2020-09-16 - València

null 2020-09-16

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
16-09-2020
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.-
0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 22 de juliol de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.-
SERVICI DE PERSONAL.-
0002 - Autorització de compatibilitat per a activitat pública de porfessor especialista de Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
Expediente: E-01101-2020-002699-00 - Aprovat
0003 - Autorització de compatibilitat per a activitat pública de porfessor especialista de Cicle Formatiu de Grau Superior.
Expediente: E-01101-2020-002720-00 - Aprovat
0004 - Autorització de compatibilitat per a activitat pública de porfessor especialista de Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
Expediente: E-01101-2020-002740-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0005 - "Moció subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre ""Millora del compliment de distància i prevenció en l'accés dels ciutadans als edificis municipals i alumnes als col·legis. Garantir la disponibilitat de material de protecció, desinfecció i detecció. Implantar mesures de conciliació familiar i detecció precoç al personal funcionari"".
Expediente: O-89POP-2020-000079-00 - Rebutjat
0006 - "Moció subscrita pel Sr. Francisco Javier Copoví Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Mascaretes transparents"".
Expediente: O-89CIU-2020-000253-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.-
0007 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Protocol d'actuació per a la realització de proves diagnòstiques del COVID-19"".
Expediente: O-89CIU-2020-000239-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""el repartiment de màscara tipus FFP2 a tot el personal dels serveis essencials i no essencials"".
Expediente: O-89CIU-2020-000239-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el personal contagiat o en quarantena de l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000239-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la implantació del teletreball"".
Expediente: O-89CIU-2020-000239-00 - Contestada
0011 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'un possible escenari d'estat d'alarma"".
Expediente: O-89CIU-2020-000239-00 - Contestada
0012 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Proves d'anticossos per a COVID-19"".
Expediente: O-89CIU-2020-000239-00 - Contestada
0013 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Mesures sanitàries en els controls d'accés a de la ciutadania"".
Expediente: O-89CIU-2020-000239-00 - Contestada
0014 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Serveis municipals atesos per cita prèvia"".
Expediente: O-89CIU-2020-000239-00 - Contestada
0015 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Sistemes d'aire condicionat en serveis i dependències municipals"".
Expediente: O-89CIU-2020-000239-00 - Contestada
0016 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'contractes de manteniment o reparació de edificis e instalacions municipals i COVID"".
Expediente: O-89POP-2020-000079-00 - Contestada
0017 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'contractes de neteja de edificis e instalacions municipals"".
Expediente: O-89POP-2020-000079-00 - Contestada
0018 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'contractes de seguretat en edificis e instalacions municipals i COVID"".
Expediente: O-89POP-2020-000079-00 - Contestada
0019 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Positius de Covid-19""
Expediente: O-89POP-2020-000079-00 - Contestada
0020 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Agents, oficials, inspectors i intendents de la policia local que tenen més de seixanta anys d'edat"".
Expediente: O-89POP-2020-000079-00 - Contestada
0021 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'plantilla ocupada referenciada en la Relació de Llocs de treball a 15 Setembre de 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000079-00 - Contestada
0022 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Relació de places vacants amb dotació econòmica en el capítol I del pressupost municipal 2020 a data 15 de setembre"".
Expediente: O-89POP-2020-000079-00 - Contestada
0023 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Plantilla municipal de mestres que presten funcions en els col·legis municipals"".
Expediente: O-89POP-2020-000079-00 - Contestada
0024 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Empleats públics que presta servei a les biblioteques municipals"".
Expediente: O-89POP-2020-000079-00 - Contestada
0025 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Relació nominal del personal directiu i prefectures que figuren en l'organigrama municipal del 5 d'Agost de 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000079-00 - Contestada
0026 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Personal subaltern de la plantilla municipal que presta funcions en col·legis municipals i públics de la nostra ciutat."".
Expediente: O-89POP-2020-000079-00 - Contestada
0027 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Presa de temperatura en els accessos dels edificis municipals"".
Expediente: O-89POP-2020-000079-00 - Contestada
0028 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Mesures de detecció precoç enfront de la pandèmia de COVID-19 realitzades amb la reincorporació del personal funcionari després del període vacacional""
Expediente: O-89POP-2020-000079-00 - Contestada
0029 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Acord en el marc de la taula general de negociació perquè els empleats municipals puguen atendre els seus fills menors no malalts però que hagen de guardar quarantena"".
Expediente: O-89POP-2020-000079-00 - Contestada
0030 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Personal funcionari que presta teletreball a data 15 de setembre del 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000079-00 - Contestada
0031 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Mesures suplementàries d'higienització i material de protecció, detecció i desinfecció posats a la disposició de l'alumnat de centres d'infantil i primària municipals i públics en els quals l'Ajuntament realitza les funcions de neteja i manteniment per a garantir la seua salut i seguretat"".
Expediente: O-89POP-2020-000079-00 - Contestada
0032 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Millora en l'aplicació de la distància i prevenció en l'accés dels ciutadans als edificis municipals i dels alumnes d'infantil i primària als seus centres escolars per a garantir la seua seguretat i salut"".
Expediente: O-89POP-2020-000079-00 - Contestada
0033 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Compliment dels compromisos d'implantar un sistema més eficaç en la tramitació electrònica i ampliació de recursos dels serveis de llicències, inclosos en l'acord marc per a la recuperació i reconstrucció de la Ciutat de València en el context del post COVID-19"".
Expediente: O-89POP-2020-000079-00 - Contestada
0034 - "Pregunta subscrita per el Sr.Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Control d'assistència amb cita prèvia"".
Expediente: O-89CIU-2020-000240-00 - Contestada
0035 - "Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el pagament de serveis extraordinaris pendents als efectius de la Policia Local i Bombers"".
Expediente: O-89CIU-2020-000240-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-