2020-01-27 - València

null 2020-01-27

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
27-01-2020
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
27/01/2020 COMISSIÓ D'HISENDA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió de 16 de desembre del 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el Pla d'Inversions en la Xarxa de Distribució d'Aigua Potable per a l'exercici 2020; i quedar assabentat de l'acord de l'Assemblea de l'EMSHI relatiu a l'aprovació del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores per al període 2020 - 2024.
Expediente: E-02701-2019-000363-00 - Aprovat
0003 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa desestimar recurs de reposició interposat pel Grup municipal Ciutadans contra votació en sessió plenària de 14 de novembre.
Expediente: E-00606-2019-000024-00 - Aprovat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, del TSJ, desestimatòria –amb imposició de costes als recurrents- del recurs P. O. 1/155/2017 interposat per IMMOBILIÀRIA PROMOCIONES JUAN VALERO YAGÜE S.L. contra aprovació de l'Estudi de Detall del PRI Quatre Carreres, Av. Germans Maristes i Carrer General Urrutia.
Expediente: E-00501-2020-000023-00 - Quedar assabentat
0005 - INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL. Donar compte dels informes anuals d'Intervenció General de les actuacions de control financer permanent en matèria de gastos i auditories, exercici 2018, elaborats amb posterioritat al Ple de setembre del 2019.
Expediente: E-00407-2019-000021-00 - Quedar assabentat
MOCIONS
0006 - "Moció subscrita per la portaveu Sra. María José Catalá Verdet i la regidora Sra. Paula María Lloret Vilarrasa, en nom seu i en el del Grup Municipal Popular, sobre publicació en el ""Portal de Transparència"".
Expediente: O-89POP-2020-000006-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - Moció subscrita per la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, en el seu nom i en el del Grup Municipal Popular, sobre la possibilitat d'acostar l'oferta turística de la ciutat als qui ens visiten mitjançant la instal·lació de suports informatius, atractius visualment, en punts estratègics d'entrada a València –aeroport, estacions de tren i zona d'arribada de creuers- així com altres enclavaments de major interés turístic.
Expediente: O-89POP-2020-000006-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0008 - Preguntes subscrites per la Sra. Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre subvencions nominatives.
Expediente: O-89POP-2020-000006-00 - Contestada
0009 - Preguntes subscrites per la Sra. Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre subvenció otorgada a la Institució Econòmica i Empresarial Ignasi Villalonga.
Expediente: O-89POP-2020-000006-00 - Contestada
0010 - Preguntes suscrites per la Sra. Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre subvenció otorgada a la Fundació Francesc d'Eiximenis.
Expediente: O-89POP-2020-000006-00 - Contestada
0011 - Preguntes subscrites per la Sra. Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre subvenció otorgada a Ca Revolta.
Expediente: O-89POP-2020-000006-00 - Contestada
0012 - Preguntes subscrites per la Sra. Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el Plà Normatiu 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000006-00 - Contestada
0013 - Preguntes subscrites per la Sra. Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre les inspeccions de vivendes d'us turístic.
Expediente: O-89POP-2020-000006-00 - Contestada
0014 - Preguntes subscrites per la Sra. Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre fondos EDUSI.
Expediente: O-89POP-2020-000006-00 - Contestada
0015 - Preguntes subscrites per la Sra. Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre formació professional per a persones desocupades.
Expediente: O-89POP-2020-000006-00 - Contestada
0016 - Preguntes subscrites pel Sr. Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre el mercat de Nadal.
Expediente: O-89POP-2020-000006-00 - Contestada
0017 - Preguntes subscrites pel Sr. Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre la contractació de INTRAFIC.
Expediente: O-89POP-2020-000006-00 - Contestada
0018 - "Preguntes subscrites pel Sr. Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre contracte amb la Fundació Entretantos pel 'Acompanyament per la Dinamització Local Agroecològica del teixit Agrari de València"".
Expediente: O-89POP-2020-000006-00 - Contestada
0019 - Preguntes subscrites pel Sr. Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre informació i característiques del projecte de punt d'aigua en pedanies nord.
Expediente: O-89POP-2020-000006-00 - Contestada
0020 - Preguntes subscrites pel Sr. Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre la xarxa municipal d'infraestructres agraries.
Expediente: O-89POP-2020-000006-00 - Contestada
0021 - Preguntes subcrites pel Sr. Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre sistema de gestió econòmic financer.
Expediente: O-89CIU-2020-000013-00 - Contestada
0022 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0023 - TRESORER. Informe 4t trimestre 2019 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2020-000002-00 - Quedar assabentat
0024 - SERVICI ECONOMICO-PRESSUPOSTARI. Donar compte de la relació de subconceptes de crèdit zero creats en el 4t trimestre de 2019.
Expediente: E-05501-2019-000029-00 - Quedar assabentat