2019-03-25 - València

null 2019-03-25

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Data:
25-03-2019
Hora:
09:00
Òrgan:
C4HIS
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 25 DE MARZO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 25 de febrer del 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
0002 - Proposa donar compte de l'informe de l'Interventor General Municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financiera i regla de despeses per la liquidació dels pressupostos consolidats municipals de 2018.
Expediente: E-00407-2019-000007-00 - Quedar assabentat
0003 - Proposa donar compte de l'informe de compliment, a l'exercici 2018, del Pla de Reducció de deute 2015-2019.
Expediente: E-00407-2019-000011-00 - Quedar assabentat
SERVICI ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI
0004 - Proposa aprovar la 2a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2019.
Expediente: E-05501-2019-000008-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
PREGUNTES
0005 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Cobrament d'IBI a entitats sense finalitats lucratives"".
Expediente: O-89POP-2019-000026-00 - Contestada
0006 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Recaptació de l'IBI 2018"".
Expediente: O-89POP-2019-000026-00 - Contestada
0007 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Recaptació de l'Impost de l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 2018"".
Expediente: O-89POP-2019-000026-00 - Contestada
0007 - PRECS I PREGUNTES
0008 - Proposa aprovar la 2a modificació crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost 2019
Expediente: E-05501-2019-000009-00 - Aprovat