2020-04-22 - València

null 2020-04-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
22-04-2020
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 22 DE ABRIL DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.-
0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 19 de febrer de 2020.
Aprovat
0002 - Proposa la participació a distancia en la sessió de 22 d'abril de 2020 de la Comissió de Gestió de Recursos, AE
Expediente: E-56195-2020-000006-00 - Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.-
SERVICI DE PERSONAL.-
0003 - Concedir compatibilitat en execució de sentència per a ostentar la condició de membre en el Consell de la Ciutadania en l'ens de Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.
Expediente: E-01101-2018-003851-00 - Aprovat
0004 - Estimar la sol·licitut de compatibilitat per a l'avaluació de projectes de I+D+I
Expediente: E-01101-2020-001293-00 - Aprovat
0005 - Estimar la sol·licitut de compatibilitat per a tutoritzar tesis doctorals i projectes de fi de grau.
Expediente: E-01101-2020-001294-00 - Aprovat
0006 - Quedar assabentat de la tutorització de tesis doctorals i projectes de final de grau i màster.
Expediente: E-01101-2020-001295-00 - Quedar assabentat
0007 - Desestimar sol·licitud de compatibilitat per a activitat privada.
Expediente: E-01101-2020-001002-00 - Aprovat
SERVICI DE PATRIMONI.-
0008 - Proposa donar compte, a l' Ajuntament Ple, de l'acord aprovat per la Junta de Govern Local el dia 28 de febrer de 2020, relatiu a la rectificació anual de l'Inventari General de Béns i Drets Reals de la Corporació a data 31 de desembre de 2018 i la comprovació d'este a data 15 de juny de 2019.
Expediente: E-05303-2019-000001-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0009 - "Moció que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre 'Constitució d'una borsa de treball de tècnics en projectes europeus"".
Expediente: O-89POP-2020-000014-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - "Moció que presenta el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Pagar les primes per jubilació anticipada al personal funcionari com a máxim en el doble de temps en el qual l'Ajuntament realitza el periode mitjá de pagament a proveïdors"".
Expediente: O-89POP-2020-000032-00 - Aprovada proposta alternativa
0011 - "Moció que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Proposta d'aplicació inmediata de la Instrucció 1/2019, de 28 de febrer, de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReScon)"".
Expediente: O-89POP-2020-000032-00 - Rebutjat
0012 - "Moció que presenta el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Realització de test ràpids de coronavirus per als Empleats Públics Municipales e implantació immediata de mesures preventives i dotacionals que garantisquen la seua salut i seguretat en el àmbit del desenvolupament de les seues funcions"".
Expediente: O-89POP-2020-000036-00 - Aprovada proposta alternativa
0013 - "Moció que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Realització test coronavirus"".
Expediente: O-89CIU-2020-000105-00 - Aprovada proposta alternativa
0014 - "Moció que presenta el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre ""Reorganització i planificació de recursos humans, impulsant la major dotació de personal al servici de Llicències per a dinamitzar l'activitat econòmica, la reactivació i la recuperació socioeconòmica de la nostra ciutat quan mes prompte millor"".
Expediente: O-89POP-2020-000036-00 - Rebutjat
PREGUNTAS.-
0015 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Reajustament del cànon a serveis i activitats que es desenvolupen per concessió administrativa"".
Expediente: O-89POP-2020-000036-00 - Contestada
0016 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'llocs de treball i categoría del personal municipal que pot realitzar en la actualitat la prestació del servei a través del ""teletreball"".
Expediente: O-89POP-2020-000036-00 - Contestada
0017 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'llocs de treball i categoria del personal adscrit al Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació que poden realitzar en la actualitat la prestació del servei a través del teletreball"".
Expediente: O-89POP-2020-000036-00 - Contestada
0018 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'llocs i categoria del personal adscrit al Servici de Descentralització que tenen entre les seus funcions la tramitació de declaracions responsables d'obras o activitats i que pot realitzar en l'actualitat la prestació del servei a través del teletreball"".
Expediente: O-89POP-2020-000036-00 - Contestada
0019 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'llocs de treball i categoría del personal adscrit al Servici de Llicències d'Activitat que pot realitzar en l'actualitat la prestació del servei a través del teletreball"".
Expediente: O-89POP-2020-000036-00 - Contestada
0020 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Gestions realitzades per l'Ajuntament de València davant les autoritats sanitaries autonómiques i/o estatals al objecte de preservar la seguretat i salut dels seus empleats"".
Expediente: O-89POP-2020-000036-00 - Contestada
0021 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre sobre 'estalvi costos energètics i altres per l'Estat d'Alarma"".
Expediente: O-89POP-2020-000036-00 - Contestada
0022 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Procediments sancionadors"".
Expediente: O-89POP-2020-000036-00 - Contestada
0023 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Procediments de Contractació i de Selecció/nomenament de personal o provisió de llocs de treball"".
Expediente: O-89POP-2020-000036-00 - Contestada
0024 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'gestió de personal per a l'emissió de certificats digitals"".
Expediente: O-89POP-2020-000036-00 - Contestada
0025 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Col·lapse registre electrònic de la Seu Electrònica de l'Ajuntament"".
Expediente: O-89POP-2020-000036-00 - Contestada
0026 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Equips de protecció individual, màscares, guants i solucions hidroalcohóliques facilitats al personal dels serveis essencials"".
Expediente: O-89POP-2020-000036-00 - Contestada
0027 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Previsió de realització de test de diagnòstic de covid-19 al personal de protecció ciutadana, resta de serveis essencials i personal de serveis no essencials segón s'incorpora i treballadors de contractes que presten serveis essencials"".
Expediente: O-89POP-2020-000036-00 - Contestada
0028 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Reunions en el marc de la MGN, Comissió d'Igualtat i Comité de Seguretat i Salut realitzades desde el 13 de març amb les seccions sindicals, delegats de prenvenció i d'igualtat per a garantir la seguretat del personal municipal per la crisi sanitària COVID-19"".
Expediente: O-89POP-2020-000036-00 - Contestada
0029 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Necesitats de personal demanades pels serveis essencials i adscripcions d'atribucions temporals de funcions realtizades desde l'aprovació de la moció de mesures de redistritrució del treball de la JGL de 3 d'abril"" l
Expediente: O-89POP-2020-000036-00 - Contestada
0030 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Nomenament en comissió de servei de personal d'altres administracions en lloc de cap del Servei d'Educació"".
Expediente: O-89POP-2020-000036-00 - Contestada
0031 - "Pregunta subscrita per la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre 'TeleTreball"".
Expediente: O-89POP-2020-000036-00 - Contestada
0032 - "Pregunta subscrita per la Sra. Paula LLobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre 'Projecte Impulso VLCi"".
Expediente: O-89POP-2020-000032-00 - Contestada
0033 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Reunió bilateral Grup de Treball Transició Energètica"".
Expediente: O-89POP-2020-000032-00 - Contestada
0034 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Procediment Sancionador Teatre Societat Coral El Micalet"".
Expediente: O-89POP-2020-000032-00 - Contestada
0035 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Programa pilot i Reglament del Teletreball"".
Expediente: O-89POP-2020-000032-00 - Contestada
0036 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'apagades de llum i estat de les intalacions elèctriques en les pedanies o Pobles de València"".
Expediente: O-89POP-2020-000032-00 - Contestada
0037 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'pagaments sense contracte pel Servei de Gestió Integral Administrativa dels expedients sancionadors per infraccions de les normes reguladores del tràfic en les vies públiques urbanes i de la O.R.A."".
Expediente: O-89POP-2020-000032-00 - Contestada
0038 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Respostes de les comisiones dels mesos anteriors a la pregunta Plantilla ocupada referenciada en la RPT mes de gener de 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000032-00 - Contestada
0039 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Nomenament Cap de Servici en el Servici d'Educació"".
Expediente: O-89POP-2020-000032-00 - Contestada
0040 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Reunions celebrades de la comisió tècnica de la carrera professional"".
Expediente: O-89POP-2020-000032-00 - Contestada
0041 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Caps de secció, categoría tècnics administració general"".
Expediente: O-89POP-2020-000032-00 - Contestada
0042 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Relació de llocs de treball ocupats a dia de hui per interins e inclosos en les ofertes d'ocupació pública del 2016, 2017, 2018 y 2019""
Expediente: O-89POP-2020-000032-00 - Contestada
0043 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Servicis municipals pendents d'aprovar la seua carta de servicis"".
Expediente: O-89POP-2020-000032-00 - Contestada
0044 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'relació de plaçes vacants amb dotació econòmica en el Capítol I del Presupost Municipal de 2020 i que están en tràmit o está previst que siguen ocupades en els pròxims mesos"".
Expediente: O-89POP-2020-000032-00 - Contestada
0045 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Relació de vehícles propis i en renting d'acord amb les dades més actualitzades del patrimoni municipal"".
Expediente: O-89POP-2020-000032-00 - Contestada
0046 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Necesitats de personal del titular de l'Àrea de Protecció Ciutadana""
Expediente: O-89POP-2020-000032-00 - Contestada
0047 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Creació o separació del Servici d'Activitats"".
Expediente: O-89POP-2020-000032-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-