Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs de residents a València

Interrupció Voluntària de l'Embaràs

Les interrupcions voluntàries de l'embaràs (IVE) són aquells avortaments que es produeixen a petició de la dona (avortaments voluntaris o electius). S'inclouen les IVE de les dones residents a la ciutat de València, acolliments als supòsits de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, notificades pels centres públics i privats acreditats per a tal pràctica i radicats en la Comunitat Valenciana durant l'any de referència. No recullen, per tant, les IVE ocorregudes fora de la Comunitat

Taxa d'abortivitat en la població general

Es defineix com el quocient, en tants per mil, del número d'IVE registrades en un any entre la població calculada a meitat d'any per a aquesta població. La població calculada a meitat d'any s'obté com la semisuma de la població a 1 de gener de l'any de referència i any posterior

Taxa d'abortivitat en dones en edat fèrtil

Es defineix com el quocient, en tants per mil, del número d'IVE registrades en un any entre les dones en edat fèrtil (15-44 anys o 15-49 anys, segons versió) calculades a meitat d'any per a aquesta població. La població de dones en edat fèrtil calculada a meitat d'any s'obté com la semisuma d'aquesta població a 1 de gener de l'any de referència i any posterior

Departament sanitari

Circumscripció administrativa que agrupa un conjunt de centres sanitaris públics i els professionals que en ells desenvolupen la seua activitat sota una mateixa dependència organitzativa i funcional. Aquestes delimitacions s'estableixen en el Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 205/2018, de 16 de novembre, del Consell. A la ciutat de València hi ha cinc departaments sanitaris, algun dels quals inclou altres municipis de la província

Motiu de la IVE

Distribució de motius segons la la Llei orgànica 2/2010, vigent des de juliol de 2010. Es classifiquen en risc per a la vida o salut de la dona, risc de greus anomalies en el fetus, anomalies fetals greus i incurables o petició de la dona

Tipus de finançament

El finançament públic comprén les IVE realitzades als hospitals públics i les IVE concertades amb centres privats