La Junta de Portaveus | Ajuntament de València - València

Junta de Portaveus

 

És l'òrgan consultiu i col·laborador de qui exercix la presidència del Ple respecte de l’ordenació dels treballs d’este òrgan i les seues comissions, i adopta els seus acords per mitjà de vot ponderat.

Està integrada per les i els portaveus dels grups polítics municipals –regidor o regidora del grup que transitòriament assumisca esta funció– i l’alcalde o alcaldessa, o en qui haja delegat de forma permanent la funció de presidència del Ple. Es assistida pel Secretari o Secretaria General de la Corporació a sol·licitud de la Presidència.

La Junta de Portaveus té, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Rebre les informacions de la presidència sobre assumptes d’interès municipal per a difondre-la entre els membres del grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i la seua participació en els debats corporatius
c) Tractar el règim dels debats i votacions de les sessions plenàries ordinàries i de les extraordinàries que determina la presidència del Ple.
d) Conéixer i valorar determinades decisions que hagen d’adoptar l’Alcaldia o el Ple en matèria organitzativa i establir criteris interpretatius sobre el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.

Amb caràcter ordinari la Junta de Portaveus es reunirà una vegada al mes, excepte agost, habitualment el dimarts anterior a la celebració de les sessions plenàries ordinàries, a les 10,30 hores, a fi de disposar de l’orde del dia.

Per raons d’agenda de l'Alcaldia o d’altres circumstàncies es podrà modificar la data o l’horari de la reunió. En tot cas, es compliran els terminis assenyalats pel punt 4 del citat article 33.

La presidència convocarà la Junta de Portaveus per a l’ordenació dels treballs del Ple amb prou termini perquè puga celebrar-se entre 24 i 48 hores abans de cada sessió plenària ordinària i aquelles extraordinàries en què així ho estime. Esta convocatòria no necessitarà cap formalitat i es podrà utilitzar qualsevol dels procediments habituals de comunicació, inclosos els verbals.

Composició

 

 

ALCALDE

 

GRUPO COMPROMÍS

Excmo. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

PORTAVOCES

 

 
|

|

|

 

|

|

|

|
 

 

JOSÉ GOSÁLBEZ PAYÁ

 

José Gosálbez Payá

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Partit VOX.
Vocal titular Patronat Fund. C.V. Promoció Estratègica, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA-Las Naves).
Vocal suplent del Consell Agrari Municipal.
Vocal suplent de l'Org. Autòn. Parcs i Jardins i Escola de Jardineria i Paisatge.
Vocal de l'Org. Autòn. Fundació Esportiva Municipal.
Vocal de l'Org. Autòn. Junta Central Fallera.
Membre del Consell d'Administració de la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València, SA (AUMSA).
Membre del Consell d'Administració de l'Empresa Mixta Valenciana de Aigües (EMIVASA).
Membre del Consell d'Administració del Palau de Congressos.

Vocal de l'Org. Autòn. Universitat Popular.

Vocal de l'Org. Autòn. Palau de la Música, Congressos y Orquestra de València.

RETRIBUCIONS, DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS I DADES TRIBUTÀRIES

Retribució anual bruta: 66.660,18 €

BOP 03.07.2019 (pdf 201 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 256 Kb)

BOP 04.03.2022 (pdf 234 Kb)

BIOGRAFIA

Soc fill de militar i el menor de nou germans, criats i contes per la nostra mare, la qual va dedicar tota la seua vida a això, per lo que mai li estaré/estarem suficientment agraïts.

Com a fill de militar he vist en la meua casa el servici públic com alguna cosa normal, i una miqueta de lo que enorgullecerse. Una ocupació que al meu pare li va omplir professionalment sempre i durant tota la seua vida.

Soc d'els que encara va fer “la mili”. I no m'arrepenedixc. Vaig poder optar entre ella i l'objecció de consciència i, lliurement, vaig decidir fer-la. D'ella conserve grans moments en els meus companyers de la tongada 2/1993 de la Base Aérea de Manises, als quals recorde be,… i també als mandos.

De la mateixa manera, per la meua professió, l'eixercici lliure de la abogacía, també he vixcut de prop lo que és el servici públic, #lo que és servir, ajudar a persones necessitades en moments de corruixa i preocupació, per lo que el fet d'en este moment de la meua vida ser Regidor de l'Ajuntament de Valéncia, supon i significa, ademés d'una immensa alegria que assumixc en responsabilitat, la possibilitat de servir a tots els valencians des d'un atre àmbit, des d'una atra perspectiva, des de l'administració pública local, la més propenca al ciutadà i a les seues preocupacions, problemes, queixes…, a els que evidentment serviré i a els que des d'esta plataforma els dic que el nostre despaig en l'ajuntament, el despaig de VOX, té les portes obertes per a tots ells.

En el meu temps lliure m'agrada passejar en la meua família i amics, per la ciutat, pel camp o per la plaja. Desconectar i descansar del dia a dia.

El bricolaje m'encanta, em fa tindre la ment en “una atra cosa”.

Igualment m'agrada veure la televisió, bé pel·lícules, esports o reportatges que hui dia, gràcies a la *Smart *tv són inacabables.

 

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 635 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Llicenciatura en Dret Diploma Auditoria, Prevenció i Repressió del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries" Diploma Introducció al Dret Urbanístic Curs de Reformes en Matèria de Societats Anònimes" Curso sobre Protección del consumidor Jornada "Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl no Urbanitzable" Jornades sobre "factoring" Seminari Llei Valenciana d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge Jornada "otras formas de financiación de proyectos inmobiliarios"

DADES DE CONTACTE

Telèfon: 962087660
Pl. Ajuntament, 1 planta 3a C.P. 46002

E-mail:
gmvox@valencia.es,

Xarxes socials:

Twitter:
https://www.twitter.com/JosGOSALBEZ1

Instagram:
https://instagram.com/josegosalbezpaya