2019-09-23 - València

null 2019-09-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
23-09-2019
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ ORDINÀRIA 2019-09-23

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions de dates 25 i 30 de juliol de 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - COMISSIÓ D'HISENDA. Proposta de modificació de l'hora de celebració de les sessions ordinàries d'esta Comissió
Expediente: O-56191-2019-000001-00 - Retirat
0003 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de l'acord de Junta de Govern Local de data 6 de setembre de 2019, sobre designació de vocals en el Consell d'Administració del Palau de Congressos.
Expediente: E-00401-2019-000111-00 - Quedar assabentat
0004 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Donar compte de l'informe de l'Interventor General sobre compliment del principi d'estabilitat pressupostària per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València, que no formen part del Sector Administracions Publiques, corresponent a l'exercici 2018.
Expediente: E-00407-2019-000020-00 - Quedar assabentat
0005 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Donar compte dels informes anuals d'Intervenció General de les actuacions de control en matèria d'ingressos, de control financer permanent en matèria de despeses i auditories, de l'exercici 2018.
Expediente: E-00407-2019-000021-00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI. Quedar assabentat de l'informe del servei Econòmic-Pressupostari relatiu a la relació de conceptes econòmics d'ingressos i despeses creades en el segon trimestre de 2019 de crèdit cero.
Expediente: E-05501-2019-000011-00 - Quedar assabentat
0007 - SERVICI ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 6na Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2019.
Expediente: E-05501-2019-000026-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa l'a aprovació provisional de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis i de l'Ordenança fiscal corresponent.
Expediente: E-H4969-2019-000002-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa l'aprovació provisional de l'imposició de la taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local per vehicles de mobilitat personal i altres vehicles.
Expediente: E-H4969-2019-000018-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ENÓMIQUES. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
Expediente: E-H4969-2019-000010-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de servicis en centre residencial municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual.
Expediente: E-H4969-2019-000017-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÓMIQUES. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques.
Expediente: E-H4969-2019-000008-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, intal·lacions i obres.
Expediente: E-H4969-2019-000016-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.
Expediente: E-H4969-2019-000006-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Expediente: E-H4969-2019-000005-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenanza fiscal general.
Expediente: E-H4969-2019-000003-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa l'aprovació provisonal de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per copuació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Expediente: E-H4969-2019-000007-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÓMIQUES. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenanza reguladora de l'impost sobre béns inmobles.
Expediente: E-H4969-2019-000004-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0019 - "Moció subscrita pel regidor Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular sobre ""Suport al recurs sobre la pròrroga del conveni d'autogestió""
Expediente: O-89POP-2019-000059-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0020 - "Preguntes que formula el regidor Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Inversions de clavegueram i sanejament""
Expediente: O-89CIU-2019-000131-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que formula el regidor Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""El contracte per a la gestió del sanejament""
Expediente: O-89CIU-2019-000131-00 - Contestada
0022 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre Encàrrecs directes a contractes de la Delegació d'Innovació i Gestió del Coneixement""
Expediente: O-89CIU-2019-000132-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que formula la regidora Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre ""Ajudes IDAE""
Expediente: O-89POP-2019-000059-00 - Contestada
0024 - "Preguntes que formula la regidora Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre ""Estat del projecte la Harinera""
Expediente: O-89POP-2019-000059-00 - Contestada
0025 - "Preguntes que formula el regidor Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""L'aplicació pressupostària IK740 43200 47910""
Expediente: O-89CIU-2019-000132-00 - Contestada
0026 - "Preguntes que formula la regidora Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre ""Projecte europeo innovador Activage""
Expediente: O-89POP-2019-000059-00 - Contestada
0027 - "Preguntes que formula la regidora Paula María Llobet Vilarrasa., del Grup Municipal Popular, sobre ""Red Innpulso""
Expediente: O-89POP-2019-000059-00 - Contestada
0028 - "Preguntes que formula el regidor Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Banc de terres de València""
Expediente: O-89POP-2019-000059-00 - Contestada
0029 - "Preguntes que formula la regidora Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre ""Línies generals del Pressupost de l'Ajuntament per a 2020""
Expediente: O-89POP-2019-000059-00 - Contestada
0030 - "Preguntes que formula la regidora Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre ""Recaptació pel rebut de l'aigua""
Expediente: O-89POP-2019-000059-00 - Contestada
0031 - "Preguntes que formula la regidora Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre ""Lliuraments a compte""
Expediente: O-89POP-2019-000059-00 - Contestada
0032 - "Preguntes que formula la regidora Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre ""Revisió cadastral""
Expediente: O-89POP-2019-000059-00 - Contestada
0033 - "Preguntes que formula la regidora Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre ""Oferta hotelera""
Expediente: O-89POP-2019-000059-00 - Contestada
0034 - "Preguntes que formula el regidor Fernando Giner Grima, del Grupo Municipal Ciutadans, sobre ""La concessió de subvencions 2019 per a la dinamització del turisme en el sector hostaler, promovent una oferta innovadora i de qualitat en el districte de Ciutat Vella o del barri de Pla del Remei""
Expediente: O-89CIU-2019-000132-00 - Contestada
0035 - "Preguntes que formula la regidora Paula Maria Llobet Vilarrasa, del Grupo Municipal Popular, sobre ""Subvenció programa 'la dipu et beca'""
Expediente: O-89POP-2019-000059-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0036 - "Prec ""in voce"" presentat per la Sra. Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre els assumptes relatius a Innovació i Gestió del Coneixement.
Quedar assabentat