2020-10-26 - València

null 2020-10-26

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
26-10-2020
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
26/10/2020 COMISSIÓ HISENDA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinaria de 21 de setembre de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL.- Donar compte de l'informe de l'Interventor General sobre compliment del principi d'estabilitat pressupostària per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València, que no formen part del Sector Administracions Publiques, corresponent a l'exercici 2019.
Expediente: E-00407-2020-000012-00 - Quedar assabentat
0003 - TRESORER.- Informe 3er. trimestre 2020 sobre compliment de termini de pagaments per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2020-000017-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, del TSJ, desestimatòria del recurs P. O. 133/2015 interposat per MENTA WORLD S.L. contra Resolució de la Conselleria d'Infraestructura, Territori i Medi Ambient que va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla Parcial 'Malilla Nord' i PRIM 'Camí de Moncada'; tenint en compte que el Tribunal Suprem ha desestimat la cassació i la Secció de Cassacions del TSJ ha inadmés el recurs de cassació autonòmica, amb imposició de costes.
Expediente: E-00501-2020-000259-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, del TSJ, dictada en el P. O. 79/2017 interposat per María Jesús Serrano Tortajada contra aprovació de la Modificació del Pla de Reforma Interior del Parc Central, Unitat d'Execució A4-1; inadmet les pretensions relatives a la determinació de l'aprofitament tipus i la delimitació de la Unitat d'Execució, i ho desestima en tota la resta.
Expediente: E-00501-2020-000226-00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Donar compte de la relació de subconceptes de crèdit zero creats en el tercer trimestre de 2020.
Expediente: E-05501-2020-000026-00 - Quedar assabentat
0007 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Memòria municipal anual 2019.
Expediente: E-00401-2020-000001-00 - Aprovat
0008 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 17a Modificació del Pressupost de 2020 per Suplement de Crèdits i Crèdits Extraordinaris.
Expediente: E-05501-2020-000035-00 - Aprovat
0009 - OFICINA GTE-AE.- Aprovació de conveni de colaboració amb la Gestora de concerts per a la contribució als servicis d'extinció d'incendis A.I.E.
Expediente: E-H4969-2020-000010-00 - Aprovat
0010 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Modificar el calendari de sessions de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General, Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, dels mesos de novembre i desembre.
Expediente: E-00400-2020-000011-00 - Aprovat
0011 - "JUNTA CENTRAL FALLERA.- 1a Modificació pressupostària exercici 2020 del tipus ""Crèdits Extraordinaris"" finançats amb el romanent líquid de Tresoreria.
Expediente: E-70006-2020-000226-00 - Aprovat
0012 - CONSELL AGRARI MUNICIPAL.- 2a Modificació pressupostària del Consell Agrari Municipal del tipus crèdits extraordinaris finançats amb el romanent líquid de tresoreria de 2019.
Expediente: E-70009-2020-000239-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÓRGANS
MOCIONS
0013 - Moció que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre activar l'Observatori de l'Oci i el Turisme de la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2020-000103-00 - Aprovada proposta alternativa
0014 - Moció que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la Fundació València Activa.
Expediente: O-89POP-2020-000103-00 - Rebutjat
0015 - "Moció que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el bono turístic ""viatgem"".
Expediente: O-89POP-2020-000103-00 - Aprovada proposta alternativa
0016 - Moció que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre l'aplicació d'un IVA reduït per a indumentaristes i orfebres.
Expediente: O-89POP-2020-000103-00 - Aprovat
0017 - Moció que presenten els Srs. Fernando Giner Grima, Narciso Estellés Escorihuela i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre llocs de flors de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2020-000282-00 - Retirat
0018 - Moció que presenten els Srs. Fernando Giner Grima i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre la promoció de l'any jubilar del Sant Calze.
Expediente: O-89CIU-2020-000297-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0019 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre contractes menors.
Expediente: O-89POP-2020-000103-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el Fons Social Extraordinari.
Expediente: O-89POP-2020-000103-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Bens Immobles (IBI).
Expediente: O-89POP-2020-000103-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).
Expediente: O-89POP-2020-000103-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
Expediente: O-89POP-2020-000103-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre execució pressupostària.
Expediente: O-89POP-2020-000103-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre Liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils.
Expediente: O-89POP-2020-000103-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre liquidació corresponent a l'IVA 2018.
Expediente: O-89POP-2020-000103-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre Romanents de Tresoreria.
Expediente: O-89POP-2020-000103-00 - Contestada
0028 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la ""Capital Europea de la Innovació 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000103-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la planta hotelera.
Expediente: O-89POP-2020-000103-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el Pla d'Estímul Turístic.
Expediente: O-89POP-2020-000103-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'ocupació juvenil.
Expediente: O-89POP-2020-000103-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el Plà Ariadna.
Expediente: O-89POP-2020-000103-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre camins rurals.
Expediente: O-89POP-2020-000103-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre la recollida de la palla d'arròs.
Expediente: O-89POP-2020-000103-00 - Contestada
0035 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre la resolució del procés participatiu del Pòsit Agrari Municipal.
Expediente: O-89POP-2020-000103-00 - Contestada
0036 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre autorització de la CHJ per a la posada en funcionament del pou de reg per a ús agrícola en Font en Corts.
Expediente: O-89POP-2020-000103-00 - Contestada
0037 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre l'Impost Municipal sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Expediente: O-89CIU-2020-000295-00 - Contestada
0038 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciudadanos, sobre l'Impost Municipal sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica.
Expediente: O-89CIU-2020-000295-00 - Contestada
0039 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre intervenció de comptabilitat i pressupostos.
Expediente: O-89CIU-2020-000295-00 - Contestada
0040 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el cobrament d'impostos a residents d'altres municipis.
Expediente: O-89CIU-2020-000295-00 - Contestada
0041 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobres inversions territorialitzades en barris i districtes de la ciutat de València en els nou primers mesos de 2019 i 2020.
Expediente: O-89CIU-2020-000295-00 - Contestada
0042 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre bonificacions a l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Expediente: O-89CIU-2020-000295-00 - Contestada
0043 - Preguntas que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre tràmits per a la instal·lació de la senyalització específica SISTHO de la Llotja, Patrimoni Mundial de la UNESCO, en la A7.
Expediente: O-89CIU-2020-000274-00 - Contestada
0044 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre la subvenció municipal per al desenvolupament de reptes innovadors dels sectors productius a la ciutat de València 2020.
Expediente: O-89CIU-2020-000293-00 - Contestada
0045 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre subvencions municipals per al suport al sector de la restauració 2020.
Expediente: O-89CIU-2020-000293-00 - Contestada
0046 - "Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre la convocatòria d'ajudes 'València Activa formació idiomes 2020"".
Expediente: O-89CIU-2020-000293-00 - Contestada
0047 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre la convocatòria d'ajudes a comerços per a la promoció del valencià 2020.
Expediente: O-89CIU-2020-000293-00 - Contestada
0048 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre els patrons de consum en els mercats municipals.
Expediente: O-89CIU-2020-000293-00 - Contestada
0049 - PreguntEs que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre el turista belga.
Expediente: O-89CIU-2020-000293-00 - Contestada
0050 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre les previsions de turisme.
Expediente: O-89CIU-2020-000293-00 - Contestada
0050 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0051 - SECRETARIA GENERAL Y DEL PLE.- Proposa aprovar inicialment el Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00401-2020-000052-00 - Aprovat
0052 - UNIVERSITAT POPULAR.- 1a Modificació de crèdits extraordinaris per a gastos generals, finançada amb el Romanent Líquid de Tresoreria de l'exercici 2019.
Expediente: E-70008-2020-000103-00 - Aprovat
0053 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Donar compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de setembre del 2020.
Expediente: E-04302-2020-000008-00 - Quedar assabentat