La Junta de Portaveus | Ajuntament de València - València

Junta de Portaveus

 

És l'òrgan consultiu i col·laborador de qui exercix la presidència del Ple respecte de l’ordenació dels treballs d’este òrgan i les seues comissions, i adopta els seus acords per mitjà de vot ponderat.

Està integrada per les i els portaveus dels grups polítics municipals –regidor o regidora del grup que transitòriament assumisca esta funció– i l’alcalde o alcaldessa, o en qui haja delegat de forma permanent la funció de presidència del Ple. Es assistida pel Secretari o Secretaria General de la Corporació a sol·licitud de la Presidència.

La Junta de Portaveus té, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Rebre les informacions de la presidència sobre assumptes d’interès municipal per a difondre-la entre els membres del grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i la seua participació en els debats corporatius
c) Tractar el règim dels debats i votacions de les sessions plenàries ordinàries i de les extraordinàries que determina la presidència del Ple.
d) Conéixer i valorar determinades decisions que hagen d’adoptar l’Alcaldia o el Ple en matèria organitzativa i establir criteris interpretatius sobre el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.

Amb caràcter ordinari la Junta de Portaveus es reunirà una vegada al mes, excepte agost, habitualment el dimarts anterior a la celebració de les sessions plenàries ordinàries, a les 10,30 hores, a fi de disposar de l’orde del dia.

Per raons d’agenda de l'Alcaldia o d’altres circumstàncies es podrà modificar la data o l’horari de la reunió. En tot cas, es compliran els terminis assenyalats pel punt 4 del citat article 33.

La presidència convocarà la Junta de Portaveus per a l’ordenació dels treballs del Ple amb prou termini perquè puga celebrar-se entre 24 i 48 hores abans de cada sessió plenària ordinària i aquelles extraordinàries en què així ho estime. Esta convocatòria no necessitarà cap formalitat i es podrà utilitzar qualsevol dels procediments habituals de comunicació, inclosos els verbals.

Composició

 

 

ALCALDE

 

GRUPO COMPROMÍS

Excmo. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

PORTAVOCES

 

 
|

|

|

 

|

|

|

|
 

 

Mª PILAR BERNABÉ GARCÍA

 

Mª Pilar Bernabé García

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidora del Grup Municipal Socialista.
Quarta Tinenta d'Alcalde.
Coordinadora General de l'àrea de Desenvolupament Innovador del Sectors Econòmics i Ocupació.
Regidora Delegada d'Esports.
Regidora Delegada d'Emprenedoria i Innovació Econòmica.
Regidora Delegada de Formació i Ocupació.
Regidora Delegada d'Envelliment Actiu.
Presidenta del Patronat i del Consell Permanent de la Fundació València Activa.
Vocal titular Patronat Fund. C.V. Promoció Estratègica, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA-Las Naves).
Presidenta i vocal de l'Org. Autòn. Fundació Esportiva Municipal.
Vocal de l'Org. Autòn. Junta Central Fallera.
Vocal Junta Rectora de l'Org. Autòn. Universitat Popular.
Representant en el Comité Executiu de la Fira Mostrari Internacional.
Representant en el Patronat de la Fundació Llevant UE Cent Anys.
Representant en la Red de Entidades para el Desarrollo Local (REDELL).
Vocal del Consell Rector del Consorci València 2007.
Membre del Consell d'Administració del Palau de Congressos.
Presidenta de la Junta Municipal de Patraix.
Vocal suplent de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 78.423,38

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 03.07.2019 (pdf 199 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 205 Kb)

BIOGRAFIA

Vaig nàixer a València en 1979 al barri de Patraix. En el si d'una família molt arrelada en la vida social del barri. Els meus pares, fundadors del grup scout Estrella Polar, van celebrar el meu baptisme en una acampada multitudinària on em van imposar la panyoleta scout amb un mes de vida. Sempre vinculada a les entitats socials de Patraix, grup scout, club de natació, delegada d'estudiants en el col·legi Esclaves de María i també en l'Institut Juan de Garay.

Sempre he sigut una apassionada de les Falles i les festes de la nostra ciutat, especialment aficionada al teatre i molt lligada al teatre faller. Les lletres i les taules m'han acompanyat tota la meua vida, va ser això el que em va moure a estudiar filologia i comunicació audiovisual a la Universitat de València.

Els meus primers anys d'experiència laboral van ser en el Centre Excursionista de València en tasques de comunicació i formació per als més joves, que vaig compaginar amb una altra de les meues grans aficions, que era la natació als parcs aquàtics de Parcs Reunits.

Em vaig afiliar a Joventuts Socialistes i al PSPV-PSOE amb 18 anys. Des de molt prompte vaig començar a col·laborar en tasques d'organització i coordinació al costat del secretari general i vaig conéixer el funcionament de l'activitat parlamentària en les Corts i vaig treballar com a assessora del grup socialista durant la legislatura 2007-2011.

L'any 2011 vaig entrar de ple en la política municipal, en la de la meua ciutat. Vaig formar part de la llista municipal del PSOE convençuda que mereixíem una ciutat millor, més oberta, més progressista, més dinàmica i més transparent. Tardem quatre anys, però l'any 2015 les valencianes i els valencians ens van donar la seua confiança i des del grup socialista vaig treballar com a assessora en el nou govern de la Nau.

En este mandat tinc l'honor d'estar en l'equip de govern de la meua ciutat i contribuir a fer de València la ciutat progressista, emprenedora, dinàmica i innovadora que ja somiàvem en aquell 2011.

I perquè l'energia m'acompanye en esta obstinació m'he aficionat al running en la millor ciutat del món per a practicar-lo. Vos ho recomane!

 

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 29 Kb)

DADES DE CONTACTE

Passeig de la Petxina núm 42, pis 2n. C.P. 46008
Teléfono: 962082943 / 962083563
E-mail:
regidoradesenvolupament@valencia.es
regidoramajors@valencia.es
regidoraesports@valencia.es

REGISTRE DE VIATGES

Viatges realitzats.

REGISTRE D'OBSEQUIS

Relació d'obsequis.