2019-04-18 - València

null 2019-04-18

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU

Data:
18-04-2019
Hora:
11:30
Òrgan:
C4GOV
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 18 DE ABRIL DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.-
0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 21 de març de 2019.
Aprovat
SERVICI DE PERSONAL.-
0002 - Autorització de compatibilitat per a l'exercici de l'activitat de professora universitària a temps parcial.
Expediente: E-01101-2019-000264-00 - Aprovat
0003 - Concedir compatibilitat per a l'exercici d'activitat marginal privada.
Expediente: E-01101-2018-000949-00 - Aprovat
0004 - Proposa aprovar la Modificació de Plantilla 2019
Expediente: E-01101-2019-001956-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
0005 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, 'sobre els efectius de bombers durant els últims quatre anys"".
Expediente: O-89CIU-2019-000086-00 - Contestada
0006 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, 'sobre les mesures de prevenció d'incendis al Parc Natural del Saler"".
Expediente: O-89CIU-2019-000086-00 -
0007 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, ""sobre el funcionament dels sistemes automàtics de extinció d'incendis al Parc Natural de El Saler"".
Expediente: O-89CIU-2019-000086-00 -
0008 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, 'sobre el nombre de dispositius automàtics d'extinció d'incendis que es troben instal·lats al Parc Natural de El Saler"".
Expediente: O-89CIU-2019-000086-00 -
0009 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, 'sobre les mesures de prevenció d'incendis a adoptar durant la campanya per a aquest estiu al Parc Natural de El Saler"".
Expediente: O-89CIU-2019-000086-00 -
0010 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, 'sobre el manteniment dels sistemes automàtics d'extinció d'incendis instal·lats al Parc Natural de El Saler"".
Expediente: O-89CIU-2019-000086-00 -
0011 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, 'sobre les càmeres infraroges instal·lades pera a detectar possibles focus d'incendi al Parc Natural de El Saler""
Expediente: O-89CIU-2019-000086-00 -
0012 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, 'sobre el manteniment realitzat a les càmeres infraroges instal·lades en El Saler"".
Expediente: O-89CIU-2019-000086-00 -
0013 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Plantilla ocupada referenciada en la RPT a 15 d'abril de 2019"".
Expediente: O-89POP-2019-000046-00 - Contestada
0014 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Plantilles ocupades referenciades en la RPT anual i costos nòmines mesos de febrer i març 2019"".
Expediente: O-89POP-2019-000046-00 - Contestada
0015 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Servicis extraordinaris realitzats en els servicis de Policia Local i Bombers des de l'1 de Gener al 15 d'Abril de 2019."".
Expediente: O-89POP-2019-000046-00 - Contestada
0016 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Artícle 127 de l'acord laboral"".
Expediente: O-89POP-2019-000046-00 - Contestada
0017 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Disposició addicional tercera de l'acord laboral"".
Expediente: O-89POP-2019-000046-00 - Contestada
0018 - Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Processos selectius d'accés a la funció pública per a adquirir la condició de funcionaris de carrera a través del torn d'estabilització que s'han desenrotllat des del 13 de juny de 2015 i fins al 15 d'abril de 20192
Expediente: O-89POP-2019-000046-00 - Contestada
0019 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Processos selectius d'accés a la funció pública per a adquirir la condició de funcionaris de carrera a través del torn de promoció interna que s'han desenrotllat des del 13 de juny de 2015 i fins al 15 d'abril de 2019""
Expediente: O-89POP-2019-000046-00 - Contestada
0020 - Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Processos selectius d'accés a la funció pública per a adquirir la condició de funcionaris de carrera a través de consolidació que s'han desenrotllat des del 13 de juny de 2015 i fins al 15 d'abril de 2019
Expediente: O-89POP-2019-000046-00 - Contestada
0021 - Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Processos selectius d'accés a la funció pública per a adquirir la condició de funcionaris de carrera a través del torn lliure i mobilitat que s'han desenrotllat des del 13 de juny de 2015 i fins al 15 d'abril de 2019
Expediente: O-89POP-2019-000046-00 - Contestada
0022 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Despeses de personal primer trimestre 2019"".
Expediente: O-89POP-2019-000046-00 - Contestada
0023 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Abonament subvencions sanitàries"".
Expediente: O-89POP-2019-000046-00 - Contestada
0024 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Primes per a la jubilació anticipada"".
Expediente: O-89POP-2019-000046-00 - Contestada
0025 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Relació de places vacants de la plantilla orgànica"".
Expediente: O-89POP-2019-000046-00 - Contestada
0026 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Jubilacions i baixes definitives del personal al servici de l'Ajuntament"".
Expediente: O-89POP-2019-000046-00 - Contestada
SECRETARIA.-
0027 - Proposa acordar la no celebració de la pròxima sessiò ordinària d'aquesta Comissió, de conformitat amb l'Acord del Ple de data 28 de març de 2019.
Quedar assabentat
PRECS I PREGUNTES.-
SECRETARIA.-
0028 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la present sessió.
Aprovat
DESPATX EXTRAORDINARI.-
0029 - Autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat en la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2019-000274-00 - Aprovat
0030 - Desestimar recurs de reposició interposat contra l'acord del Ple de data 31 de gener de 2019, en virtut del qual es declara la incompatibilitat.
Expediente: E-01101-2018-003851-00 - Aprovat
0031 - Quedar assabentat compareixença compatibilitat realitzada per personal eventual.
Expediente: E-01101-2019-001967-00 - Quedar assabentat
0032 - Donar compte al Ple de la Corporació de la resolució d'Alcaldia Z-91, de data 16 d'abril de 2019, per la qual s'acorda no accedir a la sol·licitud de suspensió de l'acte administratiu adoptat per acord plenari de 31 de gener de 2019.
Expediente: E-01101-2018-003851-00 - Aprovat