2019-04-17 - València

null 2019-04-17

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT

Data:
17-04-2019
Hora:
10:00
Òrgan:
C4DES
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 17 DE ABRIL DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 25 de març de 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
0002 - Dóna compte del dictamen emés per la Comissió Municipal d'Unificació de Criteris Tècnics en la sessió extraordinària de 14 de febrer de 2019.
Expediente: E-05692-2019-000001-00 - Quedar assabentat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0003 - Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall al carrer Reina Violant, presentat per la mercantil Reina Violante Development, S.L.
Expediente: E-03001-2018-000144-00 - Aprovat
0004 - Proposa sotmetre a informació pública la correcció d'errors del PGOU en carrer Lleida, 20.
Expediente: E-03001-2019-000097-00 - Aprovat
0005 - Proposa emetre dictamen favorable a les condicions de'edificació en l'IES Sant Vivent Ferrer.
Expediente: E-03001-2019-000127-00 - Aprovat
0006 - "Proposa sotmetre a informació pública la modificació del PGOU en la parcel·la que dóna als carrers Ángel Villena, Bomber Ramón Duart i Actor Antonio Ferrandis ""València Arena"".
Expediente: E-03001-2018-000239-00 - Aprovat
0007 - Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual del PGOU en la parcel·la que dóna a l'av. Blasco Ibáñez-Plaza Xúquer.
Expediente: E-03001-2018-000016-00 - Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0008 - "Proposa aprovar el Conveni entre el Excm. Ajuntament de València i la mercantil ""REPSOL"" per al desmuntatge dels assortidors de combustible situats en la plaça Alfons el Magnànim s/n y carrer Xàtiva 5.
Expediente: E-03A01-2018-000036-00 - Aprovat
0009 - "Proposa aprovar el Programa d'Actuació Integrada de la ""Agustín Lara"" en règim de gestió pels propietaris, designant urbanitzador a l'Agrupació d'Interés Urbanístic ""Agustín Lara"".
Expediente: E-03003-2017-000013-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0010 - Sr. Mendoza, sobre exàmens de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2019-000047-00 - Contestada
0011 - Sr. Estellés, sobre senyalització a peu de carrer per a accedir al tram modificat de Ciril Amorós.
Expediente: O-89CIU-2019-000094-00 - Contestada
0012 - Sr. Estellés, sobre actuacions al carrer Russafa per part de Mobilitat Sostenible davant els actuals embotellaments i problemes de trànsit.
Expediente: O-89CIU-2019-000094-00 - Rebutjat
0013 - Sr. Estellés, sobre millora del funcionament de panells i mesuradors de circulació de bicicletes, VMP i altres elements sostenibles de circulació que circulen pels carrils bici, i una major certesa i veracitat en la informació donada a la ciutadania.
Expediente: O-89CIU-2019-000094-00 - Contestada
0014 - Sr. Estellés, sobre el bono oro per a les persones amb discapacitat a partir del 33%.
Expediente: O-89CIU-2019-000094-00 - Contestada
PREGUNTES.
0015 - Sr. Mendoza, sobre plantilla de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2019-000047-00 - Contestada
0016 - Sr. Mendoza, sobre autobusos de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2019-000047-00 - Contestada
0017 - Sr. Mendoza, sobre Col·legi Loreto.
Expediente: O-89POP-2019-000047-00 - Contestada
0018 - Sr. Mendoza, sobre plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2019-000047-00 - Contestada
0019 - Sr. Novo, sobre estat de ruïna de l'antic centre educatiu Tirant lo Blanch.
Expediente: O-89POP-2019-000047-00 - Contestada
0020 - Sr. Novo, sobre operacions immobiliàries en el barri del Cabanyal-Canyamelar en 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000047-00 - Contestada
0021 - Sr. Novo, sobre autorització a AUMSA per a l'explotació de l'aparcament de plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2019-000047-00 - Contestada
0022 - Sr. Novo, sobre balanç de la campanya sobre els informes d'Avaluació d'Edificis.
Expediente: O-89POP-2019-000047-00 - Contestada
0023 - Sr. Novo, sobre projecte de parc aquàtic junt al Bioparc.
Expediente: O-89POP-2019-000047-00 - Contestada
0024 - Sr. Novo, sobre projectes d'obres renovació infraestructures en els carrers de l'eixample.
Expediente: O-89POP-2019-000047-00 - Contestada
0025 - Sr. Novo, sobre projectes de reurbanització de la via pública en el Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2019-000047-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre Comissió de Patrimoni.
Expediente: O-89CIU-2019-000082-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre agilitació de les llicències d'obres i activitats.
Expediente: O-89CIU-2019-000082-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre la publicació del Pla Especial Natzaret Est.
Expediente: O-89CIU-2019-000082-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre el Conveni del Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2019-000082-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre les grans places del centre de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2019-000082-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre les obres del Cabanyal-Canyamelar
Expediente: O-89CIU-2019-000082-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre el nou Mestalla.
Expediente: O-89CIU-2019-000082-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre la sénia de la Marina.
Expediente: O-89CIU-2019-000082-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre Caixaforum en l'Àgora.
Expediente: O-89CIU-2019-000082-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre el PGOU-88.
Expediente: O-89CIU-2019-000082-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre els segregadors de carril bus a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2019-000082-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre l'Autoritat de Transport Metropolità de València i l'aportació econòmica a l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2019-000082-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre la Torre de Miramar.
Expediente: O-89CIU-2019-000082-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre els panells comptadors de bicicletes dels carrils bici.
Expediente: O-89CIU-2019-000082-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre l'Agència de la Bicicleta.
Expediente: O-89CIU-2019-000082-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre el carrer Russafa.
Expediente: O-89CIU-2019-000082-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre el carril bici de l'avinguda de la Constitució.
Expediente: O-89CIU-2019-000082-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre el carril bici de l'avinguda de Burjassot.
Expediente: O-89CIU-2019-000082-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre la reunió del regidor Delegat de Mobilitat amb els pares del Col·legi La nostra Senyora de Loreto.
Expediente: O-89CIU-2019-000082-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre l'actuació de mobilitat al carrer Ciril Amorós.
Expediente: O-89CIU-2019-000082-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0046 - Aprovació de l'Acta de la present sessió.
Aprovat
0047 - Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 12 d'abril de 2019, pel qual es va acordar el sotmetiment a informació pública el Pla Especial de Protecció del Nucli Històric Tradicional de Patraix.
Expediente: E-03001-2015-000191-00 - Quedar assabentat
0048 - Proposa aprovar definitivament l'Ordenança de Mobilitat.
Expediente: E-01801-2015-002428-00 - Aprovat
0049 - "Proposa aprovar definitivament la modificació puntual del Pla Parcial 158 ""Polígon Vara de Quart"".
Expediente: E-03001-2018-000246-00 - Aprovat