2020-03-23 - València

null 2020-03-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
23-03-2020
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
23/03/2020 COMISSIÓ HISENDA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Autoritzar la participació a distància en la sessió de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General, Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació
Expediente: E-00400-2020-000005-00 - Aprovat
0002 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió de 24 de febrer del 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, del Jutjat contenciós administratiu núm. 9, desestimatòria del recurs P. O. 83/2017 interposat per PALBOX HÒLDINGS S.L. contra inadmissió sol·licitud descatalogació de l'immoble situat en Av. Vicente Blasco Ibáñez 16; tenint en compte que el TSJ ha desestimat l'apel·lació, amb imposició de costes en totes dues instàncies al recurrent.
Expediente: E-00501-2020-000084-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, del TSJ, desestimatòria del recurs P. O. 1/162/2017 interposat per HOTEL ALAMEDA VALENCIA S.L.U. contra Acord Comissió Territorial d'Urbanisme que va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla General de València sobre ampliació de la parcel·la del col·legi públic Primer Marqués del Túria.
Expediente: E-00501-2020-000086-00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI ECONOMICO-PRESSUPOSTARI. 2a Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2020
Expediente: E-05501-2020-000007-00 - Aprovat
0006 - SERVICI ECONOMICO-PRESSUPOSTARI. 2a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits Pressupost 2020.
Expediente: E-05501-2020-000008-00 - Aprovat
0007 - SERVICI ECONOMICO-PRESSUPOSTARI. 3a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits Pressupost 2020 (Suspensió falles COVID-19)
Expediente: E-05501-2020-000010-00 - Aprovat
0008 - INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL. Donar compte de l'informe anual de l'Interventor General Municipal, de la Resolució adoptada per l'Alcalde President de la Corporació, contrària als inconvenients formulats, informes d'omissió del tràmit de fiscalització prèvia, i resum de les principals anomalies en matèria d'ingressos, durant l'exercici 2019
Expediente: E-00407-2020-000004-00 - Quedar assabentat
0009 - INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL. Donar compte de l'informe de l'Interventor General municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de gasto, per la liquidació dels pressupostos consolidats de 2019
Expediente: E-00407-2020-000005-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0010 - Moció que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el Patronat de la Fundació Visit Valencia
Expediente: O-89POP-2020-000031-00 - Rebutjat
0011 - Moció que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el Pla Especial de Promoció ciutat de València
Expediente: O-89POP-2020-000031-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0012 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la liquidació del pressupost de gastos 2019
Expediente: O-89POP-2020-000031-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre destinació del superàvit 2019
Expediente: O-89POP-2020-000031-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre procediment d'endeudament
Expediente: O-89POP-2020-000031-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el Plà d'Ajust
Expediente: O-89POP-2020-000031-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Popular, sobre recurs de reposició Conveni Alcaldia Societat Coral El Micalet
Expediente: O-89POP-2020-000031-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'impacte de les mesures de mobilitat al turisme
Expediente: O-89POP-2020-000031-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'impacte del coronavirus al sector turístic de la ciutat
Expediente: O-89POP-2020-000031-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el WEBIT Festival 2020
Expediente: O-89POP-2020-000031-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el South Summit
Expediente: O-89POP-2020-000031-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre mitjans acreditats en les ""mascletaes 2020""
Expediente: O-89POP-2020-000031-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre el projecte de transvasament d'aigua del nivell freàtic de grans obres als camps de cultiu
Expediente: O-89POP-2020-000031-00 -
0023 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre la instal·lació d'un mercat d'agroalimentació en la Pedania de Castellar-Oliveral
Expediente: O-89POP-2020-000031-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la gestió de manera indirecta o a través de convenis d'alguns servicis públics
Expediente: O-89CIU-2020-000078-00 - Contestada
0024 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0025 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Donar compte de la Resolució GG 172, de 17 de març del 2020, de suspensió del servici d'estacionament regulat (ORA)
Expediente: E-00400-2020-000005-00 - Quedar assabentat
0026 - "OF. GTE-AE. Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança reguladora de les Taxes pels ensenyaments oficials impartits al Conservatori Municipal de Música ""José Iturbi"".
Expediente: E-H4969-2020-000005-00 - Aprovat
0027 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència dictada pel Jutjat del Contenciós- Administratiu núm. 8, parcialment estimatòria del recurs P.A. 421/2019, interposat contra acord del Ple que va denegar la declaració de compatibilitat per a exercir el càrrec de membre del Consell de la Ciutadania de l'ens Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació
Expediente: E-00501-2020-000090-00 - Quedar assabentat
0028 - SERVICI ECONÓMICO-PRESSUPOSTARI. 5ª Modif. Cdts. Extr. i Supl. Cdts. PPT. 2020 COVID-19
Expediente: E-05501-2020-000012-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS. Exempció pagament de taxes de mercats a persones venedores en mercats extraordinaris
Expediente: E-02901-2020-000486-00 - Aprovat
0030 - SERVICI ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI. 4a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits pressupost 2020
Expediente: E-05501-2020-000011-00 - Aprovat