S'està cercant, espereu....

Canals d'atenció ciutadana | Ajuntament de València - València

Vivenda

Atenció ciutadana

L'Ajuntament de València posa a la disposició de la ciutadania un telèfon d'atenció a fi de proporcionar assessorament, mediació i intermediació per a persones, famílies o unitats de convivència que puguen veure's afectades per situacions de risc residencial que puguen derivar en execucions hipotecàries o de lloguer com a conseqüència de la crisi sanitària, així com, proporcionar informació de les mesures adoptades per les diferents Administracions en matèria de vivenda amb motiu de la crisi sanitària del Covid-19.

Informació telefònica en matèria de : 900.929.010, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00h.

Actuacions del Servici

  • Atenció i assessorament jurídic per a propietaris/as i/o arrendataris/as, que per circumstàncies de caràcter econòmic derivades de la crisi sanitària actual, puguen veure's afectats/as per situacions de risc residencial.
  • Preparació de documentació i informes necessaris que requerisquen l'assistència a les persones afectades

Informació de les mesures adoptades per les diferents Administracions en matèria de vivenda per la crisi sanitària del Covid-19

El Reial decret- Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, preveu una moratòria especial per als casos en què l'impagament derive directament de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

- En què consisteix.
- Qui es pot acollir.
- Com se sol·licita.
- Quina documentació s'ha d'aportar.

El Reial decret- Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, tracta de mitigar les conseqüències de la crisi sanitària sobre les persones que viuen en règim de lloguer:

- Ajornament de desnonaments.
- Pròrroga obligatòria dels contractes de lloguer.
- Moratòria dels pagaments de les rendes de lloguer.
- Ajudes directes per al pagament del lloguer.

Mesures adoptades per l'Ajuntament de València

Per acord plenari de data 26 de març de 2020, l'Ajuntament de València va acordar un paquet de mesures per a fer front a la crisi sanitària provocada pel Covid-19.

En concret, en matèria de vivenda, va acordar aplicar una bonificació del 100% de les rendes de lloguer durant els mesos d'abril, maig i juny de totes les vivendes que integren el parc públic municipal social de titularitat municipal. També es va acordar aquesta bonificació per a les vivendes que integren el parc d'habitatges de titularitat municipal assequible, a aquells residents que acrediten una situació de vulnerabilitat econòmica causada pel Covid-19.

Consultar i descarregar informació, en format pdf (117 Kb).

AUMSA. Covid-19: Sol·licitud d'ajudes al lloguer per a inquilins AUMSA.