S'està cercant, espereu....

Qualitat, cartes de servicis, ètica i bones pràctiques - València

QUALITAT, CARTES DE SERVICIS, ÈTICA I BONES PRÀCTIQUES

 

Política de Qualitat (Pdf 752 kb)

CARTES DE SERVICI

Cartes de Servici Seguiment Cartes de Servici

COMITÉ D'ÈTICA I BONES PRÀCTIQUES

Comité d'Ètica i Bones Pràctiques.

CARTA DE SERVICIOS - OMAD

OMAD (OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT)

L' OMAD és un recurs especialitzat creat per a atendre les necessitats d'informació de les persones amb discapacitat intel·lectual, física, sensorial o amb malaltia mental de la ciutat de València, així com les consultes plantejades per familiars i professionals.

LOCALITZACIÓ I ACCÉS:

L'OMAD presta atenció directa sense necessitat de cita prèvia, en horari de 9 a 14h.
Les oficines es troben en:
Edifici Tabacalera.
c/ Amadeu de Savoia 11, Planta Baixa.
Telèfons 96 208 24 68, 96 208 24 72.
Fax 96 351 10 68.
Correu electrònic: omad@valencia.es

MISSIÓ:

Potenciar la qualitat de vida i la participació social de les persones amb discapacitat a través de la prestació d'un servei especialitzat d'informació.
Aquesta missió es concreta per mitjà dels següents objectius:
- Informar les persones amb discapacitat de tots aquells recursos dels quals puguen beneficiar-se.
- Fomentar la inserció social i laboral de les persones amb discapacitat.
- Ser un canal de comunicació permanent entre les persones amb discapacitat i l'Administració municipal.

SERVEIS QUE ES PRESTEN

1. Informació específica sobre recursos municipals i d'altres institucions dirigits a persones amb discapacitat, dels següents àmbits.
a. Dependència i promoció de l'autonomia personal.
b. Certificat de minusvalidesa.
c. Accessibilitat i supressió de barreres.
d. Centres per a persones amb discapacitat.
e. Formació i inserció laboral.
f. Programes de respir familiar.
g. Oci i temps lliure per a persones amb discapacitat.
h. Associacions de persones amb discapacitat i serveis que presten.

2. Promoció de la inserció laboral de les persones amb discapacitat, mitjançant projectes en els quals participe la pròpia Regidoria de Benestar Social i Integració, o bé a través de la col·laboració amb la Regidoria d'Ocupació o amb el SERVEF, en el marc de la iniciativa EMCORPS.

3. Informació, tramitació i resolució de les sol·licituds de targetes d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.

4. Informació general i tramitació de sol·licituds d'accés a centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual i centres de dia per a persones amb discapacitat física i intel·lectual.

5. Campanyes d'informació i conscienciació ciutadana.

COMPROMISOS DE QUALITAT

- L'atenció presencial en les nostres oficines serà immediata, sense necessitat de cita prèvia.
- L'atenció personal serà prioritària a la telefònica.
- La informació sobre els recursos municipals vigents, serà completada amb informació impresa per a la seua millor comprensió i aprofitament posterior.
- Si el nostre equip de professionals requereix realitzar consultes concretes relatives a la seua demanda, la resposta definitiva es proporcionarà en el termini màxim de dos dies.
- Totes les consultes que es plantegen a través del correu electrònic s'atendran en el termini màxim de 24h.
- L'assessorament, tramitació i resolució de les sol·licituds de targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda es realitzarà en el termini màxim de 40 dies.
- Les sol·licituds per a demanda de centre ocupacional i centre de dia s'atendran mitjançant entrevista en el termini d'una setmana, i posteriorment seran remeses a la Conselleria de Benestar Social en el termini d'una setmana més.
- S'establiran mecanismes de coordinació necessaris amb altres regidories i entitats per al foment de la inserció laboral de persones amb discapacitat.
- L'Oficina estarà adaptada per a la seua utilització per part de les persones amb discapacitat tant física, com a psíquica i sensorial.
- Les dades de caràcter personal i familiar seran objecte de protecció i confidencialitat.
- Anualment es realitzarà una consulta per a mesurar la satisfacció de les persones usuàries sobre la qualitat del servei.
- La presentació de queixes i suggeriments es pot realitzar per les següents vies:
- En www.valencia.es/sugerencias
- Per escrit en bústia del propi centre o presentat en Registres d'entrada. Aquests últims seran contestats també per escrit en el termini de 30 dies.

INDICADORS

- Temps mitjà d'espera en les entrevistes personals.
- Temps mitjà de les respostes a les consultes electròniques.
- Temps mitjà de resposta per a demandes diferides.
- Mesures d'accessibilitat introduïdes.
- Temps mitjà de tramitació de les targetes d'estacionament.
- Temps mitjà d'atenció i remissió de sol·licituds de centre ocupacional i centre de dia.
- Nombre de persones amb discapacitat remeses a recursos d'inserció laboral.
- Nombre de queixes i suggeriments presentats, segons motiu.
- Temps mitjà de resposta a les queixes i suggeriments presentats.
- Grau de satisfacció de les persones usuàries sobre la qualitat dels serveis rebuts, la protecció de les seues dades i l'accessibilitat de l'Oficina.

Carta de Servicis de l'OMAD en pdf