La Junta de Portaveus | Ajuntament de València - València

Junta de Portaveus

 

És l'òrgan consultiu i col·laborador de qui exercix la presidència del Ple respecte de l’ordenació dels treballs d’este òrgan i les seues comissions, i adopta els seus acords per mitjà de vot ponderat.

Està integrada per les i els portaveus dels grups polítics municipals –regidor o regidora del grup que transitòriament assumisca esta funció– i l’alcalde o alcaldessa, o en qui haja delegat de forma permanent la funció de presidència del Ple. Es assistida pel Secretari o Secretaria General de la Corporació a sol·licitud de la Presidència.

La Junta de Portaveus té, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Rebre les informacions de la presidència sobre assumptes d’interès municipal per a difondre-la entre els membres del grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i la seua participació en els debats corporatius
c) Tractar el règim dels debats i votacions de les sessions plenàries ordinàries i de les extraordinàries que determina la presidència del Ple.
d) Conéixer i valorar determinades decisions que hagen d’adoptar l’Alcaldia o el Ple en matèria organitzativa i establir criteris interpretatius sobre el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.

Amb caràcter ordinari la Junta de Portaveus es reunirà una vegada al mes, excepte agost, habitualment el dimarts anterior a la celebració de les sessions plenàries ordinàries, a les 10,30 hores, a fi de disposar de l’orde del dia.

Per raons d’agenda de l'Alcaldia o d’altres circumstàncies es podrà modificar la data o l’horari de la reunió. En tot cas, es compliran els terminis assenyalats pel punt 4 del citat article 33.

La presidència convocarà la Junta de Portaveus per a l’ordenació dels treballs del Ple amb prou termini perquè puga celebrar-se entre 24 i 48 hores abans de cada sessió plenària ordinària i aquelles extraordinàries en què així ho estime. Esta convocatòria no necessitarà cap formalitat i es podrà utilitzar qualsevol dels procediments habituals de comunicació, inclosos els verbals.

Composició

 

 

ALCALDE

 

GRUPO COMPROMÍS

Excmo. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

PORTAVOCES

 

 
|

|

|

 

|

|

|

|
 

 

MARÍA AMPARO PICÓ PERIS

 

María Amparo Picó Peris

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidora del Partit Ciutadans
Vocal de l'Org. Autòn. Palau de la Música, Congressos y Orquestra de València.
Vocal de l'Org. Autòn. Junta Central Fallera.
Vocal suplent de l'Org. Autòn. Universitat Popular.
Vocal titular de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 70.160,30

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 03.07.2019 (pdf 253 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 199 Kb)

BOP 23.03.2021 (pdf 260 Kb.)

 

ESTUDIS

Carrera de Magisteri en la E. Universitària de València. Especialitat Ciències Humanes.

BIOGRAFIA

Nascuda el 6 de Novembre de 1957 a València, casada i mare d'una filla. La seua experiència professional s'ha centrat en la seua labor com a professora de Formació Professional, en l'Especialitat de Ciències Humanes, professora de cursos d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys i professora de cursos d'E.P.A., dirigits a l'ensenyança d'adults.
Respecte a la seua trajectòria política, ha desenrotllat les seues funcions com a Directora del Patronat de La Universitat Popular de l'Ajuntament de València, Cap del Gabinet de Presidència del Consorci Provincial de Bombers de la Diputació de València, i com a responsable de l'Àrea Política d'Acció Social i de Cultura de Ciutadans València Ciutat.

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 7,63 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Diploma de Professor d'Educació General Bàsica (440 kb)

DADES DE CONTACTE

Telèfon: 962085272
Pl. Ajuntament, 1 planta 3a - 46002
E-mail: mapico@valencia.es, ciudadanosvalencia@valencia.es


Xarxes socials:
Twitter https://twitter.com/amparopicoCS
Facebook https://www.facebook.com/amparo.pico.98

Informació addicional