Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Enquesta de Pressupostos Familiars a València

Despesa total de les llars

Nulo

Despesa mitjana per llar

La despesa mitjana per llar es calcula dividint l'estimació de la despesa total entre l'estimació del nombre de llars

Despesa mitjana per persona

La despesa mitjana per persona es calcula dividint l'estimació de la despesa total entre el nombre total de persones residents en llars privades

Despesa mitjana per unitat de consum

La despesa mitjana per unitat de consum es calcula com a quocient entre la despesa total i el nombre total d'unitats de consum. El nombre d'unitats de consum de la llar es calcula segons l'escala d'equivalència de l'OCDE modificada, a partir de la suma dels membres de la llar ponderada pels següents coeficients: 1 per al sustentador principal; 0,5 per als següents adults de la llar (de més de 13 anys); 0,3 per als xiquets (13 anys i menys)

Llar

Segons el criteri de pressupost comú, es considera llar la persona o conjunt de persones que ocupen en comú un habitatge familiar principal o part d'ella, i consumeixen i/o comparteixen aliments o altres béns o serveis amb càrrec a un mateix pressupost

Període de referència de les despeses

El període de referència de cada bé o servei significa la duració de temps amb la qual es fa correspondre l'observació de la despesa en aquest bé o servei. És molt costós en termes de qualitat investigar variables com la despesa durant un temps prolongat. Per aquestes raons s'introdueixen els períodes de referència. Degut tant al factor cansament com al factor oblide, aquest tipus d'enquestes porten associats períodes de referència que fan que, en general, no es pregunte a les llars sobre totes les seues despeses durant tot el període d'estudi sinó durant un període més curt, de manera que, aplicant un factor d'elevació temporal s'obté una estimació de la despesa de la llar al llarg de tot el període d'estudi

Habitatge

Recinte estructuralment separat i independent que, per la forma en què va ser construït, reconstruït, transformat o adaptat, està concebut per a ser habitat per persones o, encara que no s'haguera concebut així inicialment, constitueix la residència habitual d'una o diverses persones en el període de referència de l'Operació Estadística. Com a excepció, no es consideren habitatges els recintes que, malgrat estar concebuts inicialment per a habitació humana, en el període de referència de l'Operació Estadística estan dedicats totalment a altres finalitats (per exemple, els que estiguen sent usats exclusivament com a locals tals com una consulta mèdica o un despatx d'advocats)

Habitatge familiar

Habitatge destinat a ser habitada per una o diverses persones que no constitueixen un col·lectiu, independentment dels vincles existents entre elles

Habitatge familiar principal

Habitatge familiar que és utilitzada tota o la major part de l'any com a residència habitual

Grans grups de despesa

Des del 2016 s'utilitza la nova classificació europea de consum, denominada ECOICOP (European Classification of Individual Consumption by Purpose), que presenta alguns canvis en els criteris respecte als conceptes que s'inclouen en cada parcel•la de despesa respecte a la classificació anterior (COICOP/HBS). La ECOICOP està estructurada en els següents dotze grans grups: 1. Aliments i begudes no alcohòliques; 2. Begudes alcohòliques i tabac; 3. Vestit i calçat; 4. Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles; 5. Mobles, articles de la llar i articles per al manteniment corrent de la llar; 6. Sanitat; 7. Transport; 8. Comunicacions; 9. Oci i cultura; 10. Ensenyament; 11. Restaurants i hotels; 12. Altres béns i serveis