2020-10-21 - València

null 2020-10-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
21-10-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 21 DE OCTUBRE DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 16 de setembre de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.-
SECRETARIA.-
0002 - Aprovar el canvi de data de les sessions de novembre i desembre per modificació del règim de sessions del Ple en virtut de l'acord de 24 de setembre de 2020.
Expediente: E-56195-2020-000011-00 - Aprovat
SERVICI DE PERSONAL.-
0003 - Desestimació de sol·licitud de compatibilitat per a actividad privada d'instrucció, formació i guía d'activitats subaqüatiques.
Expediente: E-01101-2020-002837-00 - Aprovat
0004 - Autorització de compatibilitat per a activitat laboral a temps parcial.
Expediente: E-01101-2020-002962-00 - Retirat
0005 - Autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor especialista de Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
Expediente: E-01101-2020-002759-00 - Aprovat
0006 - Autorització de compatibilitat per a activitat pública de profesor especialista de Cicle Formatiu d'Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2020-002963-00 - Aprovat
0007 - Autorització de compatibilitat per a activitat pública secundària de professor especialista de Cicle Formatiu de Grau Superior d'Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2020-003139-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0008 - "Moció subscrita per el Sr. Francisco Javier Copoví Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'innovació i accesibilitat València Smart City"".
Expediente: O-89CIU-2020-000287-00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - "Moció subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre ""Reducció, a la meitat de la tasa de temporalitat actual que está per damunt de 33%, a finals de 2021 i que no supere el 10% a finals del 2022 i en els anys següents"".
Expediente: O-89POP-2020-000098-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.-
0010 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Informació procediment sancionador organització ""paelles universitaries 2019"".
Expediente: O-89POP-2020-000098-00 - Contestada
0011 - "Pregunta subscrita per la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, sobre '#AppValencia"".
Expediente: O-89CIU-2020-000285-00 - Contestada
0012 - "Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'les jubilacions en la Policia local i places de Policia Local 2020"".
Expediente: O-89CIU-2020-000281-00 - Contestada
0013 - "Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'ciberseguretat a l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000281-00 - Contestada
0014 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Reglament Teletraball"".
Expediente: O-89POP-2020-000098-00 - Contestada
0015 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Sancions a comerços, restaurants-bars i altres negocis regits per pymes o autónoms"".
Expediente: O-89POP-2020-000098-00 - Contestada
0016 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Import de le multes o sancions relacionades amb la COVID"".
Expediente: O-89POP-2020-000098-00 - Contestada
0017 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'accessos d'empleats i públic a les dependencies municipals al edifici municipal Tabacelera"".
Expediente: O-89POP-2020-000098-00 - Contestada
0018 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Asignació pressupòstaria Capítol I 2020 plantilla"".
Expediente: O-89POP-2020-000098-00 - Contestada
0019 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Disponibiltat de crédits d'economies de plaçes de treball vacants en cadascun dels noue primers mesos del 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000098-00 - Contestada
0020 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Funcionaris que han presentat instancia en 2020 per a acollirse a l'artícle 56 Bestretes de l'acord laboral"".
Expediente: O-89POP-2020-000098-00 - Contestada
0021 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Personal de baixa temporal a data 15 d'octubre de 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000098-00 - Contestada
0022 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Disponibilitat de crèdits de economies de IT"".
Expediente: O-89POP-2020-000098-00 - Contestada
0023 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Regularització d'abonament subfactors específics N i F""
Expediente: O-89POP-2020-000098-00 - Contestada
0024 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'places vacants incloses en processos selectius la incorporació dels quals està prevista l'any 2021"".
Expediente: O-89POP-2020-000098-00 - Contestada
0025 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Adscripcions en comissió de servici a prefectures"".
Expediente: O-89POP-2020-000098-00 - Contestada
0026 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Retribucions òrgans de govern 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000098-00 - Contestada
0027 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'assignació pressupostària Capítol I 2020 Contractacions laborals"".
Expediente: O-89POP-2020-000098-00 - Contestada
0028 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'principals dubtes manifestades pels empleats municipals en relació al GDP de la carrera professional"".
Expediente: O-89POP-2020-000098-00 - Contestada
0029 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'graus de desenvolupament professional de la carrera professional"".
Expediente: O-89POP-2020-000098-00 - Contestada
0030 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'complement de la Carrera Professional"".
Expediente: O-89POP-2020-000098-00 - Contestada
0031 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Previsió de futures jubilacions del personal al servei de l'Ajuntament al 2021"".
Expediente: O-89POP-2020-000098-00 - Contestada
0032 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Peticions de plaçes, incardinacions, adscripcions o transformacions de llocs per al capítol I del 2021 que han arribat al Servei de Personal fins a l'1 de octubre de 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000098-00 - Contestada
0033 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Oficina d'Estadística"".
Expediente: O-89POP-2020-000098-00 - Contestada
0034 - "Pregunta subscrita per la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'l'edifici de JCF"".
Expediente: O-89CIU-2020-000290-00 - Contestada
0035 - "Pregunta subscrita per el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Sancions i recaptació per incompliment de l'Ordenança municipal d'utilització de platges i zones adjacents"".
Expediente: O-89CIU-2020-000289-00 - Contestada
0036 - "Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'les tapes d'arquetes trencades de l'enllumenat públic"".
Expediente: O-89CIU-2020-000281-00 - Contestada
0037 - "Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Sancions i recaptació per incompliment de l'Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica"".
Expediente: O-89CIU-2020-000281-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'l'anul·lació de multes a l'empresa LIME
Expediente: O-89CIU-2020-000281-00 - Contestada
0039 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Sobre empleats municipals"".
Expediente: O-89CIU-2020-000288-00 - Contestada
0040 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Positius de Covid-19"".
Expediente: O-89CIU-2020-000288-00 - Contestada
0041 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Protocol teletreball"".
Expediente: O-89CIU-2020-000288-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-