S'està cercant, espereu....

Pressupost 2023 | Ajuntament de València - València

Pressupost 2023

El pressupost municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió d'ingressos i despeses per a l'any, detallada segons les fonts de finançament -els imposts, taxes i diversos ingressos. El pressupost ens concreta l'origen i la destinació dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació de la ciutadania.

El Pressupost General de l’Ajuntament de València, que inclou els pressupostos de l’Ajuntament i dels organismes autònoms i empreses municipals, corresponent a 2023 fou aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 17 de novembre de 2022.

Una vegada publicat en el BOP s’obri un procés d’informació pública i després de l’examen i consideració de les al·legacions que puguen presentar-se, serà aprovat definitivament en una nova sessió plenària.

Pressupostos 2023. Tom Resum (pdf 7,4 Mb)Pressuposts 2023. Format reutilitzable (ods 337 kb)

Aprovació definitiva

Acord d'aprovació definitiva del Ple de la Corporació de data 22 de desembre de 2022 (pdf 350 Kb).

Publicació de l'acord al BOP n. 250 de 30 de desembre de 2022 (pdf 1,1 Mb).

Aprovació inicial

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb als articles 170 i 171; s'exposa l'expedient del pressupost general de la corporació (expt. 05501-2022-21) del Servei Econòmic Pressupostari i la plantilla de personal  (expedient 01101-2022-4015).
Anunci publicat en el BOP n. 222 de 18 de novembre de 2022.
Periode d’exposició: del 21 de novembre fins al 13 de desembre.
LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Acuerdo de aprobación inicial BOP 18 noviembre 2022 (Pdf 121 Kb)

Impacte de Gènere

Informe Impacte de Gènere (pdf 2351 kb).

Modificacions de crèdit

Modificacions de crèdit - PleModificacions de crèdit - Junta de Govern