Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Cens Agrari de València

Explotació agrària

És la unitat tecnicoeconòmica de la qual s'obtenen productes agraris i és responsabilitat de qui tinga la titularitat. Es caracteritza generalment per la utilització d'una mateixa mà d'obra i d'uns mateixos mitjans de producció. S'hi inclouen les terres utilitzades anteriorment que tinguen finalitats agràries i que, tot i continuant tenint ús agrari, no han estat explotades durant el període de referència censal. S'hi censen així mateix, les terres no llaurades fins i tot en el cas que el seu únic aprofitament fóra la cacera. No s'hi consideren com a censables els terrenys parcel·lats que al dia de l'entrevista estaven urbanitzats o s’hi havien iniciat els treballs d'urbanització. Es considera amb terra si la superfície total és major de 0,1 ha i sense terra en cas contrari.

Parcel·la

És tota extensió de terra fitada (envoltada de terreny, edificis o aigües que no pertanyen a l'explotació).

Superfície

La superfície total de l'explotació és constituïda per la superfície de totes les parcel·les que integren esta: la superfície propietat de qui tinga la titularitat (exclosa la part cedida a terceres persones), que és arrendada a tercers per a l'explotació d'esta i la superfície explotada que tinga altres formes de tinença.

Superfície Agrícola Utilitzada (SAU)

És el conjunt de la superfície de terres llaurades i terres per a pastos permanents. Comprén el cultius herbacis, els guarets, els horts familiars, els pastos permanents i els cultius llenyosos.

Titular

Persona (física o jurídica) que actua en llibertat i autonomia, assumeix el risc d'una explotació agrària, dirigint-la per si mateix o per mitjà d’una altra persona.

Personalitat jurídica del titular

Les diferents categories de personalitat jurídica són: - Persona física. Es tracta d'una persona individual o un grup de persones individuals (germans, *cohereus, etc.) que exploten en comú un proindivís o una altra agrupació de terres o guanyeu, sense haver formalitzat una societat o agrupació. - Persona jurídica. Inclou les corporacions, associacions i fundacions d'interés públic reconegudes per la llei i les associacions d'interés particular, siguen civils, mercantils o industrials a les quals la llei concedeix una personalitat pròpia.

Cap de l'Explotació

És la persona responsable de la gestió corrent i quotidiana de l'explotació. Cada explotació té una sola, en cas d'haver-hi més d'una persona es considera només la de major edat.

Unitats de treball-any (UTA)

Equivalent al treball que realitza una persona a temps complet al llarg d'un any.

Règim de tinença

Forma jurídica baix la qual actua qui tinga la titularitat de l'explotació. Pot ser: - Propietat. Terres sobre les quals l'empresa té dret de propietat, tenint títol escrit o no, i les explotades pacíficament i ininterrompudament durant trenta anys com a mínim i sense pagament de renda. - Arrendament. L'empresa gaudeix de l'aprofitament de la terra mitjançant el pagament de cànon o renda, independent dels resultats de l'explotació, ja siga en metàl·lic, en espècie o en ambdós coses alhora. - Parceria. Aquelles terres propietat de terceres persones cedides temporalment al parcer mitjançant el pagament d'un tant per cent del producte obtingut o l'equivalent en efectiu. - Altre Règim de tinença. S'hi inclouen les que no estan compreses en algun dels règims anteriors.

Producció Ecològica

La producció ecològica és un sistema general de gestió agrícola i producció d'aliments que combina les millors pràctiques ambientals, un elevat nivell de biodiversitat, la preservació de recursos naturals, l'aplicació de normes exigents sobre benestar animal i una producció conforme a les preferències de determinats consumidors per productes obtinguts a partir de substàncies i processos naturals. Està regulada pel Reglament del Consell (CE) Número 834/2007.