E-01101-2017-002080-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització corresponent per finalització de contracte al personal amb destinació al programa EMCORP.
Expediente: E-01101-2017-002081-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar el nomenament interí d'una inspectora d'obres i servicis.
Expediente: E-01101-2018-002246-00 - Aprovat
0012 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment obert celebrat per a la contractació del servici d'atenció ciutadana (010) de l'Ajuntament de València, classificar les proposicions i requerir la següent licitadora que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2017-000085-00 - Aprovat
0013 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres per a adaptació de la nau 3 del Parc Central a equipament cultural de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-04101-2017-000172-00 - Aprovat
0014 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de rehabilitació i ampliació de l'edifici denominat 'l'Escorxador' situat al barri del Cabanyal, finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2017-000180-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de 'Reurbanització de carrers paral·lels al mar (el Cabanyal-el Canyamelar)', finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000037-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació d'Energies Renovables i Canvi Climàtic un local municipal situat al carrer de José María Haro.
Expediente: E-05304-2018-000052-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació d'Esports una parcel·la municipal situada entre el carrer del Comte de Lumiares, l'avinguda dels Germans Machado i les places del Músic Espí i de Sant Jeroni.
Expediente: E-05304-2018-000078-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a l'organisme autònom municipal Universitat Popular un immoble municipal situat al carrer de Louis Braille.
Expediente: E-05304-2018-000082-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa declarar la caducitat del procediment i l'arxivament de les actuacions de l'expedient de compra per contigüitat d'una parcel·la municipal situada al carrer del Parc de Natzaret.
Expediente: E-05305-2016-000064-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes de març del servici de llavat de vehicles i motos.
Expediente: E-01201-2018-000305-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de llavat de vehicles i motos durant la primera quinzena del passat mes d'abril.
Expediente: E-01201-2018-000357-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'equips multifunció.
Expediente: E-01201-2018-000407-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de material d'oficina del passat mes d'abril.
Expediente: E-01201-2018-000381-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de material d'oficina durant els dies compresos entre el 7 i el 23 del passat mes de maig.
Expediente: E-01201-2018-000426-00 - Aprovat
0025 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 44535.
Expediente: E-01305-2015-000150-00 - Aprovat
0026 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2016 10718.
Expediente: E-01305-2016-000067-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local d'1 de juny de 2018.
Expediente: O-01401-2018-000349-00 - Aprovat
0028 - BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servici de difusió publicitària del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València' 2017.
Expediente: E-01601-2018-000019-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) corresponent a la tercera aportació de l'anualitat de 2018.
Expediente: E-01801-2018-000432-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club Deportivo San Marcelino i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2017-000190-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a l'Associació Esportiva Benimàmet Club de Futbol i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2017-000299-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Fútbol Femenino Marítim.
Expediente: E-01903-2017-000206-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Junta Major de la Setmana Santa Marinera.
Expediente: E-01904-2018-001197-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la prestació d'un servici de restauració.
Expediente: E-01909-2018-000070-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto a favor del Palau de Congressos de València en concepte de transferència de capital.
Expediente: E-01909-2018-000073-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de factures relatives a diversos treballs.
Expediente: E-02000-2018-000058-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de treballs d'impressió i enquadernació.
Expediente: E-02001-2018-000275-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a l'exposició 'Infirmes'.
Expediente: E-02001-2018-000508-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de disseny gràfic de panells.
Expediente: E-02001-2018-000834-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'activitats en els centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2013-000484-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Leroy Merlín-Burjassot.
Expediente: E-02201-2018-000228-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una nova subvenció a favor de Cáritas Diocesana de València en 2018.
Expediente: E-02201-2018-000234-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per la Fundación Jóvenes y Desarrollo de reformulació econòmica i ampliació del termini de justificació del projecte subvencionat en la convocatòria de sensibilització social i educació per al desenvolupament 2016.
Expediente: E-02201-2016-000430-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local d'1 de juny de 2018.
Expediente: E-02250-2018-000036-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal de Patraix per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme al municipi de València.
Expediente: E-02301-2017-000333-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'elaboració i col·locació d'una placa commemorativa.
Expediente: E-02301-2017-000344-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació 'Per l'horta' per a la realització del projecte d'implantació de l'Observatori Ciutadà de l'Horta al municipi de València.
Expediente: E-02310-2016-000168-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa sol·licitar a la Diputació de València la pròrroga prevista en la convocatòria del pla de Servicis i Obres Municipals (SOM+) 2018-2019.
Expediente: E-02310-2018-000095-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-5788, de 28 de setembre de 2017, per la qual es va disposar extingir una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària al mercat periòdic festiu de Vell.
Expediente: E-02901-2017-001001-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés en l'estat d'ingressos del vigent Pressupost corresponents a la subvenció de l'acció formativa 'Activitats administratives en la relació amb el client'.
Expediente: E-02902-2016-000979-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés en l'estat d'ingressos del vigent Pressupost corresponents a la subvenció de l'acció formativa 'Cuina, modalitat col·lectius'.
Expediente: E-02902-2016-000981-00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés en l'estat d'ingressos del vigent Pressupost corresponents a la subvenció de l'acció formativa 'Control fitosanitari II'.
Expediente: E-02902-2016-000985-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens (qualificades o no) per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMPUJU 2017-2018).
Expediente: E-02902-2017-000193-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) en concepte d'aportació municipal 2017 al conveni del V Pacte per l'Ocupació a la ciutat de València.
Expediente: E-02902-2017-000881-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la convocatòria de les ajudes municipals 'València Activa Impuls Econòmic 2018'.
Expediente: E-02902-2018-000566-00 - Aprovat
0056 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 665-I, de 5 de juny de 2014, sobre denegació de modificació de llicència.
Expediente: E-03502-2003-000167-00 - Aprovat
0057 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-4067, de 20 de setembre de 2017, de denegació de llicència d'obres.
Expediente: E-03501-2015-000693-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa acceptar el desistiment de la renúncia a una ajuda al lloguer social 2017.
Expediente: O-03910-2018-000006-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 8 de juny de 2018.
Expediente: E-03910-2018-000092-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa declarar l'extinció del contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada a la plaça del Portal Nou.
Expediente: E-05302-2018-000189-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa prorrogar l'acord de cessió recíproca d'una plaça d'aparcament municipal situada al carrer de Dalt.
Expediente: E-05302-2018-000270-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa rectificar el projecte d'obres de remodelació del parc dels carrers de Mossén Conca-del Marí Villamil i instal·lació de fanal a la plaça Major de Pinedo, 1a fase.
Expediente: E-04001-2018-000180-00 - Aprovat
0063 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 21a modificació per transferència de crèdits per a interessos de demora.
Expediente: E-05501-2018-000018-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions de concurrència competitiva als col·legis integrants del projecte 50-50/2018-2019.
Expediente: E-08001-2018-000013-00 - Aprovat
0064 - PRECS I PREGUNTES
0065 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana per a la gestió de l'espai 'Las Naves'.
Expediente: E-00202-2017-000093-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar l'addenda al conveni de col·laboració i l'aportació municipal a la Fundació Premis Rei Jaume I 2018.
Expediente: E-00202-2018-000001-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar dos agents de la Policia Local responsables en concepte d'autors d'una infracció disciplinària de caràcter greu.
Expediente: E-01404-2016-000161-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 6 d'abril de 2018.
Expediente: E-01404-2017-000037-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a una agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000124-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a dos agents de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000125-00 - Aprovat
0071 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de guants de treball.
Expediente: E-01501-2018-000316-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa declarar disponible part de la reserva de crèdit destinat a la concessió de subvencions per a la construcció de monuments fallers de 2018.
Expediente: E-01904-2017-000541-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de la Fira d'Expojove 2017-2018.
Expediente: E-01904-2017-000576-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Societat Anònima de Mitjans de comunicació de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01904-2018-001359-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana per al manteniment del Punt de Trobada Familiar de València durant l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000184-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la pèrdua del dret al cobrament de part de la subvenció corresponent a la primera anualitat del conveni de col·laboració amb la Universitat de València-Estudi General per a la creació de la 'Càtedra d'Envelliment Saludable, Actiu i Participatiu'.
Expediente: E-02224-2017-000002-00 - Aprovat
0077 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a associacions i entitats per a projectes que promoguen la igualtat entre dones i hòmens i de les persones del col·lectiu lèsbic, gai, transsexual, bisexual i intersexual (LGTBI) en el municipi de València, fomentant la lluita contra la discriminació per raó de sexe, d'orientació sexual o identitat de gènere, per a l'any 2018.
Expediente: E-02230-2017-000059-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el Protocol de comunicació i coordinació en cas d'onada de calor del municipi de València 2018.
Expediente: E-02401-2018-001772-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Bombament des de la instal·lació Baixa a la Nova Sala de Bombes i adequació del seu entorn a la planta potabilitzadora de la Presa' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2017-000398-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Instal·lació d'oxidació avançada a la planta potabilitzadora el Realó (1a fase)' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2018-000004-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar definitivament el projecte d'expropiació d'un immoble situat a la plaça de Tavernes de la Valldigna.
Expediente: E-03103-2018-000005-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Junta de Desaigüe de l'Albufera en concepte d'aportació de l'any 2018.
Expediente: O-03602-2018-000007-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa declarar disponible part del gasto autoritzat i disposat per a l'anualitat 2018 del contracte de prestació del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera.
Expediente: E-03602-2018-000141-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar l'inici d'accions judicials amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal com a conseqüència d'un accident de trànsit.
Expediente: E-04001-2017-001246-00 - Aprovat
0085 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar les normes i terminis d'elaboració del Pressupost municipal de 2019.
Expediente: E-05501-2018-000019-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error de fet contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de juny de 2018.
Expediente: E-01101-2018-001756-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error de fet contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de juny de 2018.
Expediente: E-01101-2018-002179-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un auxiliar de servicis per al Servici de Sanitat.
Expediente: E-01101-2018-000293-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos veterinaris per al Servici de Sanitat.
Expediente: E-01101-2018-002117-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una veterinària per al Servici de Sanitat.
Expediente: E-01101-2018-002325-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar les reclamacions presentades a la fase de concurs de la borsa de treball d'arquitecte/a tècnic/a.
Expediente: E-01101-2018-002395-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral de personal amb destinació al programa 'València Activa Exprés'.
Expediente: E-01101-2018-002073-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies vacants de maig de 2018.
Expediente: E-01101-2018-002224-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici de retirada i destrucció de restes orgàniques de la via pública.
Expediente: E-02401-2018-001563-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a economista.
Expediente: E-01101-2018-002359-00 - Aprovat