2020-11-16 - València

null 2020-11-16

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
16-11-2020
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
16/11/2020 COMISSIÓ HISENDA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de les sessions ordinària i extraordinària de 26 d'octubre del 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, del Jutjat contenciós administratiu núm. 4, desestimatòria del recurs P. O. 42/2018 interposat per CONSTRUBECKER INFRAESTRUCTURAS Y PROJECTOS S.L. contra adjudicació del PAI per al desenvolupament de la UE 'Carrer Peiodista Gil Sumbiela' a PRODAEMI S.L.; tenint en compte que ha sigut confirmada per Sentència del TSJ, amb imposició de costes a la recurrent en totes dues instàncies.
Expediente: E-00501-2020-000301-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0003 - "Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el projecte ""Activage"".
Expediente: O-89POP-2020-000112-00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre compra pública innovadora.
Expediente: O-89POP-2020-000112-00 - Aprovada proposta alternativa
0005 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grupo Popular, sobre pagament a la carta d'impostos municipals.
Expediente: O-89POP-2020-000112-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - Moció que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre emprendimiento innovador.
Expediente: O-89POP-2020-000112-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - Moció que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre il·luminació nadalenca.
Expediente: O-89POP-2020-000112-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0008 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el Fons Social Extraordinari
Expediente: O-89POP-2020-000112-00 - Contestada
0009 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Bens Immobles (IBI).
Expediente: O-89POP-2020-000112-00 - Contestada
0010 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).
Expediente: O-89POP-2020-000112-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre L'Impost d'Activitats Económiques (IAE).
Expediente: O-89POP-2020-000112-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre execució pressupostària.
Expediente: O-89POP-2020-000112-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la liquidació corresponent a l'IVA 2018.
Expediente: O-89POP-2020-000112-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre els Pressupostos Generals de l'Estat 2021.
Expediente: O-89POP-2020-000112-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre inversions territorialitzades.
Expediente: O-89POP-2020-000112-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre Financiació Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89POP-2020-000112-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre els Fondos Next Generation.
Expediente: O-89POP-2020-000112-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre ajudes a l'hosteleria.
Expediente: O-89POP-2020-000112-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre ""Espai Lidera"".
Expediente: O-89POP-2020-000112-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la situació hostalera i hotelera de la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2020-000112-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la Fundació Visit València.
Expediente: O-89POP-2020-000112-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el suport a les unitats administratives per part de l'Oficina d'Ajuda Tècnica per a Projectes Europeus.
Expediente: O-89CIU-2020-000310-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Formatiu 2020 de l'Oficina d'Ajuda Tècnica per a Projectes Europeus.
Expediente: O-89CIU-2020-000310-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre els problemes de gestió d'actuacions amb finançament europeu.
Expediente: O-89CIU-2020-000310-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre els projectes previstos per a l'exercici 2020 en el Servei de Tresoreria.
Expediente: O-89CIU-2020-000310-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la revisió del cadastre.
Expediente: O-89CIU-2020-000310-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el pagament voluntari d'impostos.
Expediente: O-89CIU-2020-000310-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació total obtinguda de l'Impost sobre Bens Immobles (IBI).
Expediente: O-89CIU-2020-000310-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació total obtinguda de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).
Expediente: O-89CIU-2020-000310-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la transferència corrent de la Comunitat Autònoma.
Expediente: O-89CIU-2020-000310-00 - Contestada
0031 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre l'estat d'execució dels projectes als pobles del terme municipal.
Expediente: O-89CIU-2020-000310-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenten els Srs. Fernando Giner Grima i Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Ciutadans, sobre l'estat d'execució dels projectes Edusi.
Expediente: O-89CIU-2020-000310-00 - Contestada
0033 - "Pregunta que presenten els Srs. Fernando Giner Grima i Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Ciutadans, sobre l'estat d'execució dels projectes del ""Pla Confiança"".
Expediente: O-89CIU-2020-000310-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre el balanç i actualització del Pla Estratègic d'Ocupació, Emprenedoria i Formació de la Ciutat de València 2017-2020.
Expediente: O-89CIU-2020-000311-00 - Contestada
0035 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre l'Observatori Socioeconòmic de l'Ocupació i la Formació.
Expediente: O-89CIU-2020-000311-00 - Contestada
0036 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre la Normativa Reguladora de l'Ordenança Reguladora dels Mecanismes de Control i de les Condicions d'Implantació de l'Ús Terciari Habitatge Turístic.
Expediente: O-89CIU-2020-000311-00 - Contestada
0036 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0037 - INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL.- Donar compte de l'Informe de l'Interventor General Municipal sobre avaluació del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa pels Pressupostos inicials 2021 de l'Ajuntament de València, organismes, ens i empreses dependents municipals.
Expediente: E-00407-2020-000014-00 - Quedar assabentat
0038 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 6a Relació d'Expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2020.
Expediente: E-05501-2020-000032-00 - Aprovat
0039 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Aprovar inicialment el Pressupost General i Consolidat de la Corporació per a l'exercici 2021.
Expediente: E-05501-2020-000036-00 - Aprovat
0040 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Marco pressupostari 2021-2023, límit de gasto i fons de contingència.
Expediente: E-04302-2020-000010-00 - Aprovat