2019-03-21 - València

null 2019-03-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU

Data:
21-03-2019
Hora:
11:30
Òrgan:
C4GOV
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 21 DE MARZO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.-
0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 21 de febrer de 2019.
Aprovat
SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.-
0002 - Acceptar l'ampliació de la competència per a incoar, instruir, resoldre i revisar en via administrativa els procediments sancionadors per infraccions greus i molt greus de la Llei de la Generalitat Valenciana 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
Expediente: E-01306-2018-002617-00 - Aprovat
SERVICI DE PERSONAL.-
0003 - "Desestimació de sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat de professor en la ""Universidad Alfonso X El Sabio"".
Expediente: E-01101-2018-004988-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
0004 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""número de personal funcionari interí, millorat d'ocupació i laboral indefinit no fix del total de la plantilla ocupada"".
Expediente: O-89POP-2019-000027-00 - Contestada
0005 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""nombre de caps en la plantilla ocupada a data 1 de Març 2019"".
Expediente: O-89POP-2019-000027-00 - Contestada
0006 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""concursos de Caps de Secció"".
Expediente: O-89POP-2019-000027-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""total d'hores que contempla la primera fase pla de formació del personal municipal"".
Expediente: O-89POP-2019-000027-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""calendarización processos selectius ofertes d'ocupació públic 2016, 2017, 2018 i 2019"".
Expediente: O-89POP-2019-000027-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""el nombre de comissions de servei a l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89CIU-2019-000063-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""els funcionaris en comissió de servei en llocs de Prefectura de Servei"".
Expediente: O-89CIU-2019-000063-00 - Contestada
0011 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'els funcionaris en comissió de serveis que ocupen llocs de Prefectura de Secció"".
Expediente: O-89CIU-2019-000063-00 - Contestada
0012 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""les noves categories laborals creades a l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89CIU-2019-000063-00 - Contestada
0013 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'les borses de treball que s'han creat a l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89CIU-2019-000063-00 - Contestada
0014 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el nombre d'homes i dones que tenen lloc de treball com a Caps de Servei"".
Expediente: O-89CIU-2019-000063-00 - Contestada
0015 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el nombre d'homes i dones que tenen lloc de treball com a Caps de secció, Adjunts, etc.""
Expediente: O-89CIU-2019-000063-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-