Pla normatiu. Ordenances i disposicions - València

Consultes públiques amb caràcter previ a l'elaboració de projectes de normativa municipal

Article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per estacionament de vehicles en la via pública (ORA)

Termini de presentació de suggeriments o observacions del 15 de febreer al 1 de març de 2021

 

L'Ajuntament de València, a través de la Delegació d'Hisenda, considera necessari i oportú l'establiment de una taxa per l’estacionament de vehícles en la nova zona verda de la vía pública, previta en l’ Annex VII de la Ordenança de Mobilitat, així com la modificació de la corresponent Ordenança fiscal, amb l'objecte de fer tributar per tal aprofitament del domini públic local.

 

En relació amb esta qüestió, s'obri la CONSULTA PÚBLICA prevista en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de las administracions públiques, con caràcter preprevi a l'elaboració del projecte de l'esmentada Ordenança, i por el termini de QUINZE DIES a comptar de la publicació d'este edicte en la pàgina web municipal (www.valencia.es) i en el tauler d'edictes electrònic d'este Ajuntament, a fi de recaptar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions i entitats més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre les següents cuestiones:

 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

 

Els suggeriments o observacions que respecte d'açò desitge formular haurà de presentar-les en el termini de quinze dies abans indicat, dirigides al Servici de Gestió Tributària Específica-Actividades Econòmiques, indicant de forma expressa que es referixen a la "consulta pública prèvia sobre la redacció de la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per estacionament de vehícles en la vía pública", i podrà presentar-les per Registre d'Entrada o per correu electrònic dirigit al compte:

 

stribuae@valencia.es

 

Haurà d'identificar-se en este últim cas amb el seu nom i cognoms o raó social i el seu número de DNI, N.I.F. o document identificatiu suficient que permeta verificar la seua identitat.