2019-04-17 - València

null 2019-04-17

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Data:
17-04-2019
Hora:
09:00
Òrgan:
C4HIS
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 17 DE ABRIL DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de 25 de març de 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SECRETARIA
0002 - Quedar assabentat del acord plenari de 28 de març de 2019, pel qual s'aprova que no es celebre la sessió plenària ordinària del mes de maig i, en conseqüència, tampoc es reunirà la sessió ordinària de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible de maig.
Expediente: E-05650-2019-000006-00 - Aprovat
INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
0003 - Proposa donar compte de l'Informe d'Intervenció General relatiu a la justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals, a càrrec del Pressupost Municipal de l'exercici 2018.
Expediente: E-00407-2019-000009-00 - Quedar assabentat
INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS
0004 - Proposa quedar assabentat de l'informe sobre els estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 31 de març de 2019
Expediente: E-04302-2019-000004-00 - Quedar assabentat
TRESORERIA MUNICIPAL
0005 - Proposa donar compte de l'informe corresponent al 1r trimestre 2019 sobre el compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals
Expediente: E-04906-2019-000010-00 - Quedar assabentat
SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI
0006 - Proposa aprovar la 3a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2019
Expediente: E-05501-2019-000012-00 - Aprovat
0007 - Proposa aprovar la 3a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2019
Expediente: E-05501-2019-000015-00 - Aprovat
0008 - Proposa quedar assabentat de la relació amb conceptes i subconceptes d'ingressos i despeses creades amb crèdit zero durant el primer trimestre de 2019.
Expediente: E-05501-2019-000001-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
PREGUNTES
0009 - Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Informació pague IBI immoble referencia cadastral 5734208YJ2753D00011A (Blanquerías, 4) any 2017 i 2018'
Expediente: O-89POP-2019-000045-00 - Contestada
0010 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""IBI Famílies Nombroses""
Expediente: O-89POP-2019-000045-00 - Contestada
0011 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Eixida Pla d'Ajust""
Expediente: O-89POP-2019-000045-00 - Contestada
0012 - "Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre ""Apartaments turístics""
Expediente: O-89POP-2019-000045-00 - Contestada
DESPATX EXTRAORDINARI
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa que la Corporació quedar assabentat de la Sentència, del Jutjat contenciós administratiu núm. 2, desestimatòria del recurs P. O. 402/2014 interposat per Dª. Mª Jesús Serrano Tortajada contra aprovació del PAI de la UE del Pla de Reforma Interior A.4-1 'Parc Central'; tenint en compte que el TSJ ha confirmat la Sentència del Jutjat, sense imposició de costes en totes dues instàncies.
Expediente: E-00501-2019-000129-00 - Quedar assabentat
0014 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar la 4a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2019
Expediente: E-05501-2019-000014-00 - Aprovat
PRECS Y PREGUNTES
0015 - Aprovació de l'acta de la present sessió
Aprovat