Programes - València

PROGRAMES

1. INFORMACIÓ.

2. SERVICIS DOMICILIARIS:

Amb l'objectiu de mantindre, en la mesura que siga possible, a les persones majors, amb discapacitat o dependents en el seu entorn natural en les millors condicions de vida dins de la comunitat, l'Ajuntament de València disposa dels següents Servicis Domiciliaris, que poden ser complementaris entre si:

3. COOPERACIÓ SOCIAL:

L'Ajuntament de València impulsa la cooperació entre la iniciativa social i l'administració local mitjançant el finançament de projectes d'interés social i d'intervenció comunitària presentats per entitats sense ànim de lucre de la ciutat de València, existint dues línies de subvencions:

4. INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL.

La inserció social com a objectiu es desenvolupa a través de diferents línies d'actuació: la pròpiament social, la laboral, la d'habitatge, etc. Es tracta de facilitar vies de resolució de problemes, satisfer necessitats i protegir els drets de les persones. Alguns, com el de la garantia d'ingressos mínims o l'accés a un habitatge digne, precisen de la complementarietat d'accions de tipus social i laboral.

Presentació

Programa marco de Inserción Social y Laboral

Programa d'accés a habitatge

Barems aprovats en Junta de Govern Local de data 11 de desembre de 2020:

Barem per a l'adjudicació o permuta de famílies procedents del cens d'habitatge precari 

Barem per a l'adjudicació o permuta de famílies procedents de col·lectius emergents

5. ATENCIÓ A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL:

L'Ajuntament de València té diversos serveis per a persones amb diversitat funcional o discapacitat (sensorial, intel·lectual, física o mental) que viuen a la ciutat de València. El seu objectiu és aconseguir la inclusió social d'aquestes persones fomentant la seua plena ciutadania i participació social. Es desenvolupen actuacions que promouen entorns socials lliures de barreres, estereotips i prejudicis, treballant per una societat normalitzadora de la diversitat humana.

Presentació

6. VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

Presentació:

7. MENOR:

L'Ajuntament de València desenvolupa un conjunt d'actuacions orientades a l'atenció de menors i adolescents que es troben en situació de risc i desemparament, de la ciutat de València. Les seues accions estan encaminades a la protecció dels drets de les i els menors en risc, la prevenció i l'adaptació social.

Presentació

8. ATENCIÓ PSICOLÒGICA:

Este programa té per objecte l'atenció de les necessitats psicosocials que plantegen les persones ateses des dels diferents programes, així com el suport a les intervencions realitzades des de la resta de programes i serveis del Centre Municipal de Serveis Socials.
S'inclou en el sistema d'atenció primària i té les següents funcions:
1. Prevenció, avaluació i actuació en problemàtiques psicològiques i socials.
2. Atén demandes, col·labora i dona suport tècnic a professionals que integren els equips dels Centres.
3. Exerceix les accions pròpies de la seua especialitat professional en els equips interdisciplinaris de Serveis Socials.

9. CENTRE D'ATENCIÓ A PERSONES SENSE SOSTRE:

La seua finalitat principal és atendre les persones que manquen d'habitatge i que es troben en risc o en situació d'exclusió social, manquen de recursos econòmics i relacionals i d'habilitats socials suficients per a cobrir les seues necessitats.
En primer lloc, i per a cobrir les situacions d'emergència que es puguen produir, el Centre proporcionarà la cobertura de les necessitats bàsiques d'allotjament, higiene i manutenció. Una vegada superada l'atenció bàsica inicial, es procedirà a prestar una atenció integral que abaste els problemes soci-sanitaris associats als problemes d'exclusió.
A més és el centre coordinador de recursos per a persones sense llar que hi ha a la ciutat.

10. PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I DEPENDÈNCIA.

L'Ajuntament de València, posa a la disposició de les seues veïnes i veïns a personal específicament format per a atendre casos de dependència i limitació funcional per a desenvolupar actes bàsics de la vida diària.El programa presta des d'una primera atenció informativa, fins a la valoració de la situació i proposta de recursos adequats per a atendre aqueixa situació, sent competència de la Generalitat la resolució de l'expedient.
Si vosté precisa atenció ha de dirigir-se al Centre Municipal de Servicis Socials que li corresponga per domicili i sol·licitar cita en el Programa de Dependència.
Per a saber quin Centre li correspon pot cridar al telèfon d'informació municipal 010 o consultar-ho en la web de Servicis Socials /val/benestar-social-i-integracio.
HORARI D'ATENCIÓ De Dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 hores. Divendres de 12 a 14 h.

 

PROGRAMA "MENJAR A CASA"

QUÈ ÉS?

Programa d'atenció domiciliària, que consistix en l'entrega diària, de dilluns divendres, excepte els festius de caràcter nacional i autonòmic, d'un menú complet, que consta de dos plats i postres, adaptat a les necessitats nutritives de cada usuari, segons informe mèdic.

QUÈ PRETÉN?

Contribuir a la permanència de les persones majors al seu entorn habitual i alhora millorar-ne la salut, benestar i qualitat de vida.

QUI POT ACCEDIR-HI?

  • Persones de 65 anys o més.
  • També podran accedir-hi persones majors de 60 anys en situació dedependència i/o amb discapacitat majors de 18 anys, que convisquen amb lapersona major de 65 anys, beneficiària del programa.
  • Qui estiga empadronat a la ciutat de València.
  • Aquells que tinguen autonomia suficient per a la preparació i ingesta dels aliments objecte del servici o, si és el cas, comptar amb suport.
  • Qui necessite el servici, situació que haurà d'acreditar per mitjà d'informe social i informe mèdic.

COST DEL SERVICI

El servici es finança entre la Conselleria de Benestar Social, l'Ajuntament i la persona usuària, de manqra que esta última abona el 34% del cost del menú, el preu del qual és fixat pel corresponent contracte.

ON DIRIGIR-SE / FORMA D'ACCÉS

Per a sol·licitar més informació i/o realitzar la sol·licitud, cal dirigir-se al Centre Municipal de Servicis Socials que li corresponga per zona de residència.

LLISTA DE CENTRES MUNICIPALES DE SERVICIS SOCIALES