2019-11-11 - València

null 2019-11-11

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
11-11-2019
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
11/11/2019 COMISSIÓ D'HISENDA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 28 d'octubre de 2019
Aprovat
ESTUDI I DICTÀMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa aprovar la reducció de les atribucions assignades a la Comissió Informativa de participació, drets, innovació democràtica protecció ciutadana, i la conseqüent ampliació de les assignades a la Comissió Informativa d'hisenda, coordinació jurídica, inspecció general, desenvolupament innovador dels sectors econòmics i ocupació.
Expediente: E-00401-2019-000135-00 - Aprovat
0003 - OAM FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL. Proposa aprovar la Quinta modificació de crèdits per incorporació de romanent líquid de tresoreria per a gastos generals de l'exercici 2018.
Expediente: E-70002-2019-000405-00 - Aprovat
0004 - SERVICI GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per estacionament de vehicles en la via pública.
Expediente: E-H4969-2019-000020-00 - Aprovat
0005 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILIDAD I PRESSUPOSTOS. Proposa aprovar el marc pressupostari 2020-2022, límit de despesa i fons de contingència
Expediente: E-04302-2019-000012-00 - Aprovat
0006 - SERVICI ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI. Propone aprovar inicialment el pressupost general y consolidat de la Corporació per a l'exercici 2020
Expediente: E-05501-2019-000031-00 - Aprovat
0007 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Proposa donar compte de l'informe de l'Interventor General Municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera y regla de despesa pels pressupostos inicials de 2020 de l'Ajuntament de València, organismes, ens i empresses depenents municipals
Expediente: E-00407-2019-000023-00 - Quedar assabentat
0008 - SERVICI ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 7na. relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crédits i obligacions 2019.
Expediente: E-05501-2019-000032-00 - Aprovat
PREGUNTES
0009 - "Preguntes que formula la regidora Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Municipal Popular, sobre ""Ingressos propis pressupost municipal""
Expediente: O-89POP-2019-000080-00 - Contestada
0010 - "Preguntes que formula la regidora Sra. Maria José Catalá Verdet, del Grup Municipal Popular, sobre ""Ingressos previstos para el 2020""
Expediente: O-89POP-2019-000080-00 - Contestada
0011 - "Pregunta que formula la regidora Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Municipal Popular, sobre ""Despeses capítol I en el pressupost municipal""
Expediente: O-89POP-2019-000080-00 - Contestada
0012 - "Pregunta que formula la regidora Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Municipal Popular, sobre ""Entregues a compte""
Expediente: O-89POP-2019-000080-00 - Contestada
0013 - "Preguntes que formula la concejala Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre ""Vivendes d'us turístic""
Expediente: O-89POP-2019-000080-00 - Contestada
0014 - "Preguntas que formula la regidora Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre ""Fondos EDUSI""
Expediente: O-89POP-2019-000080-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que formula la regidora Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, soobre ""Oficines Fundació Valencia Activa del Pacte per l'Ocupació""
Expediente: O-89POP-2019-000080-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES