S'està cercant, espereu....

Canals d'atenció ciutadana | Ajuntament de València - València

Educació

Atenció ciutadana

Teléfons: 96.208.21.08 - 96.208.21.33 - 96.208.42.76
Fax: 96.353.99.32
Email: secescolar@valencia.essecescolar@valencia.es
Url: http://www.valencia.es/educacion

Consulte ací les últimes novetats en ESCOLARITZACIÓ. Curs 2020-2021 (enllaç).

Informacio Escolarització sobrevinguda Curs 2019/2010 per COVID-19

Basant-se en la declaració de l'OMS de l'11 de març de 2020 de pandèmia internacional per la Covid-19, al Reial decret 463/2020 de 14 de març, del govern que declara l'estat d'alarma en tot el territori nacional, modificat pel Reial decret 465/20, de 17 de març, i el Decret Llei 2/2020, de 3 d'abril del govern autonòmic valencià, se suspenen les classes presencials en tots els centres i etapes previstes en l'article 3 de la Llei orgànica 2/2006, arbitrant-se mesures urgents per a acabar el curs actual via telemàtica.

Es determina el següent mode de procedir:

  • Totes les famílies que arriben a la ciutat en este període de pandèmia- alarma procedents de qualsevol punt del territori espanyol han de posar-se en contacte amb el seu col·legi de procedència i sol·licitar acabar el curs via telemàtica en el mateix.
  • Els procedents de l'estranger que tinguen suspeses les classes presencials per classes telemàtiques procediran de la mateixa manera.
  • Serà el centre en el que cada alumne/a ha realitzat la major part del curs actual qui li avalue aquest curs, ja que, és qui coneix la realitat d'aqueix alumne/a, en cas contrari podria avaluar-se erròniament i resultar perjudicat/a.
  • Aquells casos puntuals que plantegen una situació especialment crítica hauran d'exposar-la per escrit a la Inspecció educativa de la Direcció Territorial de València, Carrer Gregorio Gea, 14, qui decidirà com es resol cadascun d'ells.

Direcció de correu: direccion_dtv@gva.es
Telèfons de contact3: 96.127.12.18 // 96.127.13.24 // 96.127.13.25 // 96.127.13.00 // 96.127.13.02

Més Informació amb motiu de la crisi sanitària provocada pel Covid-19

Les mesures de l'àrea de Gestió de Recursos, Regidoria d'Organització i Gestió de Persones, Servicis Centrals Tècnics, Contractació, Inspecció General i Avaluació de Servicis de data 12 de març de 2020, estableixen:

Des del 13 de març de 2020, i mentre continue el tancament dels centres escolars públics i privat-concertats de la ciutat decretat per l'Administració educativa competent en els nivells d'ensenyament obligatori (entre altres), l'atenció informativa al públic en matèria d'escolarització sobrevinguda s'efectuarà per via telemàtica.

L'Ajuntament, a través de l'Oficina Municipal d'Escolarització, s'encarrega d'assignar places escolars vacants en els ensenyaments del segon cicle d' Infantil, Primària i Secundària Obligatòria (E.S.O.) del present curs escolar, a l'alumnat que per diferents motius haja de ser escolaritzat amb posterioritat als períodes normals d'admissió, establits en la Resolució de la Direcció Territorial d', Investigació, Cultura i Esport de València. Aquesta Resolució determina el calendari d'admissió de l'alumnat a seguir en cada curs en aquests ensenyaments en els centres públics i els centres privats concertats. Acabat aquest procés en els centres, l'escolarització passa a la citada Oficina Municipal a partir del 15 de juliol en els nivells d' Primària i del segon cicle d' Infantil, i a partir d'octubre en Secundària Obligatòria, excepte excepcions si n'hi haguera.

També presta un servei d'informació durant tot l'any sobre els diferents aspectes del procés d'escolarització a la ciutat de València: normativa, centres docents, terminis d'admissió de l'alumnat, i derivació als organismes i entitats educatives que corresponga en cada cas quan la competència no siga de l'Ajuntament.

HORARI: de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 hores, excepte festius