2019-12-16 - València

null 2019-12-16

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
16-12-2019
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
16/12/2019 COMISSIÓ D'HISENDA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 11 de novembre de 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTÀMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa aprovar el Pla Normatiu Municipal de l'Ajuntament de València per a l'any 2020.
Expediente: E-00401-2019-000130-00 - Aprovat
0003 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Proposa donar compte de l'Informe d'Intervenció General relatiu a la justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals, a càrrec del Pressupost Municipal 2019, fins el 14 de juny de 2019, final del mandat 2015-2019.
Expediente: E-00407-2019-000015-00 - Aprovat
0004 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Proposa donar compte del Pla Anual de Control Financer (PACF) 2020 y actualització del Model de Control Intern de la Intervenció General de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00407-2019-000024-00 - Aprovat
0005 - OAM PARCS I JARDINS SINGULARS I ESCOLA MUNICIPAL DE JARDINERIA I PAISATGE. Proposa aprovar la 2n modificació de crèdic aplicació del superàvit.
Expediente: E-70010-2019-000076-00 - Aprovat
0006 - SERVICI MOVILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar tarifes EMT 2020.
Expediente: E-01801-2019-004423-00 - Aprovat
0007 - SERVICI GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Propone desestimar al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'ordenança de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-H4969-2019-000004-00 - Aprovat
0008 - SERVICI GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa desestimar les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.
Expediente: E-H4969-2019-000006-00 - Aprovat
0009 - SERVICI GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa desestimar les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació de l'ordenança fiscal general.
Expediente: E-H4969-2019-000003-00 - Aprovat
0010 - SERVICI GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa desestimar les alegacions presentades i aprovar definitivament la modificació de l'ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-H4969-2019-000016-00 - Aprovat
0011 - SERVICI GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar definitivament l'ordenança reguladora de les taxes per la prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques.
Expediente: E-H4969-2019-000008-00 - Aprovat
0012 - SERVICI GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa desestimar les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació de l'ordenança reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Expediente: E-H4969-2019-000005-00 - Aprovat
0013 - SERVICI GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar definitivament la imposició de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per vehicles de mobilitat personal i altres vehicles, així com l'ordenança fiscal corresponent.
Expediente: E-H4969-2019-000018-00 - Aprovat
0014 - SERVICI GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar definitivament la imposició de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis, així com de l'ordenança fiscal corresponent.
Expediente: E-H4969-2019-000002-00 - Aprovat
0015 - SERVICI GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa desestimar les alegacions presentades i aprovar definitivament l'ordenança reguladora de la taxa per prestació de servicis en centro residencial municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual.
Expediente: E-H4969-2019-000017-00 - Aprovat
0016 - SERVICI GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa desestimar les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació de l'ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
Expediente: E-H4969-2019-000010-00 - Aprovat
0017 - SERVICI GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa desestimar les al·legacions presentades i aprovar definitivament l'ordenança reguladora de la taxa per per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Expediente: E-H4969-2019-000007-00 - Aprovat
0018 - SERVICI ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 8na. relació d'expedients de reconeixements de crèdits i obligacions 2019.
Expediente: E-05501-2019-000033-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÓRGANS
MOCIONS
0019 - "Moció que presenta la portaveu María José Catalá i la regidor Paula Llobet Vilarrasa, en el seu nom i en el del Grup Municipal Popular sobre 'Aprovació d'un Pla Estratègic d'avaluació de les polítiques públiques de despesa.""
Expediente: O-89POP-2019-000089-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0020 - "Pregunta subscrita pel Sr. Giner Grima del Grup Ciutadans, sobre la ""Setmana de les Normes Verdes"".
Expediente: O-89CIU-2019-000208-00 - Contestada
0021 - "Pregunta subscrita per la Sra. Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre ""Pressupost Gastos Turisme 2020"".
Expediente: O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
0022 - "Pregunta subscrita pel Sr. Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre ""Missions VLC 2030"".
Expediente: O-89CIU-2019-000208-00 - Contestada
0023 - "Pregunta subscrita per la Sra. Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre ""Pressupost 2020 Ocupació i Formació"".
Expediente: O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
0024 - "Pregunta subscrita per la Sra. Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre ""Pressupost Delegació Cooperació al Desarrollo i Migració"".
Expediente: O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
0025 - "Pregunta subscrita per la Sra. Llobet Vilarrasa del Grup Popular, sobre ""Fons EDUSI"".
Expediente: O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
0026 - "Pregunta subscrita pel Sr. Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre ""Mercat extraordinari i festiu"".
Expediente: O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
0027 - "Pregunta subscrita pel Sr. Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre ""Mercat Rojas Clemente"".
Expediente: O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
0028 - "Pregunta subscrita pel Sr. Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre ""Llocs de venda en els Mercats municipals"".
Expediente: O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
0029 - "Pregunta subscrita pel Sr. Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre ""Llocs en mercarts extraordinaris i festius"".
Expediente: O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
0030 - "Pregunta subscrita pel Sr. Giner Grima, del Grupo Ciutadans, sobre ""Contractes amb empreses"".
Expediente: O-89CIU-2019-000217-00 - Contestada
0031 - "Pregunta subscrita pel Sr. Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre ""Mercat San Pedro Nolaso"".
Expediente: O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
0032 - "Pregunta subscrita pel Sr. Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre ""Propaganda informativa del partit polític Compromís en el perfil de FACEBOOK institucional del Consell Agrari Municipal de València"".
Expediente: O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
0033 - "Pregunta subscrita pel Sr. Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre ""Continguts del curs sobre propostes per a la dinaminització de l'Agroecologia"".
Expediente: O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
0034 - "Pregunta subscrita per la Sra. Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre ""Pressupost EMT"".
Expediente: O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
0035 - "Pregunta subscrita pel Sr. Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre ""Estat actual pou de reg per a ús agrícola"".
Expediente: O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
0036 - "Pregunta subscrita per la Sra. Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre ""Pressupost d'Inversions 2020"".
Expediente: O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
0037 - "Pregunta subscrita per la Sra. Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre ""Inversions territorialitzades"".
Expediente: O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
0038 - "Pregunta subscrita per la Sra. Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre ""Oficina d'Inversions"".
Expediente: O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
0039 - "Pregunta subscrita pel Sr. Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre ""Informació sobre la resolució de l'Agencia Valenciana Antifrau sobre irregularitats en la contratació dels programes 'dissabte al mercat' contratats per MERCAVALENCIA en 2017.""
Expediente: O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
0039 - PRECS I PREGUNTES
0040 - SERVICI ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI. Proposa Aprovar amb caràcter definitiu el Pressupost General Municipal, les Bases d'Execució del Pressupost, els seus Annexos i la Plantilla de Personal 2020.
Expediente: E-05501-2019-000031-00 - Aprovat