2020-09-21 - València

null 2020-09-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
21-09-2020
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
21/09/2020 COMISSIÓ HISENDA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió extraordinaria de 21 de juliol de 2020
Aprovat
0002 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinaria de 27 de juliol de 2020
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0003 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Memoràndum d'enteniment entre la ciutat de Xi'an (capital de la provincia de Saanxi), República Popular Xina, i la ciutat de València, Comunitat Valenciana, Regne d'Espanya, per a l'agermanament entre ambdós ciutats.
Expediente: E-01909-2020-000039-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Aprovar la sol·licitud l'adhesió a la Xarxa Medcities
Expediente: E-01909-2020-000040-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Finalització règim de monopoli activitat majorista de pescateria i escorxador municipal en Mercavalencia
Expediente: E-02901-2020-000184-00 - Aprovat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada del Decret , del TSJ, pel qual es declara acabat el P. O. 3/212/2020 interposat per Marta Torrado de Castro i altres contra l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Prestació de Serveis en Centre Municipal per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual.
Expediente: E-00501-2020-000188-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada del Decret, del TSJ, que declara acabat el recurs P. O. 3/299/2020 interposat per EL CORTE INGLES S.A. contra l'aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de l'IBI, exercici 2020.
Expediente: E-00501-2020-000205-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, del Jutjat contenciós administratiu núm. 2, desestimatòria –amb imposició de costes a la recurrent- del recurs P. O. 494/2018 interposat per URBANAS COVAL S.L. contra resolució de l'adjudicació del PAI per al desenvolupament de la U.E. D del PEPRI de Benimamet a la recurrent, acordant confiscar la garantia definitiva prestada.
Expediente: E-00501-2020-000207-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÓRGANS
MOCIONS
0009 - Moció que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre rebaixes fiscals.
Expediente: O-89POP-2020-000080-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - "Moció que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Popular, sobre les ""Corregudes de Joies"".
Expediente: O-89POP-2020-000080-00 - Aprovat
0011 - Moció que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre pla especial de rescat per al sector de l'oci i espectacles.
Expediente: O-89POP-2020-000080-00 - Aprovada proposta alternativa
0012 - Moció que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre manteniment i carteleria del Mercat de Mossen Sorell.
Expediente: O-89POP-2020-000080-00 - Aprovada proposta alternativa
0013 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre posada en funcionament del pou de reg en la Fonteta de Sant Lluís.
Expediente: O-89POP-2020-000080-00 - Aprovat amb esmenes
0014 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre promoció i difusió de la clòchina valenciana.
Expediente: O-89CIU-2020-000261-00 - Aprovada proposta alternativa
0015 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre suport a l'hostaleria i oci nocturn.
Expediente: O-89CIU-2020-000261-00 - Rebutjat
0016 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre ajudes escoles infantils.
Expediente: O-89CIU-2020-000261-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0017 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre informació auditoria EMT València (PACF 2020).
Expediente: O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre execució pressupostària.
Expediente: O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el Fons Social Extraordinari.
Expediente: O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'impost de Bens Inmobles (IBI).
Expediente: O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la liquidació corresponent a l'IVA 2018.
Expediente: O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el Romanent Tresoreria.
Expediente: O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre Ingressos Pressupost 2021.
Expediente: O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Popular, sobre l'execució d'Inversions.
Expediente: O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'Execució Estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integrat (EDUSI) Cabanyal-Canyameral.
Expediente: O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
0026 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la campanya ""Turista per un dia"".
Expediente: O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
0027 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre les campanyes ""Turisme Segur"".
Expediente: O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre promoció turística.
Expediente: O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el Pla d'Estímul Turístic.
Expediente: O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre partides pressupostàries del Servici de Comerç i Abastiments.
Expediente: O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre partides pressupostàries del Servici de Cultura Festiva.
Expediente: O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre actuacions preventives de la Regidoria Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta davant del temor de l'arribada del virus del Nil Occidental a València.
Expediente: O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre mesures addicionals per a la prevenció i control del COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre el compliment de Resolució del Sindic de Greuges (Gabinet d'Alcaldia).
Expediente: O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
0035 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació obtinguda per districtes i barris sobre l'IBI.
Expediente: O-89CIU-2020-000246-00 - Contestada
0036 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació total obtinguda sobre l'IBI.
Expediente: O-89CIU-2020-000246-00 - Contestada
0037 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació total obtinguda de l'Impost sobre activitats econòmiques.
Expediente: O-89CIU-2020-000246-00 - Contestada
0038 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre l'Impost sobre el Valor Afegit.
Expediente: O-89CIU-2020-000246-00 - Contestada
0039 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre llicències urbanístiques.
Expediente: O-89CIU-2020-000246-00 - Contestada
0040 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la taxa per ocupació de la via publica.
Expediente: O-89CIU-2020-000246-00 - Contestada
0041 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les transferències corrents de l'administració.
Expediente: O-89CIU-2020-000246-00 - Contestada
0042 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre els ingressos corresponents a C. Educació finan. Escoles infantils
Expediente: O-89CIU-2020-000246-00 - Contestada
0043 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre els ingressos corresponents al conveni de col·legis municipals.
Expediente: O-89CIU-2020-000246-00 - Contestada
0044 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre CAIXA-DONATIU COVID-19.
Expediente: O-89CIU-2020-000246-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0044 - DESPATX EXTRAORDINARI
0045 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Desestimar al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'ordenança fiscal general.
Expediente: E-H4969-2020-000007-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Desestimar al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Expediente: E-H4969-2020-000008-00 - Aprovat
0047 - SERVICI ECONÓMIC-PRESSUPOSTARI.- 16a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit Pressupost 2020.
Expediente: E-05501-2020-000031-00 - Aprovat