La Junta de Portaveus | Ajuntament de València - València

Junta de Portaveus

 

És l'òrgan consultiu i col·laborador de qui exercix la presidència del Ple respecte de l’ordenació dels treballs d’este òrgan i les seues comissions, i adopta els seus acords per mitjà de vot ponderat.

Està integrada per les i els portaveus dels grups polítics municipals –regidor o regidora del grup que transitòriament assumisca esta funció– i l’alcalde o alcaldessa, o en qui haja delegat de forma permanent la funció de presidència del Ple. Es assistida pel Secretari o Secretaria General de la Corporació a sol·licitud de la Presidència.

La Junta de Portaveus té, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Rebre les informacions de la presidència sobre assumptes d’interès municipal per a difondre-la entre els membres del grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i la seua participació en els debats corporatius
c) Tractar el règim dels debats i votacions de les sessions plenàries ordinàries i de les extraordinàries que determina la presidència del Ple.
d) Conéixer i valorar determinades decisions que hagen d’adoptar l’Alcaldia o el Ple en matèria organitzativa i establir criteris interpretatius sobre el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.

Amb caràcter ordinari la Junta de Portaveus es reunirà una vegada al mes, excepte agost, habitualment el dimarts anterior a la celebració de les sessions plenàries ordinàries, a les 10,30 hores, a fi de disposar de l’orde del dia.

Per raons d’agenda de l'Alcaldia o d’altres circumstàncies es podrà modificar la data o l’horari de la reunió. En tot cas, es compliran els terminis assenyalats pel punt 4 del citat article 33.

La presidència convocarà la Junta de Portaveus per a l’ordenació dels treballs del Ple amb prou termini perquè puga celebrar-se entre 24 i 48 hores abans de cada sessió plenària ordinària i aquelles extraordinàries en què així ho estime. Esta convocatòria no necessitarà cap formalitat i es podrà utilitzar qualsevol dels procediments habituals de comunicació, inclosos els verbals.

Composició

 

 

ALCALDE

 

GRUPO COMPROMÍS

Excmo. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

PORTAVOCES

 

 
|

|

|

 

|

|

|

|
 

 

ISABEL LOZANO LÁZARO

 

Isabel Lozano Lázaro

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidora del Grup Municipal Compromís.
Cinquena Tinenta d'Alcalde.
Coordinadora General de l'àrea de Benestar y Drets Socials.
Regidora Delegada d'Habitatge.
Regidora Delegada de Patrimoni Municipal.
Regidora Delegada de Servicis Socials.
Vicepresidenta quarta de la Junta Local de Protecció Civil.
Vocal del Consell Escolar Municipal.
Vocal de l'Org. Autòn. Palau de la Música, Congressos y Orquestra de València.
Vocal de l'Org. Autòn. Junta Central Fallera.
Presidenta de l'Org. Autòn. Universitat Popular.
Representant en el Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la CV.
Membre del Consell d'Administració de la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València, SA (AUMSA).
Presidenta del Consell Municipal d'Acció Social.
Presidenta de la Junta Municipal de Russafa.

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 78.423,38

Declaració de béns i drets patrimonials:BOP 03.07.2019 (pdf. 260 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 159 Kb) BOP 23.03.2021 (pdf 277 Kb)

BOP 21.10.2021 (pdf 277 Kb)

Declaració (pdf 372 Kb).

ESTUDIS

Llicenciatura en Psicología.
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual.
Graduada a l'Escola d'Arts i Oficis de València (especialitat: disseny gràfic).
Màster en Gènere i Polítiques d'Igualtat.

BIOGRAFIA

Nascuda el 8 de setembre de 1974 a València. Vaig viure al Port de Sagunt els primers 3 anys de vida i després a la ciutat de València, primer al barri de l'Illa Perduda i des de fa 12 anys a Russafa.
M'he dedicat professionalment al disseny gràfic i la comunicació fins a l'any 2008, quan trobe la necessitat de treballar en un àmbit més social i estudie el Màster de Gènere i Polítiques d'Igualtat. A partir d'eixe moment, compagine el disseny amb tasques formatives i de sensibilització en perspectiva de gènere i igualtat entre homes i dones. Al 2014 reconnecte amb els meus orígens i comence formació i pràctica específica com a psicoterapeuta.
Sempre he estat motivada per la defensa mediambiental, la igualtat d'oportunitats, els drets socials i la participació ciutadana, així com per qualsevol tipus d'expressió artística i cultural, col.laborant amb associacions i col·lectius com Transformacció (col.lectiu d'estudis de gènere, Universitat de València), València en Bici, la Plataforma per Russafa o la ONG Iniciatives Solidàries.
Entre en contacte amb Compromís per València a l'any 2011, arran el meu treball de fi de màster al voltant de les dones i la política i, des d'aleshores, sent que Compromís pot ser una ferramenta útil per a la transformació social i m'implique a fons com a membre de l'Executiva local i de la Comissió d'Organització.

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 41,9 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Llicenciatura en Psicologia (pdf 120 kb.). Llicenciatura en Comunicació Àudio-visual (pdf 122 kb.). Graduada en Arts Aplicades (pdf 114 Kb.). Beca de col'laboraciô per al suport tècnic en el disseny i la posada en marxa de I'Observatori d'Igualtat (pdf 537 kb.) Màster Universitari en Gènere í Polítiques d'Igualtat (pdf 920 kb.).

DADES DE CONTACTE

Telèfon: 963525478 Extensions: 5240/5234/2124/5204/5233
C/ Amadeu de Savoia, 11. Pati B, 2a planta - 46010
E-mail: drets.socials@valencia.es, patrimoni@valencia.es, vivenda@valencia.es

Xarxes socials:
@isalozanovic
Facebook: Ajuntament de València. Serveis Socials i Vivenda.

Informació addicional