Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Constitució i extinció de societats mercantils a València

Constitució de societats

Es constitueix una empresa quan s'inscriu en el Registre Mercantil. La inscripció en el Registre Mercantil és obligatòria, no obstant això, l'acte d'inscripció pot ser simultani o posterior al començament de les operacions mercantils.

Extinció de societats

S'extingeix una empresa quan es cancel·len els seients referents a aquesta empresa. La causa de la seua extinció pot ser voluntària, per fusió, per resolució judicial, per escissió o per altres causes de dissolució.

Societat mercantil

El contracte de companyia, pel qual dues o més persones s'obliguen a posar en fons comú béns o indústria per a obtindre lucre, serà mercantil, qualsevol que fóra la seua classe, sempre que s'haja constituït conformement a les disposicions del Codi de Comerç. Una vegada constituïda la companyia mercantil, tindrà personalitat jurídica en tots els seus actes i contractes. Per regla general les societats mercantils es constitueixen adoptant alguna de les formes següents: societat col·lectiva; societat comanditària, simple o per accions; societat anònima; societat de responsabilitat limitada.

Data d'inscripció

Es considera com a data d'inscripció la data del seient de presentació en el Registre Mercantil. La referència que s'utilitza en aquesta estadística és precisament la data de la inscripció, sense tindre en compte la data de començament en les operacions ni la data de publicació en el BORME.