Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Patrimoni Municipal de València

Patrimoni municipal

Esta informació inclou el total de béns de propietat municipal de l'inventari a 1 de gener, que inclou tant béns immobles, béns historicoartístics, béns mobles, valors crèdits i drets, vehicles i béns d'una altra naturalesa. En la classificació d'edificis de propietat municipal s'inclouen els centres escolars municipals, edificis i locals públics, finques urbanes, mercats, ponts, sòl edificable, edificis per a aparcaments, grups d’habitatges, edificis i instal·lacions d'infraestructures, cementeris, magatzems i aparcaments vinculats a edificis privats

Béns municipals

Béns inclosos en l'Inventari General de Béns i Drets de l'Ajuntament de València a 1 de gener de l'any de referència. Aquest inventari inclou béns immobles, drets reals i altres drets sobre immobles, béns històric-artístics, valores crèdits i drets, vehicles, semovientes, béns mobles i drets revertibles municipals

Edificis municipals

Edificis de propietat municipal, que inclouen els centres escolars municipals, edificis i locals públics, finques urbanes, mercats, ponts, sòl edificable, edificis per a aparcaments, grups d'habitatges, edificis i instal·lacions d'infraestructures, cementeris, magatzems i aparcaments vinculats a edificis privats

Parcel·la Cadastral Urbana

S'entén com a tal la unitat diferenciada de sòl (amb o sense construcció), definida en l'Article 62, apartat a) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 39/1988 de 28 de desembre. És la unitat bàsica d'informació

Superfície de la parcel·la

Superfície de sòl resultant de la representació gràfica de la parcel·la en la qual se situa l'immoble, expressada en metres quadrats

Superfície construïda de l'edifici

És la suma de la superfície construïda de tots els béns immobles situats en aquest. La superfície construïda total del bé immoble és la suma de la superfície cadastral construïda de la part privativa del mateix més la part corresponent de la superfície d'elements comuns. S'expressa en metres quadrats construïts

Valor cadastral

Valor que s'atorga a cada unitat cadastral segons els seus components: sòl, subsol, construcció i serveis. El valor cadastral es calcula a partir d'aquests components els que estan afectats per coeficients correctors. Els serveis es refereixen als serveis comuns en els edificis en règim de propietat horitzontal.

Solar

Comprén les parcel·les cadastrals sense edificació. El concepte cadastral de solar és més ampli que el concepte urbanístic de solar, perquè el primer inclou totes les parcel·les no edificades en sòl urbà o urbanitzable planificat, així com el no programat per mancar de planejament parcial, la qual cosa dona una idea global del sòl vacant disponible per a ser edificat.