Pla normatiu. Ordenances i disposicions - València

 

Ordenances Municipals.

Pot localitzar i consultar una ordenança, ban, reglament o disposició municipal vigent en el següent enllaç.

Ordenances Municipals

 

Modificiació de l'ordenança d'obres i activitats de l'Ajuntament de València

Termini de presentació de suggeriments o observacions: del dia 1 de febrer al 28 de febrer de 2022.

 

L'Ajuntament de València, a través de la Delegació de Gestió i Planificació Urbana, considera convenient i necessària la modificació de l'Ordenança d'Obres i Activitats de 29 de juny de 2012, que incloga l'adaptació a la normativa urbanística actual de la Comunitat Valenciana bàsicament quant a la definició del títol habilitant al fet que se subjecta cada tipus d'actuació urbanística, reducció del seu contingut regulador al mínim indispensable, simplificació de procediments i eliminació de tràmits, precisions conceptuals i terminològiques que doten al sistema de major seguretat jurídica, i desenvolupament de la regulació autonòmica de les *ECUV quan afecte les competències municipals.

De conformitat amb el que es preveu en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte i amb la finalitat de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, es requereix la substanciació d'una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, per a recaptar
l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:


a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

En compliment del referit precepte, s'obri consulta pública sobre la iniciativa reglamentària per a l'aprovació de la modificació de l'Ordenança d'Obres i Activitats de 29 de juny de 2012 per un termini de l'1 al 28 de febrer, una vegada publicada en la pàgina web municipal (www.valencia.es) i en el tauler d'edictes electrònic d'aquest Ajuntament, a fi de recaptar l'opinió de les persones i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

Els suggeriments o observacions a formular, hauran de presentar-se en el termini indicat i dirigides al Servei de Llicències Urbanístiques d'Obres d'Edificació, assenyalant de manera expressa que es refereixen a la “Consulta pública sobre la modificació de l'Ordenança d'Obres i Activitats de 29 de juny de 2012 ", i la seua presentació podrà realitzar-se a través del registre d'entrada o per correu electrònic dirigit a

 

aytovlc-actividadesobras@valencia.es

 

amb identificació mitjançant nom i cognoms o raó social, i número de DNI, NIF o document identificatiu suficient que permeta verificar la identitat.