S'està cercant, espereu....

Consells sectorials per anys | Ajuntament de València - València

El Consell Social de la Ciutat de València

El Consell Social de la Ciutat de València és un òrgan de participació dels veïns i les veïnes de València i de les organitzacions socials, veïnals, econòmiques o professionals, com a via permanent de diàleg i deliberació sobre els assumptes més rellevants que afecten la Ciutat.

Composició (pdf 42 kb).Naturalesa jurídicaFuncions 

Protecció de dades (pdf 171 kb.).

Consell Social de la Ciutat

Consell Social de la Ciutat de València - Funcions

Són funcions del Consell Social: 
a) Emetre informe sobre el Pla General d'Ordenació Urbana, amb motiu de la seua revisió, i d'igual manera en les futures modificacions substancials que puguen afectar els espais públics *rotacionales. 
b) Elaborar informes sobre les propostes de planificació estratègica de la Ciutat, els grans projectes urbans i el desenvolupament econòmic. 
c) Conéixer els criteris generals del pressupost municipal. 
d) Canalitzar demandes i propostes socioeconòmiques procedents d'Associacions i Institucions amb activitat econòmica i social en l'àmbit de la Ciutat.
 e) Actuar com a via de participació i diàleg de les diferents persones interlocutores socials en l'anàlisi i propostes sobre assumptes de caràcter socioeconòmic.
 f) Impulsar iniciatives per a l'aprovació de disposicions municipals de caràcter general.
 g) Emetre informe quan així siga requerit per qualsevol òrgan municipal.