La Junta de Portaveus | Ajuntament de València - València

Junta de Portaveus

 

És l'òrgan consultiu i col·laborador de qui exercix la presidència del Ple respecte de l’ordenació dels treballs d’este òrgan i les seues comissions, i adopta els seus acords per mitjà de vot ponderat.

Està integrada per les i els portaveus dels grups polítics municipals –regidor o regidora del grup que transitòriament assumisca esta funció– i l’alcalde o alcaldessa, o en qui haja delegat de forma permanent la funció de presidència del Ple. Es assistida pel Secretari o Secretaria General de la Corporació a sol·licitud de la Presidència.

La Junta de Portaveus té, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Rebre les informacions de la presidència sobre assumptes d’interès municipal per a difondre-la entre els membres del grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i la seua participació en els debats corporatius
c) Tractar el règim dels debats i votacions de les sessions plenàries ordinàries i de les extraordinàries que determina la presidència del Ple.
d) Conéixer i valorar determinades decisions que hagen d’adoptar l’Alcaldia o el Ple en matèria organitzativa i establir criteris interpretatius sobre el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.

Amb caràcter ordinari la Junta de Portaveus es reunirà una vegada al mes, excepte agost, habitualment el dimarts anterior a la celebració de les sessions plenàries ordinàries, a les 10,30 hores, a fi de disposar de l’orde del dia.

Per raons d’agenda de l'Alcaldia o d’altres circumstàncies es podrà modificar la data o l’horari de la reunió. En tot cas, es compliran els terminis assenyalats pel punt 4 del citat article 33.

La presidència convocarà la Junta de Portaveus per a l’ordenació dels treballs del Ple amb prou termini perquè puga celebrar-se entre 24 i 48 hores abans de cada sessió plenària ordinària i aquelles extraordinàries en què així ho estime. Esta convocatòria no necessitarà cap formalitat i es podrà utilitzar qualsevol dels procediments habituals de comunicació, inclosos els verbals.

Composició

 

 

ALCALDE

 

GRUPO COMPROMÍS

Excmo. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

PORTAVOCES

 

 
|

|

|

 

|

|

|

|
 

 

JUAN GINER CORELL

 

Juan Giner Corell

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Partit Popular.
Membre del Consell d'Administració de la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València, SA (AUMSA).

DECLARACIONS DE BÉNS, DRETS PATRIMONIALS I DADES TRIBUTÀRIES

Retribució anual bruta: 68.446,02

Declaració de béns, drets patrimonials i dades tributàries:

BOP 03.07.2019 (pdf 200 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 135 Kb).

Declaració (pdf 121 Kb).BIOGRAFIA

Vaig nàixer a la ciutat de València el gener de 1978. Vaig estudiar l'ensenyament obligatori i el batxillerat al col·legi El Vedat. Em vaig llicenciar en Dret a la Universitat de València. En acabar la carrera, vaig preparar oposicions i vaig obtindre el títol de funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. He treballat com a secretari interventor en diversos ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

Als 32 anys vaig ser nomenat director general d'Urbanisme de la Comunitat Valenciana i a l'any següent director general d'Avaluació Ambiental i Territorial durant els següents quatre anys, temps en què es va treballar, tramitar i aprovar la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.

El juliol de 2015 em vaig traslladar en comissió de servicis a la Diputació Provincial d'Alacant i, tres anys després, em vaig incorporar com a assessor al grup municipal popular de l'Ajuntament de València.

Tota la meua carrera professional ha estat vinculada a l'Administració i el servici públic, un coneixement i una experiència que ara pretenc aportar com a regidor de l'Ajuntament de València.

 

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf. 119 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Llicenciatura en Dret (pdf. 1501 kb) Títol FC Secretaria-Intervenció (pdf. 73 kb) Curs gestió xicotets i mitjans municipis (pdf. 1130 kb) Certificat lideratge gestió pública (pdf. 49 kb)

DADES DE CONTACTE

Plaça Ajuntament, 1, 3a Planta. València C.P. 46002

Teléfono: 96.208.51.88 - 96.352.88.19

E-mail:
jginerc@valencia.es