2019-12-11 - València

null 2019-12-11

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
11-12-2019
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 11 DE DICIEMBRE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.-
0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 6 de novembre de 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.-
COORDINACIÓ GENERAL TÈCNICA D'INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I GESTIÓ DE PERSONES.-
0002 - Aprovar inicialment la modificació del Reglament d'Avaluació de l'Acompliment i del Rendiment i la Carrera professional Horitzontal del personal empleat públic de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00207-2016-000024-00 - Aprovat
SERVICI DE PERSONAL.-
0003 - Autorització de compatibilitat per a exercici segona activitat pública com a professor associat Universitat de València.
Expediente: E-01101-2019-004287-00 - Aprovat
0004 - Autorització de compatibilitat pública com a professor associat en el departament de Dret Administratiu de la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2019-004660-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÓRGANS.-
MOCIÓNS.-
0005 - "Moció subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Propuesta de modificación del Plan-Programa de Armonización y Homologación de entidades del Sector Público Local del Ayuntamiento de Valencia"".
Expediente: O-89POP-2019-000087-00 - Retirat
PREGUNTES.-
0006 - "Pregunta subscrita per la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre 'Estrategia Smart City""
Expediente: O-89POP-2019-000087-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Sancions per Ordenança que regula la ubicació de taules/cadires en la vía pública"".
Expediente: O-89POP-2019-000087-00 - Contestada
0008 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Sancions per infraccions en parcs i jardins
Expediente: O-89POP-2019-000087-00 - Contestada
0009 - "Pregunta suscrita por la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grupo Municipal Popular, sobre 'Anulació de sancions"".
Expediente: O-89POP-2019-000087-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Sanciones por infracciones relativas a la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas en vía pública, así como a la ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público municipal en cuanto a acciones en aquellos ámbitos (espectáculos y actidades lúdicas recreativas)""
Expediente: O-89POP-2019-000087-00 - Contestada
0011 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Ejecució Pressupost 2019"".
Expediente: O-89POP-2019-000087-00 - Contestada
0012 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Convocatoria de consolidació d'ocupació"".
Expediente: O-89POP-2019-000087-00 - Contestada
0013 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Profesors-formadors del plan de formació municipal 2019 que no son funcionaris de l'Ajuntament de Valencia""
Expediente: O-89POP-2019-000087-00 - Contestada
0014 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Taxa d'ocuapció per a l'oferta d'ocupació pública 2019 i previsió de la taxa d'ocupació per a l'oferta d'ocupació pública 2020""
Expediente: O-89POP-2019-000087-00 - Contestada
0015 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Agents de Policia Local Interins"".
Expediente: O-89POP-2019-000087-00 - Contestada
0016 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Nomenament en comissió de servei de personal funcionari d'altres administracions"".
Expediente: O-89POP-2019-000087-00 - Contestada
0017 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Disposició addicional tercera de l'acord laboral per al personal funcionari al servei de l'Ajuntament de València anys, per als anys 2016-2019"".
Expediente: O-89POP-2019-000087-00 - Contestada
0018 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Disposició addicional segona de l'acord laboral per al personal funcionari al servei de l'Ajuntament de València anys, per als anys 2016-2019"".
Expediente: O-89POP-2019-000087-00 - Contestada
0019 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Inici de negociacions o deliberacions del nou conveni sobre la base de l'article 3 de l'acord laboral per al personal funcionari al servei de l'Ajuntament de València anys, per als anys 2016-2019"".
Expediente: O-89POP-2019-000087-00 - Contestada
0020 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Cursos de formació personal funcionari""
Expediente: O-89POP-2019-000087-00 - Contestada
0021 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Acord laboral per al personal funcionari al servici de l'Ajuntament de valencia, per als anys 2016-2019""
Expediente: O-89POP-2019-000087-00 - Contestada
0022 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'despeses Capítul 1 del 2019 pendents d'abonar en l'any 2020"".
Expediente: O-89POP-2019-000087-00 - Contestada
0023 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Execució Pressupost del capítol II i capítol VI de Servei d'Arquitectura i Serveis Centrals Tècnics"".
Expediente: O-89POP-2019-000087-00 - Contestada
0024 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Proveedors fins a 15.000 € a l'any 2019"".
Expediente: O-89POP-2019-000087-00 - Contestada
0025 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""Pressupostos 2020""
Expediente: O-89POP-2019-000087-00 - Contestada
0025 - PRECS I PREGUNTES.-
DESPATX EXTRAORDINARI.-
0026 - Autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial en el Departament de Treball Social de la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2019-002356-00 - Aprovat