Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Resultats de les Eleccions Municipals a València

Electorat

Persones inscrites en el Cens Electoral, que és la relació dels ciutadans i ciutadanes majors d'edat amb dret a vot i en ple ús dels seus drets civils i polítics. Per a les eleccions municipals, el cens electoral està compost pel cens d'electors espanyols residents a Espanya (CER), el cens d'electors estrangers d'un conjunt de nacionalitats determinada residents a València (CERE) que han manifestat el seu desig de participar en aquests comicis, i el cens d'electors espanyols inscrits en el cens electoral a València i residents a l'estranger (CERA) que han manifestat el seu desig de participar en aquests comicis. El cens electoral vigent per a una elecció és el tancat el dia primer del segon mes anterior al de la data de la seua convocatòria, amb les inscripcions dels qui tinguen la majoria d'edat el dia de la votació. La informació prové de la tabulació estadística del fitxer remés per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), format a partir del cens de consulta més les modificacions realitzades després de reclamacions, encara que no constitueix el cens electoral definitiu.

Vots llegits

Nombre total d’electors i electores que exerceixen el seu dret al vot tant si aquest ha estat vàlid o nul.

Abstenció

Conjunt de persones que no exerceixen el seu dret al vot.

Vots nuls

Es considera vot nul aquell que s’emet en papereta no oficial, o que vaja sense sobre o continga més d’una papereta de diferent candidatura, o que a l'imprés hi haja qualsevol esmena o modificació.

Vots vàlids

És el total de vots a candidatures i vots blancs.

Vot blanc

És el d’aquell elector o electora que, havent exercit el dret de vot, no s’ha pronunciat per cap de les opcions que se li presentaven en la consulta, i vota amb sobre buit.